Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
cztery
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
120
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk społecznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • nauki socjologiczne

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki socjologiczne 120 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  The Program realizes the mission of AGH University of Science and Technology and is a sign of gradually increasing role of the humanities in analyzing the spheres of developing applied sciences and their achievements. The aim of it is deep understanding of the socio-cultural conditions and consequences of the development of science and technology.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  T&S Program led a faculty of humanities at AGH University of Science and Technology – one of the leading technological universities in Poland – encourages Students to develop exceptional scholarship on important issues regarding the place of technology in social and cultural reality.
  Contemporary societies have witnessed a number of discussions on the intersection on interrelated spheres of technology and society. Such discourses are often contradictory; from one side, their focus on the positive influence of science and technology on contemporary societies and cultures, from the other, technology and science creates lot of moral panics and anxieties.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • - (PL)
  - (EN)
 • Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  The Technology & Society (PL)
  The Technology & Society (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  The master’s program includes a series of foundation courses (Core Seminars & Core Courses) as well as more specialized classes (also those provided by other faculties at AGH University of Science and Technology. The flexible construction of the study program allows to plan and to develop the unique and individual path of education.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Research conducted among graduates as well as benchmarking showing the role of sociology at technical universities shows that the STS Science-technology-society trend remains an important activity profile. The seminar paths correspond to the most-popular research trends, as well as the subject of research conducted by faculty members.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  -

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  The program remains the reference point, and at the same time the only potential competitor „Science and technology Programm” in Delft, Netherlands.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  The program was consulted with 2nd grade students and faculty’s research and teaching staff.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Candidates should have basic knowledge of social sciences and technology and critical thinking skills. He should be familiar with the debate on contemporary societies and cultures, from the other, technology and science..

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  The candidates for the Program suppose to have a master’s, bachelor’s, engineer’s degree or the equivalent one.
  The admission is base on the admission interview (in English). The interview with the Candidate is judged by the Selection Committee (3 Members); less than 50% achieved during the interview disqualify the Candidate.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 10
  Maksymalna liczba studentów: 15

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 100 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 84 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 44 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 92 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0 ECTS
  zajęć z języka obcego 16 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 61 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  -

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  The student is entered for the next semester if he has completed all the subjects required by the program.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  The student is entered into the next semester with a point deficit, which can not exceed 12 ECTS in total. The application in this case should be submitted to the Dean of the Faculty.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  -

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  The conditions for an individual program of studies are regulated:

  Resolution of the Council of the Humanities Department No. 12 of September 17, 2018 regarding the rules of studying according to the individual program of study (IPS) in the academic year 2018/19
  According to the Regulations of the AGH University of Science and Technology (paragraph 9) of October 1, 2015 (as worded from October 1, 2017)

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  The student chooses the items from the list published two weeks before the classes.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  The student chooses the specialty on the basis of a declaration to be made while taking up studies.
  in the case of too few students (less than 15 people) the specialty may not be launched.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  The master’s exam consists of the presentation of the master’s thesis and the oral exam. The thematic scope of the exam includes issues in the field of introduction to sociology, history of sociology, methods and techniques of sociological research and contemporary sociological theories.
  A minimum of three questions will be asked during the exam.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  The final rate consist of:
  1) the average ratings from all the studies – 60% of the final rate,
  2) the thesis supervisor and reviewer rates – 20% of the final rate,
  3) and the average of the ratings achieved during the oral exam – 20%.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  -