Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polish Culture and History. Polish for Foriners
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-102-ST-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
The Technology & Society
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Uliński Maciej (macieju@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student, should know the most important political events of polish political history, and best achievements of polish art, literature nad science. Could count the most important names and places. SOC2A_W08, SOC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Esej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can tell the differences and resemblances between polish history and the country he/she has come from. SOC2A_U05, SOC2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 She/he could prepare an interesting itinerary after the spurs of chosen eminent person, cultural trend or an area of polish cultural spiritual or material heritage. SOC2A_U12, SOC2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student respect the polish customs and national feelings. SOC2A_K03, SOC2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_K002 Student understands the need to know the language to understand the country in which the study SOC2A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 0 0 60 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student, should know the most important political events of polish political history, and best achievements of polish art, literature nad science. Could count the most important names and places. - - + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can tell the differences and resemblances between polish history and the country he/she has come from. - - + - + - - - - - -
M_U002 She/he could prepare an interesting itinerary after the spurs of chosen eminent person, cultural trend or an area of polish cultural spiritual or material heritage. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student respect the polish customs and national feelings. - - + - + - - - - - -
M_K002 Student understands the need to know the language to understand the country in which the study - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 230 godz
Punkty ECTS za moduł 8 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 105 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Polish History and Culture

The Course will concentrate attention on the crucial events in the history of Poland its victories and calamities. its economic and cultural development, the most important places of spiritual life (like Wawel Cathedrale and Jasna Góra), greatest achievements of science, industry, literature, music and arts. It aims to bring an acquaintance with life and works of polish outstanding artists (Wyspiański, Nowosielski, Fangor), musicians (Chopin, Wieniawski, Lutosławski, Penderecki), writers (Sienkiewicz, Gombrowicz, Miłosz, Szymborska), movie directories (Wajda, Kieślowsk) and scientists (Copernicus, Hevelius, Staszic, Skłodowska – Curie), all eminent persons whose achievements deserves worldwide promotion. Of course not forgetting about the foreigners meritorious for our culture such as Weit Stoss, Francesco Florentino or Bartolomeo Berecci). Among our industrial heritage we mention such as Wieliczka nad Tarnowskie Góry mines, petrol industry open air museum in Bóbrka, and remains of industrial architecture.
This course require of participants a bit of activity such as reading works of polish Nobel prize winners I literature, visiting museums and places of great artistic and sentimental value, confronting polish history and its heritage with the history of their own countries, looking for relations and connections.

Ćwiczenia laboratoryjne (60h):
Polish for Foriners

Classes offered by the SJO

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Polish Culture and History.
80% The course finish with preparing an essay of about 6 to 10 pages.
20% activity during classes
Polish for Foriners
100% test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The participants should be ready to spent about 20 euro for the entrance tickets to chosen exhibition we are going to see and talk about.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Polish Culture and History.

Ford Charles, Hammond R; The Polish Film; ,McFarlkand ₰ Company, Lo9ndon 2005.
N. Davies; Heart of Europe. A ShortHistory of Poland, Oxford University Press 1986.
J. Falkowska, S. Janicki ; The New PolishCinema, FlickBooks 2003.
J. Falkowska ; Andrzej Wajda. New York – Oxford, NerghamBooks 2008.
Haltof Marek; Polish Film and Holocaust; BrghahnBooks 2011.
M.Hennel – Bernasikowa; The Tapestries of Sigismund August,. Zamek królewski na Wawelu, Kraków 1998.
Janicki ; The Polish Film Yesterday and Today. Interpress, Warszawa 1985.
Mangha – The History of the Design, Mangha, Kraków 2009.
A. Mickiewicz ; Forefathers, The PolishCultural Foundation London 1968.
J. K. Ostrowski; Cracow, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Cracow – Warsaw, 1992.
PolishLiterature from the Middle Agesto the end of the Eighteenth Century. A BilingualAnthologySelected and Translated by MiachelJMikoś, Constans, Warszawa 1999.
M. Romanowska; Stanisław Wyspiański, BOSZ, Kraków 2009.
Selected Poems by W. Szymborska, Cz. Miłosz, T Różewixcz, J. Hartwig – WLl Kraków 1968-2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak