Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Core Seminars I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-103-ST-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
The Technology & Society
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students know the relations between science, technology and society. SOC2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
M_W002 Students can explain the role of technologies in contemporary social and cultural changes. SOC2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
M_W003 Students understand the role of technological changes in forming new social and cultural theories. SOC2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Studens are able to analize and to understand the broad social phenomenons in cathegories od sociology of media & sociology of technology and apply those analysis to the economic, political and cultural contexts. SOC2A_U03, SOC2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_U002 Students are able to prepare advanced oral and written presentations. SOC2A_U12, SOC2A_U10, SOC2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student improves the language skills via conversations and written English. SOC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_K002 Students understand the need for continuous training and development via analysis of practical and theoretical problems. SOC2A_K02, SOC2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
M_K003 Students are prepared to participate in an open discussion, expressing and receiving criticism. SOC2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students know the relations between science, technology and society. - - - - - + - - - - -
M_W002 Students can explain the role of technologies in contemporary social and cultural changes. - - - - - + - - - - -
M_W003 Students understand the role of technological changes in forming new social and cultural theories. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Studens are able to analize and to understand the broad social phenomenons in cathegories od sociology of media & sociology of technology and apply those analysis to the economic, political and cultural contexts. - - - - - + - - - - -
M_U002 Students are able to prepare advanced oral and written presentations. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student improves the language skills via conversations and written English. - - - - - + - - - - -
M_K002 Students understand the need for continuous training and development via analysis of practical and theoretical problems. - - - - - + - - - - -
M_K003 Students are prepared to participate in an open discussion, expressing and receiving criticism. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 60 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. E-Economy

  The transformation from industrial to post-industrial economy influenced all spheres of social and cultural life, including the spheres of management and business practices. The new economy, based on the knowledge is strongly mediated by the new technologies. The aim of the seminar is to understand the role of ICT in the process of transformation of the economy and provision of necessary tools and skills to understand and to analyze those changes.

 2. Technology & Society. Problems of the Digital Age

  The Internet and related political and social technologies, such as “e-democracy”, “e-commerce” or even “e-education”, are said to undermine traditional hierarchies, class divisions and disadvantages of distance. Network metaphors, social media and new communication platforms became the signatures of a new age beyond the hardware of dictatorship and exploitation. Some cyber-utopians even proposed “the internet” for the Nobel Peace Price. Nevertheless, in recent time some downsides came into view: the dangers of cyber-crime, cyber-terrorism and even cyber-war moved up on the political agenda.
  The course will check and demystify some of the most popular illusions about the Internet and related tech companies. And it will analyse how far the attempts by states and corporations to control the Internet threaten the much cherished “Internet freedom” – not only in authoritarian states like China and Saudi Arabia but also in Western Democracies.

 3. The Social History of Technology

  The seminar is devoted to the social history of new media. It focus on the use of technologies. The new versions of the certain cultural myths (i.e. freedom and eternal life) that function in the context of virtual reality are going to be discussed.

  The order of the classes corresponds the historical narration on the technological progress in Europe, between the latter half of the 19th century until our times.

  The purpose of this seminar is to make the participants familiar with key issues from the field of media archeology, as well as to widen their historical outlook towards the practices which came into being in Europe as a consequence of The Second Industrial Revolution.

 4. E-Democracy

  The course is intended to present basic aspects of the information and communication technologies (ICT) impact on contemporary democracy. A few major problems will be emphasized. They include:

  • changing role of technology in democratic practice,
   various forms of the ICT use in political processes,
   major dimensions of e-democracy (e-voting, e-government, , e-participation and civiconline dialog, ICT role in electoral campaigns),
  • major actors engaged in e-democracy (individual citizens, NGOs, political and public institutions) and their role in online processes,
  • advantages and drawbacks of e-democracy
   Participation in the course should result in better awareness of the contemporary democracy transformation, its direction and possible consequences.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students are obliged to:

 • participate in seminars and discussions 20%
 • submit one essay 80%
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

No additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Basic literature:
Callon M, Lascoumes P and Barthe Y (2009) Acting in an Uncertain World: An Essay on Technical Democracy. Cambridge, MA: MIT Press.
Jasanoff S (ed.) (2004) States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order.London: Routledge.
Kuhn TS (1962) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Latour B (1987) Science in Action: Following Scientists and Engineers through Society.Cambridge, MA: Harvard University Press.
Mößner N (2011) Thought styles and paradigms – a comparative study of Ludwik Fleck and Thomas S. Kuhn. Studies in History and Philosophy of Science 42: 362–371.
Nelkin D (1971) Nuclear Power and Its Critics: The Cayuga Lake Controversy. Ithaca, NY: CornellUniversity Press.
Nelkin D (1979) Controversy: Politics of Technical Decisions. Beverly Hills: Sage, 1979.
The precised list of references available in syllabuses on the S&T webpage

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Core seminars I.
The series of 4. core seminars (CS) with are obligatory for all students in arbitrary order: one CS per one semester.