Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Required Graduate Core Course 1.
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-104-ST-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
The Technology & Society
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students know the specific terminology of sociology, cultural studies and STS, SOC2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Wykonanie projektu
M_W002 Students know the research methods, techniques and approaches (quantitative and qualitative) necessary to analyze the relations between technology, society and culture. SOC2A_W09, SOC2A_W12, SOC2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 Students know the relationship between the changes in society and culture and evolution of social and cultural theories, and know how to explain the changes taking place in social, political, cultural and economic life. SOC2A_W08, SOC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students have ability to provide in-depth analysis of the changes in contemporary world, and to critically evaluate discourses on technology & science; SOC2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U002 Student are able to write essays in English and to prepare presentations, group and individual projects and presentations. SOC2A_U12, SOC2A_U11, SOC2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U003 Students are able to construct and realize and variety of research projects and to use advanced methods and research tools, also via multimedia tools and communication technologies. SOC2A_U08, SOC2A_U09, SOC2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students are prepared to participate in research teams and teamwork and recognize the importance of sociological analysis for understanding contemporary social, political, economic and cultural consequences of technological progress. SOC2A_K03, SOC2A_K05, SOC2A_K04, SOC2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Students can consciously and responsibly participate in virtual reality. SOC2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students know the specific terminology of sociology, cultural studies and STS, - - - - + - - - - - -
M_W002 Students know the research methods, techniques and approaches (quantitative and qualitative) necessary to analyze the relations between technology, society and culture. - - - - + - - - - - -
M_W003 Students know the relationship between the changes in society and culture and evolution of social and cultural theories, and know how to explain the changes taking place in social, political, cultural and economic life. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students have ability to provide in-depth analysis of the changes in contemporary world, and to critically evaluate discourses on technology & science; - - - - + - - - - - -
M_U002 Student are able to write essays in English and to prepare presentations, group and individual projects and presentations. - - - - + - - - - - -
M_U003 Students are able to construct and realize and variety of research projects and to use advanced methods and research tools, also via multimedia tools and communication technologies. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students are prepared to participate in research teams and teamwork and recognize the importance of sociological analysis for understanding contemporary social, political, economic and cultural consequences of technological progress. - - - - + - - - - - -
M_K002 Students can consciously and responsibly participate in virtual reality. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 167 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Core Courses 1-8

Core Courses (CC): Students select 8 Core Courses from range of Core Courses actualized and available at the S&T web-page every year; 5 ECTS credits each;

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students are obliged to:
• participate in course and discussions (20%)
• submit essay / prepare group project (optionally)(20%)
• pass the final exam (80%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

The obligatory and additional literature available at T&S web-page in syllabuses.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak