Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Graduate Elective Course 2. Foreign language
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-205-ST-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
The Technology & Society
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows sociological specialist terminology in a chosen foreign language. SOC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Students know the terminology an have an extended knowledge of structural and institutional aspects of technological changes SOC2A_W05, SOC2A_W11, SOC2A_W07, SOC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 Students have adequate knowledge about media history and new media and is able to critically analize media content and use them in own research programs SOC2A_W12, SOC2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student properly used specialist terminology in sociology and related social sciences and humanities, and can I use when writing essays and preparing oral expression. SOC2A_U01, SOC2A_U11, SOC2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Students are able to interpret the cultural and social phenomena using the mass media, critically analyze media content by realizing individual and group research projects anb by creating tools and methodologies based on the specifics of the new media & technologies. SOC2A_U08, SOC2A_U09, SOC2A_U05, SOC2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Referat
M_U003 Students are able to realize advanced search, to analyze and to evaluate information from written and electronic sources, and, on that basis are able to prepare advanced presentations and written essays. SOC2A_U11, SOC2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student knows the scope of their language skills and understands the need for continuous training, SOC2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student is prepared to participate in an open discussion in a foreign language, expression and accepting criticism. SOC2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K003 Through individual and group projects students develop knowledge and skills, and are engaged in research activities and the local and global social activities related to the spheres of economy, culture and civic activity. SOC2A_K02, SOC2A_U13, SOC2A_K05, SOC2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows sociological specialist terminology in a chosen foreign language. - - + - - - - - - - -
M_W002 Students know the terminology an have an extended knowledge of structural and institutional aspects of technological changes - - - - + - - - - - -
M_W003 Students have adequate knowledge about media history and new media and is able to critically analize media content and use them in own research programs - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student properly used specialist terminology in sociology and related social sciences and humanities, and can I use when writing essays and preparing oral expression. - - + - - - - - - - -
M_U002 Students are able to interpret the cultural and social phenomena using the mass media, critically analyze media content by realizing individual and group research projects anb by creating tools and methodologies based on the specifics of the new media & technologies. - - - - + - - - - - -
M_U003 Students are able to realize advanced search, to analyze and to evaluate information from written and electronic sources, and, on that basis are able to prepare advanced presentations and written essays. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student knows the scope of their language skills and understands the need for continuous training, - - + - - - - - - - -
M_K002 Student is prepared to participate in an open discussion in a foreign language, expression and accepting criticism. - - + - - - - - - - -
M_K003 Through individual and group projects students develop knowledge and skills, and are engaged in research activities and the local and global social activities related to the spheres of economy, culture and civic activity. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 235 godz
Punkty ECTS za moduł 8 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 80 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Graduate Elective Course 2

One of 5. elective courses (EC). The actual list of ECs is available at T&S web-page. EC 2. is a foreign language class.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Foreign language

Course is offered by the SJO.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Graduate Elective Course 2

Students are obliged to:
• participate in course and discussions (20%),
• submit essay / prepare group or individual project (optionally)(80%).

Foreign language:
100% egzam B2+

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Obligatory and additional literature available at T&S web-page in syllabuses.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak