Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Graduate Elective Course 5
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-305-ST-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
The Technology & Society
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students know the terminology an have an extended knowledge of structural and institutional aspects of technological changes SOC2A_W05, SOC2A_W11, SOC2A_W07, SOC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Students have adequate knowledge about media history and new media and is able to critically analize media content and use them in own research programs SOC2A_W12, SOC2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students are able to realize advanced search, to analyze and to evaluate information from written and electronic sources, and, on that basis are able to prepare advanced presentations and written essays. SOC2A_U12, SOC2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Students are able to interpret the cultural and social phenomena using the mass media, critically analyze media content by realizing individual and group research projects anb by creating tools and methodologies based on the specifics of the new media & technologies. SOC2A_U08, SOC2A_U09, SOC2A_U05, SOC2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Through individual and group' projects students develop knowledge and skills, and are engaged in research activities and the local and global social activities related to the spheres of economy, culture and civic activity SOC2A_K02, SOC2A_U13, SOC2A_K05, SOC2A_U14 Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students know the terminology an have an extended knowledge of structural and institutional aspects of technological changes - - - - + - - - - - -
M_W002 Students have adequate knowledge about media history and new media and is able to critically analize media content and use them in own research programs - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students are able to realize advanced search, to analyze and to evaluate information from written and electronic sources, and, on that basis are able to prepare advanced presentations and written essays. - - - - + - - - - - -
M_U002 Students are able to interpret the cultural and social phenomena using the mass media, critically analyze media content by realizing individual and group research projects anb by creating tools and methodologies based on the specifics of the new media & technologies. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Through individual and group' projects students develop knowledge and skills, and are engaged in research activities and the local and global social activities related to the spheres of economy, culture and civic activity - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 75 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Graduate Elective Course 5

One of 5. elective courses (EC). The actual list of ECs is available at T&S web-page. EC 2. is a foreign language class.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students are obliged to:

  • participate in course and discussions (20%),
  • submit essay / prepare group or individual project (optionally)(80%).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Obligatory and additional literature available at T&S web-page in syllabuses.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak