Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MA Thesis
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-403-ST-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
The Technology & Society
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

A student, a student, works individually to prepare MA thesis.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students know the various techniques of data collection appropriate for the social sciences and humanities allowing to analyze processes and transformations taking place today. SOC2A_W10 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student has knowledge as the basis of the theoretical concepts of social sciences and humanities to analyze phenomena in the modern world in the social, political, cultural and economic life. SOC2A_W06, SOC2A_W14 Praca dyplomowa,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student knows, how to prepare a research project in sociology, he knows how to select and execute the appropriate organ of research appropriate for qualitative and quantitative methods. SOC2A_W09 Praca dyplomowa,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student knows the various techniques of data collection appropriate for the social sciences allowing to analyze the processes and changes taking place today and written work in the field of sociology. SOC2A_U10 Praca dyplomowa
M_U002 Studens are able to analize and to understand the broad social phenomenons in cathegories od sociology of media & sociology of technology and apply those analysis to the economic, political and cultural contexts. SOC2A_U04, SOC2A_U03, SOC2A_U02 Praca dyplomowa,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Students can use a variety of sources and data-mining techniques specific to the social and human sciences, and make their selection. SOC2A_U12 Praca dyplomowa
M_U004 Student is able to analyze phenomena and processes taking place today on the basis of the relevant research tools and using appropriate terminology and prepare a stand-alone work or research project in this field. SOC2A_U08, SOC2A_U06 Aktywność na zajęciach
M_U005 Students use specific terminology correctly in sociology and related social sciences and humanities. SOC2A_U01 Praca dyplomowa,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students understand the need for continuous training and development via analysis of practical and theoretical problems. SOC2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa
M_K002 Student solves theoretical and practical tasks, using appropriate for the social sciences and humanities sources. SOC2A_K02 Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students know the various techniques of data collection appropriate for the social sciences and humanities allowing to analyze processes and transformations taking place today. - - - - - - - - - + -
M_W002 Student has knowledge as the basis of the theoretical concepts of social sciences and humanities to analyze phenomena in the modern world in the social, political, cultural and economic life. - - - - - - - - - + -
M_W003 Student knows, how to prepare a research project in sociology, he knows how to select and execute the appropriate organ of research appropriate for qualitative and quantitative methods. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student knows the various techniques of data collection appropriate for the social sciences allowing to analyze the processes and changes taking place today and written work in the field of sociology. - - - - - - - - - + -
M_U002 Studens are able to analize and to understand the broad social phenomenons in cathegories od sociology of media & sociology of technology and apply those analysis to the economic, political and cultural contexts. - - - - - - - - - + -
M_U003 Students can use a variety of sources and data-mining techniques specific to the social and human sciences, and make their selection. - - - - - - - - - + -
M_U004 Student is able to analyze phenomena and processes taking place today on the basis of the relevant research tools and using appropriate terminology and prepare a stand-alone work or research project in this field. - - - - - - - - - + -
M_U005 Students use specific terminology correctly in sociology and related social sciences and humanities. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students understand the need for continuous training and development via analysis of practical and theoretical problems. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student solves theoretical and practical tasks, using appropriate for the social sciences and humanities sources. - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 600 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 500 godz
Inne 100 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (500h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: individual study
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

registration of the master’s thesis

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: A student, a student, works individually to prepare a master's thesis
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average grades for the master’s thesis promoter’s assessment 50% reviewer’s rating 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

not applicable

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

not applicable

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literature given in the syllabus of the seminar on the www of the Faculty.www.wh.agh.edu.pl/main/en

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

not applicable

Informacje dodatkowe:

not applicable