Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
sześć
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
180
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Licencjat
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk społecznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • nauki socjologiczne

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki socjologiczne 180 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Zgodnie z misją Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym w ostatnich latach wzrasta rola nauk społecznych i humanistycznych. Dlatego w ofercie studiów na AGH 18 lat temu pojawił się kierunek socjologia, który łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych.
  Koncepcja kształcenia na kierunku socjologia jest integralnie związana z misją AGH i strategią WH. Jej unikalnymi walorami są:
  - połączenie wykształcenia ogólnoteoretycznego z praktycznymi umiejętnościami o charakterze warsztatowym. Związane jest to z preferencjami studentów i kandydatów, jak i Strategią i Misją Uczelni, nakazującymi podnoszenie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych oraz dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy;
  - synteza nauk społecznych z umiejętnościami w zakresie nowoczesnych technologii i nowych mediów, nowatorskie połączenie wykształcenia z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami obsługi i zastosowania ICT; takie możliwości stwarza zaplecze techniczne AGH.

  W strategii AGH ważne miejsce zajmuje także współpraca w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów pomiędzy wydziałami, dlatego na kierunku socjologia wybrane kursy prowadzą akademicy z innych wydziałów Akademii.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Rewolucja informatyczna spowodowała intensywny rozwój branż związanych z IT, reklamą, zmianą społeczną oraz mediami. Na konkurencyjnym rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów łączących rzetelną wiedzę z zakresu innowacyjnych technologii z naukami społecznymi i miękkimi kompetencjami. Program studiów socjologicznych wpisuje się w te warunki oferując bloki przedmiotów z zakresu komunikacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i programowania oraz przeprowadzania analiz badawczych dostarczających „twardych” umiejętności.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
 • brak (PL)
  brak (EN)
 • Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • brak (PL)
  brak (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów socjologicznych I stopnia jest wykształcenie specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki. Program studiów dostarcza absolwentom wiedzę z zakresu modułów kanonicznych dla kierunku, które wypełniają efekty uczenia się z wiedzy, umiejętności i kompetencji z dziedziny nauk społecznych. Dodatkowo program jest wzbogacony przedmiotami fakultatywnymi i seminariami prowadzonymi przez osoby, których badania i zainteresowania naukowe są związane z tematyką zajęć, oraz zajęciami o laboratoryjnym i warsztatowym charakterze. O specyfice oferty WH decydują także zajęcia korespondujące z procesami wyznaczającymi trendy na współczesnym zmediatyzowanym rynku pracy, takie jak m.in.: Kultura popularna, Prezentacja danych i multimedia, Medioznawstwo, Komunikowanie społeczne i medialne, Komunikacja interpersonalna, Public Relations, Reklama i promocja, Usability, Społeczności Wirtualne, czy Data & Web Mining.
  Istotnym komponentem programu studiów jest również bogaty i wszechstronny moduł przedmiotów metodologicznych. Szeroka jest także oferta tematyczna seminariów dyplomowych. Dzięki temu program pozwala na realizację założonych efektów uczenia się i wyposaża studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje cenne na rynku pracy.
  Osiągnięciu tego celu sprzyja modułowy system kształcenia, który pozwala łączyć w bloki zajęcia o charakterze wykładowym z ćwiczeniami audytoryjnymi, projektowymi i laboratoryjnymi oraz zajęciami warsztatowymi, terenowymi i praktykami.

  Połączenie wykształcenia socjologicznego z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej.

  Absolwenci socjologii I stopnia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w ramach jednej z dwóch oferowanych przez Wydział specjalności: E-Gospodarki lub Innowacji i interwencji społecznych.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Przy konstruowaniu programu studiów w zakresie zgodności zakładanych efektów uczenia
  z potrzebami rynku pracy oparto się na badaniach przeprowadzonych wśród absolwentów przez Centrum Karier.
  Wśród czynników decydujących o przyjęciu do pracy absolwenci Wydziału Humanistycznego najczęściej wymieniali umiejętności interpersonalne. Program studiów został wyposażony w moduły wzmacniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przyjmowania określonych ról w zespole, rozwiązywania konfliktów, wiedzy na temat rodzajów przywództwa, skutecznej komunikacji i technik prezentacji. Nacisk w programie położono również na realizację efektów uczenia się z zakresu metodologii, co sprzyjać powinno kształceniu praktycznych umiejętności badawczych i wzmacniać przygotowanie zawodowe studentów.
  W programie studiów umieszczono także zajęcia o charakterze laboratoryjnym, warsztatowym, projektowym i ćwiczeniowym. Wynikało to ze zgłaszanego przez absolwentów zbyt niskiego stopnia nabycia przez nich umiejętności z zakresu przedmiotów łączących w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  W ocenie PKA koncepcja kształcenia socjologicznego na WH jest wzorcowa:

  “Realizowana koncepcja kształcenia stanowi wzór dla innych uczelni technicznych realizujących kształcenie w obszarze nauk społecznych i jednocześnie ustanawia standard dla innych ośrodków
  kształcenia socjologicznego. […] Wydział Humanistyczny AGH jest wiodącą jednostką
  socjologiczną na terenie Polski”

  Z_Raportu z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 23 stycznia 2015

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  W ramach dobrych praktyk odbywają się spotkania z ekspertami branżowymi oraz z przedsiębiorcami zainteresowanymi przyjmowaniem studentów na praktyki, podczas których ma miejsce wzajemna wymiana informacji, sugestii i weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia pod kątem potrzeb pracodawców.
  Do dobrych praktyk należy zaznaczyć też cykliczne spotkania z interesariuszami wewnętrznymi (studenci, pracownicy akademiccy, władze wydziału), co służy stałemu monitorowaniu, uzupełnianiu i/lub modyfikowaniu treści programowych.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Przy tworzeniu programu studiów brano pod uwagę opinię i uwagi “Rady Społecznej” funkcjonującej przy WH i skupiającej ekspertów i praktyków życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Krakowa i regionu. Strukturę programu konsultowano także z praktykami prowadzącymi zajęcia oraz praktykodawcami.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydat powinien posiadać orientację w życiu społecznym i kulturalnym i mieć świadomość zmian, jakie dokonują się w nim pod wpływem nowoczesnych technologii.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Zasady rekrutacji określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.
  Zasady i warunki rekrutacji określa Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

  Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
  1. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia
  w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy
  rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1) lub (4) w zależności od
  posiadanego świadectwa dojrzałości.
  2. Przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (matematyka)
  i (4) dla kierunków studiów pierwszego na kierunku Informatyka Społeczna to: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
  3. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu wymienionego w w punkcie 2, to do wskaźnika rekrutacyjnego wybierany jest wynik najlepszy.
  4. Na pierwszy rok sstacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) lub (4) równą lub większą niż 300 pkt.
  5. Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
  6.Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH z pominięciem postepowania kwalifikacyjnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu
  laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.
  7.Z uprawnień, o których mowa w ust. 9, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
  8.Wskaźnik rekrutacji ustalany jest według następujących zasad:
  1) Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości
  uzyskane w 2019 roku, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1):
  W = 4 · G + M (1)
  gdzie:
  G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego dla Informatyki społecznej jest to matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
  według następujących zasad:
  a) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru (2):
  G = N (2)
  b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru (3):

  Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.
  M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
  Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.
  2) Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane przed 2019 rokiem, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według
  wzoru (1) i wzoru (4), przy czym do rankingu brany jest wynik najlepszy:
  W = 4 · G + J (4)
  gdzie:
  G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej
  egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, według następujących
  zasad:
  a) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest zgodnie ze wzorem (2)
  określonym w pkt 1;
  b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest zgodnie ze wzorem (3) określonym w pkt 1.
  Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.
  J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona
  według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G.
  3) Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5 wskaźnik rekrutacji obliczony jest zgodnie ze wzorem (4), gdzie:
  G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 2 z części
  pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest
  jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 lub w przypadku, gdy do
  żadnego z nich kandydat nie przystępował na egzaminie maturalnym, z przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości. Maksymalna liczba punktów
  składnika G wynosi 200.
  J – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 2 oceny z języka
  obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
  Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.
  Jeżeli kandydat posiadający świadectwo dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5 przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J zgodnie z zasadami regulowanymi odrębnymi przepisami obwiązującymi w AGH w sprawie zasad nauki języków obcych.
  4) Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (4), gdzie:
  G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku z części
  pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 4.
  Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy.
  J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka angielskiego.

  5) Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (4), gdzie:
  G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1, według wzoru (2) lub (3), w których liczba punktów N jest wynikiem przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (5).
  Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.
  J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka obcego.
  Algorytm przeliczania ocen na polską skalę procentową 0 – 100% (5) gdzie:
  N – ocena po przeliczeniu
  N0 – ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie
  równoważnym
  Nmin – najniższa ocena pozytywna w skali obwiązującej w danym państwie, w
  którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub
  dokument jemu równoważny
  Nmax – najwyższa ocena pozytywna w skali obwiązującej w danym państwie,
  w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub
  dokument jemu równoważny

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 30
  Maksymalna liczba studentów: 75

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 170 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 175 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 81 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 58 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 91 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Studenci odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze 1 miesiąca (120 godzin) w urzędach, przedsiębiorstwach, agencjach medialnych, instytucjach państwowych i komercyjnych.
  Praktykom zawodowym przypisano 4 punkty ECTS – będą one odbywać się będą w IV semestrze studiów. Osiągnięte we wcześniejszych semestrach efekty uczenia się pozwolą studentom wykonywać zadania wartościowe z punktu widzenia zarówno studenta, jak i pracodawcy. Miejsce odbywania praktyki student wybiera z listy przedstawionej przez WH lub samodzielnie nawiązuje współpracę z firmą, po wcześniejszej akceptacji opiekuna praktyk i Dziekana Wydziału. Zgoda na odbycie praktyk w takim przypadku warunkowana jest przedstawieniem programu praktyk, który pozwoli osiągnąć efekty uczenia się zgodne w efektami opisanymi w sylabusie praktyk.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Student jest wpisywany na kolejny semestr jeśli zaliczył wszystkie wymagane programem przedmioty.
  Udzielenie wpisu na ostatni semestr studiów dopuszczalne jest pod warunkiem zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych semestrów studiów modułów zajęć oraz braku jakichkolwiek zaległości w nauce.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student może zostać wpisany na kolejny semestr z deficytem punktowym, który nie może przekraczać łącznie 12 ECTS. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału. Semestr piąty stanowi etap kontrolny – do końca tego semestru powinny zostać wyrównane wszystkie deficyty z poprzednich semestrów. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest spełnienie przez studenta dodatkowych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu Studiów AGH.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  nie dotyczy

  Semestry kontrolne:
  5
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  O odbywanie studiów według indywidualnego program studiów (w tym planu studiów) może się starać w szczególności student:
  1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
  2) niepełnosprawny;
  3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
  5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybrany do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się.

  Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów. Studiowanie wg IPS nie zwalania studenta z uczestnictwa w zajęciach.
  Rada Wydziału Humanistycznego postanawia, że o IPS studenci I roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Dziekana.

  Procedura starania się o Indywidualny Program Studiów i jego realizacja:
  Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów wraz z uzasadnieniem należy kierować do Prodziekana ds. Współpracy i Studentów. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć
  w dziekanacie bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Wraz z wnioskiem Student zobowiązany jest przedłożyć Prodziekanowi do akceptacji semestralny plan studiów.
  Student może się zwrócić do Prodziekana z prośbą o zgodę na to, by okresem rozliczeniowym był rok akademicki, a nie semestr studiów (w przypadku, gdy indywidualny program studiów dotyczy zajęć w ramach więcej niż jednego semestru).
  Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia; modyfikacji formy i terminów zaliczeń i egzaminów; modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu
  z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Prodziekan wyznacza opiekuna naukowo-dydaktycznego, który na bieżąco (przynajmniej dwukrotnie w semestrze) weryfikuje realizację przez studenta semestralnego planu studiów zatwierdzonego przez Prodziekana Wydziału.

  Odbywanie części studiów w innej uczelni:
  Student który planuje odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
  - przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Prodziekan zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  - uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

  Zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta
  i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen.
  Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Prodziekan Wydziału
  z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie studiów AGH § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.

  Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Zgodnie z Regulaminem Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia AGH z 1.10 2017 rozdział 9

  Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego
  programu studiów, w tym planu studiów, w szczególności w przypadku studentów:
  1) szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się w nauce;
  2) niepełnosprawnych;
  3) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorących udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub
  międzynarodowym;
  5) pragnących odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybranych do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się;
  9) cudzoziemców odbywających kurs języka polskiego.
  2. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  1) indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
  2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
  3) modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
  4) modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, w miarę możliwości, poprzez wybór grupy
  zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego
  programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
  5) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot
  lub zajęcia.
  3. Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.
  4. Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów należy złożyć do Dziekana
  Wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej
  podstawę do jego udzielenia.
  5. Zasady odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu
  studiów, określa Rada Wydziału, przy czym odbywanie takich studiów nie może prowadzić
  do zmiany w zakresie kierunkowych efektów kształcenia oraz modułów zajęć uznanych
  przez właściwą Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i
  profilu kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny
  określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna
  naukowo-dydaktycznego studenta oraz sposób zatwierdzania semestralnych planów zajęć.
  6. Organizację potwierdzania efektów uczenia się określa Senat w drodze odrębnej uchwały.
  7. Student pragnący odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny
  plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem
  dopełnić następujących warunków:
  1) przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie
  student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym
  programie studiów; Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie, określając, jakie
  przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  2) uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to
  wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).
  8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią
  dokonane zostaje po powrocie studenta i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej
  uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich
  programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz
  uzyskanych ocen. Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Dziekan
  Wydziału z uwzględnieniem zasad określonych w § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest
  złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie
  właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr, chyba że Dziekan Wydziału ustali inny
  termin ze względu na organizację zajęć w innej uczelni.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Studenci ewidencjonują przebieg praktyk w dzienniczkach praktyk, których druk dostarczany jest przez dziekanat WH.
  Wpisy w dzienniczku praktyk muszą zostać potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (wyznaczonego przez zakład pracy w którym odbywana jest praktyka).
  Na tej podstawie opiekun dydaktyczny praktyk dokonuje wpisu zaliczenia z praktyki.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  W programie studiów socjologicznych I stopnia moduł obieralny obejmuje:
  a) bloki obieralne (student wybiera 1 z dwóch oferowanych przedmiotów) = 2×3 ECTS
  b) przedmiot fakultatywny w języku obcym (4 ECTS)
  c) przedmioty fakultatywne (18 ECTS)
  d) praktykę zawodową (4 ECTS)
  e) seminarium dyplomowe (16 ECTS)
  f) projekt dyplomowy (10 ECTS)

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Nie dotyczy

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku socjologia powinien odbyć się najpóźniej w terminie do końca października. Składa się z dwóch części:
  A. przeprowadzonego w odrębnym, wcześniej wyznaczonym terminie, egzaminu kierunkowego w formie ustnej,
  B. obrony projektu dyplomowego składającej się z trzech części.

  Aby przystąpić do egzaminu kierunkowego, student musi mieć zaliczone wszystkie przedmioty i praktyki objęte programem studiów na poziomie studiów pierwszego stopnia, na kierunku socjologia. Aby przystąpić do drugiej części egzaminu dyplomowego (do obrony projektu dyplomowego), student musi zdać z oceną pozytywną wcześniejszy egzamin kierunkowy ustny.
  Student ma prawo do dwóch terminów egzaminacyjnych (z których drugi jest egzaminem poprawkowym) z egzaminu kierunkowego (zgodnie z Regulaminem Studiów AGH (§26, p.14). Ocena z egzaminu jest ważna przez rok od daty jego złożenia.
  Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie kierunkowym w danym terminie powoduje utratę tego terminu.
  Egzamin kierunkowy odbywa się w terminach wyznaczonych przez Dziekana Wydziału.
  Dziekan Wydziału powołuje Komisję Egzaminacyjną. Skład Komisji Egzaminacyjnej jest identyczny ze składem Komisji Kwalifikacyjnej biorącej udział w rekrutacji na studia drugiego stopnia na dany kierunek. Czas trwania egzaminu kierunkowego przeznaczony dla jednego studenta jest taki sam, jak czas egzaminu kwalifikacyjnego przeznaczony dla jednego kandydata w rekrutacji na studia drugiego stopnia na dany kierunek.
  Podczas egzaminu kierunkowego student losuje zestaw pytań. Ocena z egzaminu kierunkowego jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych postawionych za odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Ocena zostaje ustalona na niejawnej części posiedzenia Komisji.

  Obrona projektu dyplomowego ma formę ustną i odbywa się przed Komisją. Komisja składa się z trzech osób. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Członkami Komisji są: promotor i recenzent projektu. W wyjątkowych sytuacjach nieobecności jednego z członków Komisji, wyznacza on zastępstwo w porozumieniu z Dziekanem lub Przewodniczącym Komisji.
  Recenzje są jawne i do wglądu studenta; może on w dziekanacie odebrać ich kopię.
  W czasie obrony projektu dyplomowego dokonuje się:
  • prezentacja projektu,
  • dyskusja dotycząca projektu,
  • udzielenie odpowiedzi na trzy pytania dotyczące zagadnień związanych z pracą postawione przez Komisję.

  Ocena egzaminu dyplomowego (licencjackiego) obejmuje dwa elementy:
  - ocenę prezentacji projektu i odpowiedzi na pytania dotyczące projektu (ocena ustalana jest
  w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację projektu i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Komisję pytania) – waga 0,3
  - ocenę egzaminu kierunkowego – waga 0,7.

  Sprawy nie ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen (§27 p. 2, 3, 4 Regulaminu Studiów AGH):
  • średniej ocen ze studiów (którą przygotowuje dziekanat wg §14 Regulaminu Studiów AGH i dołącza do teczki studenta) – waga 0,6
  • ostatecznej oceny projektu dyplomowego – waga 0,2
  • oceny egzaminu dyplomowego – waga 0,2.
  Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu (licencjanta), co zostaje odnotowane w protokole. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej lub osoby wyznaczone do ich zastępowania. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem oceny oraz wynik ukończenia studiów ogłasza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w obecności jej członków bezpośrednio po jego złożeniu (§26 p.12, 13, 14 Regulaminu Studiów AGH). Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem Przewodniczącego Komisji o nadaniu tytułu (licencjanta).

  Komisja Egzaminacyjna może przyznać wyróżnienie absolwentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria (wymienione w §27 p.7 Regulaminu Studiów AGH):
  a) złożył projekt dyplomowej i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie,
  b) uzyskał średnią ze studiów (pierwszego lub drugiego stopnia) powyżej 4,71,
  c) uzyskał bardzo dobrą ocenę z projektu dyplomowego,
  d) uzyskał bardzo dobrą ocenę z egzaminu dyplomowego, zdanego w letniej sesji egzaminacyjnej.
  Przyznanie wyróżnienia należy odnotować w protokole z egzaminu. Potwierdzeniem wyróżnienia będzie odpowiedni dokument dołączony do dyplomu ukończenia studiów.

  Pozostałe sprawy określa Regulamin Studiów AGH.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  brak