Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczeństwo informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-102-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia mają celu zapoznanie ze specyfiką nowej formy życia społecznego jaką jest społeczeństwo . informacyjne, pokazanie jej różnorodnych uwarunkowań oraz cech pozytywnych i negatywnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną. SOC1A_W14 Kolokwium
M_W002 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. SOC1A_W17 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii. SOC1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej. SOC1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Społeczeństwo informacyjne

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z pojęciem społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa medialnego), a więc społeczeństwa, w którym istotną rolę odgrywają technologie informacyjne. W trakcie zajęć zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące przemian, jakie zachodzą w społeczeństwie pod wpływem rozwoju środków masowego komunikowania, a zwłaszcza Internetu. Analizie zostaną poddane zarówno teorie (np. koncepcja globalnej wioski M. McLuhana) jak i zjawiska i procesy charakterystyczne dla tego etapu rozwoju stosunków społecznych, takie jak globalizacja, rozwój nauczania na odległość, telepraca, wspólnoty wirtualne itp. Główny nacisk położony zostanie na analizę przemian społecznych, zwłaszcza w zakresie więzi społ., obyczajów, stylów życia i wartości. Wykład ma służyć zwróceniu uwagi na pozytywne i negatywne strony rozwoju nowego typu społ. jak i pogłębić refleksję nad tempem i kierunkiem zachodzących przemian.
1. Od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego (przemiany życia społecznego w poprzednich etapach rozwoju społ. ludzkich, rola nowych technik w przemianach życia społ. (2 godz.)
2. Społeczeństwo informacyjne i jego cechy (historia pojęcia, analiza cech: praca w sektorze informacji i usług, rozwój wiedzy, obecność Internetu I interaktywnych środków komunikowania, globalny zasięg przemian) (2 godz.)
3. Wybrane teorie na temat społeczestwa informacyjnego (M. Mc Luhan i globalna wioska, D. Bell i społeczeństwo postindustrialne, Toffler, Technopol N. Postmana, macdonaldyzacja, społ. sieciowe Castellsa), społeczeństwo informacyjne jako społ. ponowoczesne (Bauman) (2 godz.)
4. Przemiany ekonomiczne – nowe formy pracy – praca na odległość, globalizm w gospodarce, bankowość elektroniczna itp, nowe sposoby zarządzania (2 godz.)
5. Przemiany polityczne i ekonomiczne – od państwa narodowego do nowych struktur politycznych regionalnych, federacyjnych, transnarodowych (2 godz.)
6. Przemiany społeczne – nowy typ jednostki – (nomada, turysta, globalny wieśniak, konsument, netizen), nowe zbiorowości społ. (wspólnoty wirtualne, cyber – plemiona, nowe klasy – digitariat, netokracja, clickokracja i inne ) (2 godz.)
7. Postmodernizm – nowe tendencje w kulturze, sztuce, filozofii społeczeństwa informacyjnego. (2 godz.)
8. Społeczeństwo informacyjne – zagrożenia i wyzwania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Przedmiot zaliczany na na końcowym kolokwium ( zal. na ocenę)

Warunki zaliczenia: obecność na wykładach (obowiązkowa), pozytywnie (min. dst) zdane kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu Społeczeństwo informacyjne opiera się na ocenie z kolokwium zaliczeniowego.
Pełna obecność na wykładach podnosi ocenę o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przy dwóch lub więcej nieobecnościach student zobligowany jest do indywidualnego zaliczenia materiału u prowadzącego lub otrzymuje więcej pytań na kolokwium (do wyboru) .

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student zaliczył pozytywnie kurs “Wstęp do socjologii”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa
D. Barney, Społeczeństwo Sieci. Warszawa 2008
*Ł. Kapralska( red.) Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego , wyd. Print Pap. Łódź 2011
Literatura zalecana *
J. Baran ( red.) Postmodernizm. Wybór pism. Kraków 1999,
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego wynika dla ludzi. Kraków 2000
Bauman Z, Szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1998
A. Bard, J. Soderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006,
T. Białobłocki (red), Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, Warszawa 2006
Edwin Bendyk, Antymatrix. Warszawa 2004.
M. Castells, Galaktyka Internetu, Warszawa 2004
M. Castells, Społeczeństwo Sieci. Warszawa 2007
M. Filipiak. Wirtualny plac zabaw, Warszawa 2005
R. Kluszczyński Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Stuka mediów. Kraków 2001
Ł. Kapralska, B. Pactwa. Agora czy Hyde park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Kraków 2010. wyd. Nomos. .
L. Lessig, Wolna kultura, Warszawa 2006
M. McLuhan, Wybór pism. Warszawa 2001
J. Mucha. Nie tylko Internet. Kraków 2010, wyd. Nomos
N. Postman., Technopol, Warszawa 1998
A. Szewczyk ( red.), Fenomen Internetu. Szczecin 2008
( praca zbiorowa) Re: Internet. Społeczne aspekty medium, Warszawa 2007
A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1983
Wallace P., Psychologia Internetu Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ł. Kapralska, B. Pactwa. Agora czy Hyde park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Kraków 2010. wyd. Nomos.
Ł. Kapralska( red.) Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego , wyd. Print Pap. Łódź 2011

Informacje dodatkowe:

Brak