Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia społeczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-103-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas wykładów uczestnicy pozyskują wiedzę na temat mechanizmów i procesów zachodzących między ludźmi i społecznościami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawową terminologię psychologiczną SOC1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych. SOC1A_W02, SOC1A_W03 Egzamin
M_W003 Ma wiedzę o sposobach wpływania na ludzkie zachowania. SOC1A_W07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej. SOC1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii SOC1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U003 Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu psychologicznego. SOC1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu analizy wpływu psychologii społecznej na życie społeczne. SOC1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawową terminologię psychologiczną + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o sposobach wpływania na ludzkie zachowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej. + - - - - - - - - - -
M_U002 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii + - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu psychologicznego. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu analizy wpływu psychologii społecznej na życie społeczne. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Przekazywana wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych,

1. Wprowadzenie do programu zajęć – do czego potrzebna nam wiedza z psychologii społecznej?
2. Postrzeganie siebie i innych
3. Wpływ społeczny
4. Funkcjonowanie grup
5. Kobiety i mężczyźni
6. Komunikacja interpersonalna i społeczna
7. Relacje i bliskie związki
8. Podejmowanie decyzji
9. Władza i przywództwo
10. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania dobrostanu psychicznego
11. Doświadczenia i czynniki stresujące
12. Konflikt i zachowania agresywne
13. Stereotypy i uprzedzenia
14. Moralność, etyka, zachowania prospołeczne
15. Podsumowanie zajęć i powtórka materiału

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test wiedzy z materiałów omawianych na wykładach i lektury obowiązkowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdorazowo ustalany bezpośrednio z prowadzącą/prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Lektura obowiązkowa:
Wojciszke B., 2012 (lub kolejne), Psychologia społeczna, Warszawa: WN Scholar.

Lektura uzupełniająca:

Kahneman D. (2012): Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym.
Cialdini, R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pyrkosz, J., Kossowska, M. (2010). Gdzie dosięga nas terroryzm. Wpływ poczucia zagrożenia
terroryzmem na postawy narodowe oraz postawy wobec obcych wśród emigrantów z Polski
mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz Polaków przebywających w Polsce. Drogi
i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno
- socjologiczna (337-343). Kraków: Wydawnictwo NOMOS.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy
Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Pyrkosz-Pacyna, J. (2015). „Wybrane osobowe i sytuacyjne uwarunkowania sukcesu zawodowego
przedsiębiorców”. Niepublikowana rozprawa doktorska.

Informacje dodatkowe:

Psychologia społeczna oferuje wiarygodną, staranną od strony metodologicznej i praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Dzięki temu pozwala lepiej zrozumieć wiele zjawisk społecznych (np. uprzedzenia, perswazję, procesy grupowe itd.) i daje istotne możliwości wpływania na ich przebieg. Dzięki temu znajduje szerokie zastosowanie w marketingu, public relations, sprzedaży, komunikacji społecznej, projektowaniu polityk publicznych i wielu innych obszarach praktyki. Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu psychologii społecznej, a także przećwiczenie ich wykorzystania w odniesieniu do praktyki.