Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka pracy umysłowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-105-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych problemów związanych z efektywną pracą podczas studiów i zwrócenie ich uwagi zarówno na kwestie skutecznego pozyskiwania i przyswajania wiedzy w trakcie nauki jak i na przeszkody negatywnie wpływające ten proces.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych SOC1A_W16 Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i ma wiedzę na temat prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w stopniu umożliwiającym korzystanie z odpowiednich źródeł SOC1A_W14 Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać dostępne źródła, zweryfikować je i odpowiednio je wykorzystać w pracy uwzględniając zasady prawa autorskiego, własności intelektualnej i etyki naukowej. SOC1A_U16, SOC1A_U15, SOC1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i świadomie oraz refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną. SOC1A_U19 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia SOC1A_K04, SOC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_K002 Potrafi sformułować i odpowiedzieć na wobec krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji. SOC1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych - + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i ma wiedzę na temat prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w stopniu umożliwiającym korzystanie z odpowiednich źródeł - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać dostępne źródła, zweryfikować je i odpowiednio je wykorzystać w pracy uwzględniając zasady prawa autorskiego, własności intelektualnej i etyki naukowej. - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i świadomie oraz refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi sformułować i odpowiedzieć na wobec krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych problemów związanych z efektywną pracą podczas studiów i zwrócenie ich uwagi zarówno na kwestie skutecznego pozyskiwania i przyswajania wiedzy w trakcie nauki jak i na przeszkody negatywnie wpływające ten proces. Praktyczne zagadnienia omawiane podczas zajęć powinny skutkować umiejętnością pracy z tekstem naukowym oraz poprawnym pisaniem prac naukowych.

 2. Zajęcia 1
  Przedstawienie programu zajęć.
  Krótkie wprowadzenie do zasad pracy studenta nauk społecznych (Jak teksty czytać i przygotowywać się z nich na zajęcia? Jak wygłaszać referaty? Jak teksty pisać? Jak sporządzać konspekty? Jak pisać recenzje? Jak redagować przypisy i spis literatury? Jak pisać prace dyplomowe?)
  Literatura:
  PARNAS®PORADNIK AUTORA ROZPRAWEK NAUKOWYCH Z SOCJOLOGII
  Janusz Mucha i Andrzej Zybertowicz

 3. Dyskusja naukowa (Na jakich zasadach opiera się dyskusja naukowa? Jakie są nieuczciwe argumentów w dyskusji?)
  Literatura:
  Adam Sobota, Nieuczciwe chwyty w dyskusji naukowej, w: Folia Iuridica Wratislaviensis 2014, vol. 3 (2), 107–122http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/info? forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/63595/05_Adam_Sobota.pdf [odczytano 2.09.2015]
  PARNAS®PORADNIK AUTORA ROZPRAWEK NAUKOWYCH Z SOCJOLOGII
  Janusz Mucha i Andrzej Zybertowicz

 4. Pisanie rozprawek i prac dyplomowych (Od czego zacząć? Jak powinien wyglądać konspekt pracy? Czemu konspekt służy? Jak sporządzać fiszki i notatki? Czemu służy pokora naukowa?)
  Literatura:
  Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 143-182.

 5. Redakcja tekstu naukowego (Kto jest adresatem tekstu? Jak pisać? Kiedy i jak cytować? Czym się różnią cytaty, parafrazy i plagiaty? Do czego służą przypisy? Jakie są podstawowe pułapki w pracy nad tekstem?)
  Literatura:
  Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007, s. 183-209, 219-223,
  Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 68-79.

 6. Nauka w internecie (katalogi biblioteczne, archiwa czasopism, archiwa prasowe, blogi naukowe, bazy tekstów naukowych, wyszukiwarki, źródła danych – GUS, Eurostat, Bank Światowy.
  Źródła:
  http://www.bj.uj.edu.pl/, http://www.studiasocjologiczne.pl/p,199,archiwum.html, http://przegladsocjologiijakosciowej.org/index_pl.php, www.gazetaprawna.pl, https://scholar.google.pl/, http://ekulczycki.pl/, http://obywatelenauki.pl/, http://ec.europa.eu/eurostat/web/mainhttp://www.jstor.org/, http://stat.gov.pl/, http://data.worldbank.org/.

 7. Przygotowanie “naukowej” prezentacji multimedialnej (Jakie są podstawowe zasady projektowania prezentacji medialnej? Jak z prezentacjami radzą sobie studenci w Polsce?)
  Literatura:
  Historia i media. Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowac-prezentacje-na-konferencje-naukowa/
  Marta CIESIELKA, Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej
  w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych, yadda.icm.edu.pl/yadda/element/…8be2…/033.pdf.

 8. Ostatnie zajęcia mają charakter praktyczny. Studenci przedstawiają przygotowane przez siebie (w parach lub 3-osobowych grupach) prezentacje na ustalony wcześniej z prowadzącą temat. Po każdej z prezentacji następuje dyskusja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia audytoryjne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywna obecność na ćwiczeniach, w razie nieobecności, ustne zaliczenie omawianego materiału na dyżurze.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są obowiązkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

aktywność na zajęciach (udział w dyskusji) 50%
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na uzgodniony z prowadzącą temat
Warunki zaliczenia:
1. Obecność na zajęciach
2. Przygotowanie prezentacji i jej przedstawienie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustne omówienie materiału w czasie dyżuru.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura została podana przy opisie zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/machowska-magdalena-06682

Informacje dodatkowe:

Brak