Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prezentacja danych i multimedia I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-202-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Habrat Magdalena (mhabrat@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pracy z programami służącymi do przetwarzania i prezentacji danych. Ma stanowić przygotowanie do wykorzystywania programów komputerowych do przetwarzania i opracowywania wyników badań i analiz oraz tworzenia dokumentów i materiałów takich jak: prace zaliczeniowe, artykuły, plakaty i prezentacje.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej SOC1A_W11 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi oceniać jakość przekazów medialnych oraz potrafi sam tworzyć komunikaty dla różnych typów mediów. SOC1A_U11 Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. SOC1A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomośc znaczenia badań socjologicznych dla opisu współczesnego świata SOC1A_K08 Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej. SOC1A_K03, SOC1A_U03, SOC1A_K05, SOC1A_K02, SOC1A_U06, SOC1A_U04, SOC1A_K06, SOC1A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi oceniać jakość przekazów medialnych oraz potrafi sam tworzyć komunikaty dla różnych typów mediów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomośc znaczenia badań socjologicznych dla opisu współczesnego świata - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 31 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Prezentacja danych i multimedia

Przedmiot ma umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pracy z programami służącymi do przetwarzania i prezentacji danych. Ma stanowić przygotowanie do wykorzystywania programów komputerowych do przetwarzania i opracowywania wyników badań i analiz oraz tworzenia dokumentów i materiałów takich jak: prace zaliczeniowe, artykuły, plakaty i prezentacje. Zaprezentowane zostaną metody obsługi programów z pakietu Office, systemu składania tekstu LaTeX, jak również programów graficznych GIMP i Inkscape.

Program:
1. Tworzenie dokumentów i prezentacji (obsługa programu Word i Power Point)
2. System składania tekstu LaTeX
3. Grafika komputerowa (podstawy teoretyczne, obsługa programów GIMP i Inkscape) 4. Prezentacja danych w internecie (protokoły komunikacyjne, przesyłanie danych, poczta elektroniczna)
Program ćwiczeń:

1. Obsługa programu Word:
– zaawansowane formatowanie dokumentów,
– praca ze stylami,
– wstawianie obiektow typu clipart, wordart, smartart,
– wykresy,
– tabele,
– tworzenie spisu tresci,
– wstawianie równań matematycznych.

2. Obsługa programu PowerPoint:
– style,
– tabele,
– obiekty,
– hiperlacza,
– WordArt, grafika SmartArt,
– przejscia, akcje,
– dźwieki,
– filmy,
– animacja niestandardowa.

3. System LaTeX:
– podstawowe komendy,
– dodawanie obrazów,
– dodawanie tabel,
– tworzenie bibliografii,
– szablon pracy licencjackiej,
– szablon artykułu.
|
4. Obsługa programu GIMP (grafika rastrowa):
– podstawowe operacje,
– tworzenie animowanego GIFa,
– retusz zdjec i użycie filtrów.
– warstwy.
|
5. Obsługa programu Inkscape (grafika wektorowa):
– podstawowe operacje,
– tworzenie diagramów,
– tworzenie logotypów,
– tworzenie plakatów.
|
6. Prezentacja danych w internecie:
– przesyłanie danych,
– praca zdalna na serwerze,
– programy pocztowe,
– zamieszczanie danych na stronach internetowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratoriów jest wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie. Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów praktycznych. Obecność na zajęciach i usprawiedliwienie wszystkich nieobecności.

W przypadku nie uzyskania zaliczenia z laboratorium w pierwszym terminie, studentowi przysługuje 2 terminy poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu Prezentacja danych i multimedia:
1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratoriów jest wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie.
2. Wiedza i umiejętności będą sprawdzane na kolokwiach praktycznych (przeprowadzanych na komputerach), na których będzie trzeba wykonać zadania podane przez prowadzącego.
3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich kolokwiów.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.
5. Stwierdzenie niesamodzielności pracy skutkuje oceną niedostateczną z danego kolokwium lub brakiem zaliczenia wykonania danego laboratorium.
6. Nie ma możliwości poprawy oceny z kolokwiów cząstkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura do przedmiotu: Prezentacja danych i multimedia
John Walkenbach: Excel 2010 PL. Biblia, Helion, Gliwice, 2011
Conrad Carlberg: Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL, Helion, Gliwice, 2012
Nancy Muir: Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice, 2011
Grzegorz Kowalczyk: Word 2010 PL. Kurs, Helion, Gliwice, 2010
Włodzimierz Gajda: GIMP. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2010
Aleksandra Tomaszewska: Inkscape. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2008
Antoni Diller: LaTeX. Wiersz po wierszu, Helion, Gliwice, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Literatura zostanie podana na zajęciach przez prowadzącego.

Informacje dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.