Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne społeczeństwo polskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-207-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursy jest przybliżenie i przedyskutowanie zjawisk współczesnego życia społecznego w Polsce. Studenci będą mogli dzielić się opiniami na temat dobrych i błędnych aspektów przemian w kraju.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. SOC1A_W14, SOC1A_W17 Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Sprawozdanie
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnej Polsce. SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. SOC1A_U03, SOC1A_U02 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi sforumłuować wypowiedź pisemną lub ustną będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnej Polsce w oparciu o właściwe źródła pisane i elektroniczne. SOC1A_U16, SOC1A_U07, SOC1A_U18 Odpowiedź ustna
M_U003 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. SOC1A_U01, SOC1A_U04 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest otwarty na argumenty w prowadzonej dyskusji i potrafi modyfikować swoje opinie pod ich wpływem. SOC1A_K05 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. SOC1A_K01, SOC1A_K02 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnej Polsce. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi sforumłuować wypowiedź pisemną lub ustną będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnej Polsce w oparciu o właściwe źródła pisane i elektroniczne. - - - - + - - - - - -
M_U003 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na argumenty w prowadzonej dyskusji i potrafi modyfikować swoje opinie pod ich wpływem. - - - - + - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 35 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (35h):
Współczesne społeczeństwo polskie

Celem kursu jest refleksja nad głównymi problemami społecznymi współczesnej Polski, opanowanie wiedzy o podstawowych zjawiskach i procesach społecznych oraz instytucjach (również w wymiarze ilościowym), ukształtowanie rozumienia zjawisk społecznych i rozwijanie wyobraźni socjologicznej

Program konwersatoriów i literatura

1. Zmiana społeczna.
Sztompka Piotr, 2005, Socjologia zmian społecznych roz. I cz.5. Nowoczesność i co dalej? Str. 78- 93 Znak, Kraków oraz
Jan Poleszczuk Czym jest społeczeństwo? w: (red) M. Marody Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe. Scholar. Warszawa 2009 s. 14-23
2. Przemiany ekonomiczne; bogacenie i ubóstwo jako nowe zjawiska społeczne.
Elżbieta Tarkowska Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy w: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian., 2006, (red.) Jacek Wasilewski. Scholar, Warszawa str.319-367 oraz
Ewa Gucwa- Leśny Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania w: (red) M. Marody Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe. Scholar. Warszawa 2009 s. 180-207
3. Nowy rynek pracy
Maria Nawojczyk, 2009, Przedsiębiorczość, Nomos, Kraków roz. Przedsiębiorczość w Polsce, str. 135-147 i roz. Portret przedsiębiorcy str. 187-219 oraz:
Łucja Krzyżanowska, Magdalena Stec, Rynek pracy- wskaźniki i sposób badania w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN. Warszawa, 2012 str. 541-55
4. Przemiany gospodarcze: prywatyzacja, upadek przedsiębiorstw, nowe przedsięwzięcia gospodarcze.
Jerzy Szczupaczyński Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji ustrojowej w: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian., 2006, (red.) Jacek Wasilewski. Scholar, Warszawa str.275-316 oraz: Mikołaj Lewicki Rozwój gospodarczy i zachowania ekonomiczne – główne pojęcia i teorie w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012 str 486-500
5. Przemiany polityczne: demokratyczne wybory i co dalej….?
Mirosława Grabowska Partie polityczne w Polsce po 1989 roku w: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian., 2006, (red.) Jacek Wasilewski. Scholar, Warszawa str.231-275 oraz:
Wojciech Rafałowski, Przemysław Sadura, Polityka i władza w Polsce w perspektywie historycznej w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa, 2012 str: 416-433
6. Style życia
Małgorzata Jacyno Style życia- główne pojęcia i teorie w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012 str 274-287 oraz
Style życia we współczesnej Polsce w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012 str 295-300
7. Wygrani i przegrani w Polsce
Maciej Gdula. Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta. Krytyka polityczna. 2017
8. Nowe formy życia rodzinnego: kohabitacja, rozwody, związki jednopłciowe.
Krystyna Slany 2003, Alternatywne formy życia małżeńsko- rodzinnego w ponowoczesnym świecie Nomos, Kraków Roz. II opar. 4 str.86-114 oraz
Małgorzata Sikorska Życie rodzinne w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012, str 188-214 Gość z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
9. Globalizacja, zagrożenie czy szansa na życie w świecie?
Jacek Żakowski, 2005, Anty.Tina. wyd. Sic! Warszawa, wywiad z J. Stiglitzem, G. Sorosem, Z. Bauman. oraz
Witold Morawski Globalność i Globalizacja w: (red) M. Marody Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe., Scholar., Warszawa 2009 str. 516- 527
10. Emerytura: koniec czy początek aktywności?
Młodzi emeryci w Polsce (red) Ł. Krzyżowski, W. Kowalik, K. Suwada, A. Pawlina. Scholar. Warszawa. 2014, roz:Wizerunki emerytów i osób starszych w przestrzeni medialnej str. 45-80
11. Dobro wspólne:
Jagoda Gandziarowska Ziołecka, Joanna Średnicka, Karol Zyskowski Kapitał społeczny i dobro wspólne we współczesnej Polsce w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012, str 379-394
12. Pozycja kobiet.
Anna Titkow, 2007, Tożsamość polskich kobiet. IFiS PAN, Warszawa, roz III str.77-133 oraz Bogusława Budrowska Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próba wyjaśnień w: (red) M. Kucia P. Sztompka Socjologia. Lektury., 2005, Znak. Kraków str.453-469
13. Nowe grupy społeczne: mniejszości: narodowe, płciowe, wiekowe.
Dane NSPLiM z 2002 i 2011 roku
14. Emigracja. Uchodźcy.
K. Slany, 1995, Między przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989). WUJ. Kraków oraz
M. Ślusarczyk, Demograficzne i społeczne aspekty migracji Polaków na początku XXI wieku w: (red) H. Grzymała Moszczyńska, A. Kwiatkowska J. Roszak. Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004. Analiza psychologiczno- socjologiczna. 2010., Nomos. Kraków str. 15-32

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

aktywna obecność na zajęciach, przygotowanie konspektów z lektur

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny egzamin połączony z aktywnością na zajęciach (konspekty, dyskusja na zajęciach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do godziny 20.00 dnia poprzedzającego zajęcia uczestnicy zobowiązani są do przesłania konspektu zadanej lektury.
Wysoce pożądane jest bieżące śledzenie prasy społeczno-politycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podana przy poszczególnych tematach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje prowadzących kurs dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602
http://bpp.agh.edu.pl/autor/stojkow-maria-05057

Informacje dodatkowe:

brak