Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia kultury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-210-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Socjologia kultury to moduł, który zawiera charakterystykę: podstawowych terminów związanych z kulturą, socjologicznych teorii kultury oraz badań nad grupami kulturowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Dostrzega i potrafi wyjaśnić rolę, znaczenie kultury w procesach przemian zachodzących w społeczeństwie i współczesnych sposobach opisywania tych przemian SOC1A_W04, SOC1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Zna podstawową terminologię nauk społecznych odnoszącą się do zjawisk i zbiorowości kulturowych SOC1A_W02, SOC1A_W01 Egzamin
M_W003 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki kultury oraz zależności i zmian zachodzących w różnych dziedzinach kultury we współczesnym świecie SOC1A_W04, SOC1A_W01, SOC1A_W10, SOC1A_W17 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie rozpoznać procesy zmiany kulturowej we współczesnym społeczeństwie SOC1A_U06, SOC1A_U05, SOC1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Potrafi dostrzegać i interpretować kulturowy dorobek człowieka, także w kontekście jego zmiennych zastosowań we współczesnym świecie SOC1A_U01, SOC1A_U07, SOC1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U003 Potrafi analizować zróżnicowanie wzorów kulturowych w ramach współczesnego społeczeństwa oraz rozpoznaje źródła tego zróżnicowania SOC1A_U07, SOC1A_U03, SOC1A_U06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie kompetencji kulturowych dla samorozwoju i budowania właściwych relacji społecznych SOC1A_K01, SOC1A_K08 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Dostrzega i potrafi wyjaśnić rolę, znaczenie kultury w procesach przemian zachodzących w społeczeństwie i współczesnych sposobach opisywania tych przemian + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową terminologię nauk społecznych odnoszącą się do zjawisk i zbiorowości kulturowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki kultury oraz zależności i zmian zachodzących w różnych dziedzinach kultury we współczesnym świecie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać procesy zmiany kulturowej we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dostrzegać i interpretować kulturowy dorobek człowieka, także w kontekście jego zmiennych zastosowań we współczesnym świecie + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi analizować zróżnicowanie wzorów kulturowych w ramach współczesnego społeczeństwa oraz rozpoznaje źródła tego zróżnicowania + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie kompetencji kulturowych dla samorozwoju i budowania właściwych relacji społecznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Początki badań nad kulturą – od terminu potocznego do definicji naukowych. Kultura i pojęcia pokrewne. Problemy definicyjne.
2. Od totalności kultury do funkcjonalności kultury. Kultura w teoriach Malinowskiego, Mertona i Parsonsa.
3. Przewrót symboliczny w rozumieniu kultury: Geertz, Turner. Kultura w teoriach N. Luhmanna.
4. Pisanie kultury i doświadczanie kultury – poglądy na kulturę pod koniec XX wieku (G. Marcuse, J. Clifford, postmodernizm).
5. Socjologia kulturowa J. Alexandra. Podejście kulturowe w socjologii i jego praktyczne zastosowanie w analizie życia społecznego (performans kulturowy).
6. Kultura masowa a kultura popularna – rzeczywistość kulturowa późnej nowoczesności, znaczenie nowych mediów. Układy kultury.
7. Kultura lokalna – przegląd teorii i badań socjologicznych.
8. Instytucje kultury i ich badania.
9. Grupa etniczna i naród jako zbiorowości oparte na kulturze
10. Kultura religijna, zróżnicowanie religijne jako zróżnicowanie kulturowe.
11. Od wielokulturowości do relacji międzykulturowych – zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw.
12. Globalizacja kultury.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot kończy się egzaminem.
Egzamin w pierwszym terminie jest dwuczęściowy.
Pierwsza część ma charakter pisemny i polega na odpowiedzi na pięć pytań problemowych.
Część druga egzaminu jest ustna i ma charakter obowiązkowy dla osób, które nie otrzymały 50% punktów z części pierwszej.
W ocenie końcowej może być uwzględniona aktywność na zajęciach (max. do 10% oceny całkowitej).

Egzamin w drugim i trzecim terminie przebiega tak, jak druga, ustna część egzaminu w terminie I.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Udział w dyskusji powiązanej w wykładem
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin pisemny:
Każde pytanie jest osobno punktowane, ocenę pozytywną z egzaminu otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 50% ogólnej liczby punktów (do 60% ocena 3,0; 61-70% – 3,5; 71-80% – 4,0; 81-90% – 4,5; od 91 % – 5,0).
Egzamin ustny:
polega na odpowiedzi na trzy ogólne, problemowe pytania. Ocenę pozytywną otrzymuje się w przypadku pozytywnej (przynajmniej dostatecznej) odpowiedzi na dwa z tych pytań; ocena końcowa to średnia ocen z odpowiedzi na każde z trzech pytań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości jest indywidualnie ustalane z prowadzącym. Polega ono na zapoznaniu się z lekturami dotyczącymi tematyki opuszczonych zajęć i ich zaliczeniu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach (wszystkie treści przedstawione na wykładach będą wchodzić w zakres egzaminu).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexander J. 2010, Znaczenia społeczne, Kraków, Nomos.
Amerykańska antropologia kognitywna. Red. M. Buchowski, Warszawa 1993.
B e n e d i c t, R. 1966. Wzory kultury. Warszawa.
B u c h o w s k i, M. 2004. Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności. Kraków, Wyd. UJ.
B u r s z t a, Wojciech. 1998. Antropologia kultury. Zysk i S-ka, Poznań.
C a r r i t h e r s, M. 1992. Dlaczego ludzie mają kultury? Warszawa.
C l i f f o r d, J. 2000. Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. Warszawa, Wyd. KR.
Czarnowski S. Kultura. Warszawa 1958
Edensor Tim. 2004. Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, WUJ, Kraków
E r i k s e n, T.H. 1995. Small Places, Large Issues. Pluto Press, London, Chicago.
Denzin, N. 1997. The Interpretive Ethnography. SAGE, London.
D e n z i n N., L i n c o l n Y. S. (red.) 2003. Strategies of Qualitative Inquary. 2nd Ed. Thousand Oaks-London, SAGE Publ.
Geertz, Clifford. 1993. The Interpretation of Cultures. Fontana Press, London.
Geertz, C. 2000. Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Warszawa, Wyd. KR.
Golka M. 2013. Socjologia kultury, Warszawa, Scholar.
Hannerz, U. 1996. Transnational Connections. Culture, people, places. London-New York, Routledge.
Jacyno M, A. Jawłowska, M. Kempny. 2004. Kultura w czasach globalizacji, IFiS PAN, Warszawa,
Karwacki Arkadiusz., Szlendak Tomasz., 2015. Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury., Elbląg:, Biblioteka Elbląska.
Kempny M, Nowicka E. (red.) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. PWN (t.I), Warszawa 2003.
Kempny M, Nowicka E. (red.) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN (t.II), Warszawa 2003.
Kłoskowska A. Kultura masowa. Warszawa 1980.
Kłoskowska A. Socjologia kultury. PWN, Warszawa1981.
Kłoskowska, A. Kultury narodowe u korzeni. PWN, Warszawa1996.
L e a c h, E. 1973. Levi- Strauss. Warszawa.
M a l i n o w s k i, B. 1984. Życie seksualne dzikich. Warszawa.
M a l i n o w s k i, Bronisław. 1987a. Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Dzieła, t. III, PWN, Warszawa.
M a l i n o w s k i, Bronisław. 1987b. Ogrody koralowe i ich magia. Język magii i ogrodnictwa. Dzieła, t. V, PWN, Warszawa.
M a l i n o w s k i, B. 1990. Mit, magia, religia. Dzieła, t.7. Warszawa.
M a l i n o w s k i, B. 2000. Jednostka, społeczność, kultura. Warszawa.
N o w i c k a, Ewa. 2002. Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: PWN.
Parsons T. 2009. System społeczny, Kraków, Nomos.
Pęczak M. 2013. Subkultury w PRL, NCK, Warszawa,
Religia i kultura w globalizującym się świecie. Red. M. Kempny i G. Woroniecka, Kraków 1999.
S o u d i j n K., H u t s c h e m a e k e r s G., v a n d e V i j v e r F. 1990. Culture Conceptualisations. w: The Investigations of Culture. Red. F. van de Vijver i G. Hutschemaekers,Tilburg.
Szlendak Tomasz., 2017., Sześć zjawisk w polskiej kulturze wartych przemyślenia. Dobrych
i takich sobie, Ww: Obracht-Prondzyński C., Zbieranek P. (red.), 2017, Pomorskie poszerzanie pola kultury: dylematy – konteksty – działania., Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury wydawca, 61–-74.
Sztompka P, M. Bogunia-Borowska. 2008, Socjologia codzienności, Znak, Kraków.
T u r n e r, V. 2005. Gry społeczne, pola i metafory, Wyd. UJ, Kraków.
T u r n e r, V. 2006. Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu. Nomos, Kraków.
Znaniecki F. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 2001.
Znaniecki F. Nauki o kulturze. Warszawa 1971.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojakowski Dariusz, Nowe szaty wielokulturowości – spektakle kulturowe i dyskursy potoczne, w: „Edukacja Międzykulturowa“ 2017, nr 2 (7), s. 67-77. DOI: 10.15804/em.2017.02.25
Wojakowski Dariusz, Wielokulturowość jako wartość w społeczności lokalnej pogranicza, w: Bieńskowska M, Żelazny W. (red.) Pogranicza: Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego, Wyd. UwB, Białystok 2015, 71-87.
Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.
Wojakowski Dariusz, Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland, Nomos, Kraków 2008
Wojakowski Dariusz „Oswajanie obcości kulturowej – zarys koncepcji badań jakościowych imigrantów na przykładzie obywateli Ukrainy w Polsce.” W: Malikowski M., Wojakowski D. (red.) Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych. Nomos, Kraków 2005, s. 195-222.
Wojakowski Dariusz, Kultura lokalna, czyli węzeł symboliczny, W: Kurczewska Joanna (red.) Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006: 127-144.

Informacje dodatkowe:

brak