Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fantastyka w kulturze współczesnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-218-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i swoistości poetyki fantastycznej w mediach audiowizualnych i cyfrowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawczych i literaturoznawczych badań nad fantastyką w różnych mediach SOC1A_W17 Kolokwium
M_W002 Zna główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku SOC1A_W17 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Odróżnia narracje realizowane w poetyce realistycznej od tych wykorzystujących poetykę fantastyczną SOC1A_U07 Aktywność na zajęciach
M_U002 Analizuje i interpretuje narracje fantastyczne i fantastyczne światy niezależnie od medium artystycznej realizacji SOC1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego SOC1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawczych i literaturoznawczych badań nad fantastyką w różnych mediach + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Odróżnia narracje realizowane w poetyce realistycznej od tych wykorzystujących poetykę fantastyczną + - - - - - - - - - -
M_U002 Analizuje i interpretuje narracje fantastyczne i fantastyczne światy niezależnie od medium artystycznej realizacji + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zajęcia zapoznają studentów z głównymi nurtami estetycznymi w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i swoistości poetyki fantastycznej oraz jej reprezentacji w mediach audiowizualnych i cyfrowych, a także miejsca i roli fandomu fantastycznego w społeczeństwie. W trakcie spotkań omówiona zostanie pokrótce także historia polskich i zachodnich badań literaturo- i kulturoznawczych nad fantastyką, a także terminologia teoretyczna pomocna w analizowaniu tzw. fikcji gatunkowych (genre fiction) i – w ogólności – kultury popularnej. Przykładowe teksty kultury analizowane w ramach fakultetu obejmowałyby zatem nie tylko najnowszą prozę fantastyczną (Neila Gaimana, Neala Stephensona, Jacka Dukaja, Marcina Przybyłka, Roberta Wegnera, N.K. Jemisin i wielu innych polskich i zagranicznych twórców), lecz także filmy (np. Incepcję, Avatar, Tron: Legacy), gry (np. Divinity: Original Sin 1 & 2, Deus Ex, Skyrim), anime (np. Ergo Proxy, Sword Art Online, Ajin: Demi Human, Kabaneri of the Iron Fortress) czy transmedialne uniwersa (np. Star Wars, The Wizarding World, DC Universe, Marvel Cinematic Universe).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość kluczowych zagadnień z zakresu badań nad fantastyką (fantasy & science fiction studies), ze szczególnym uwzględnieniem terminologii umożliwiającej analizę narracji utrzymanych w poetyce fantastycznej niezależnie od medium realizacji (literatura, film, komiks, animacja, gra wideo). Zaliczenie będzie realizowane w formie pisemnego kolokwium (test wielokrotnego wyboru).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny będzie kolokwium zaliczeniowe weryfikujące wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć w badaniach nad fantastyką i umiejętność ich twórczego wykorzystania w analizie konkretnej narracji z przedmiotowego nurtu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie materiału w trakcie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wstępnym i jedynym wymogiem jest zainteresowanie tematyką fantastyczną (od książek przez filmy po animacje). Dodatkowym atutem będzie znajomość dzieł uznawanych zarówno przez fandom, jak i krytykę za klasyczne (od tekstów Tolkiena po “Avatar” Camerona). Zajęcia mają jednak charakter wprowadzający i z założenia służyć będą przede wszystkim generalnemu zapoznaniu Studentów z problematyką.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wszystkie teksty będą udostępniane przez prowadzącego Studentom w formacie *.pdf. Literatura ma charakter uzupełniający i jej znajomość poza zakresem wykładanym na zajęciach nie będzie przedmiotem kolokwium zaliczeniowego.

Podstawowa:
Tomasz Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.
Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016.
Grzegorz Trębicki, Fantasy — ewolucja gatunku, Kraków: Universitas 2009.
Marek Pustowaruk, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2009.

Uzupełniająca:
The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2012.
The Cambridge Companion to Science Fiction, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2003.
Brian Stableford, Historical Dictionary of Fantasy Literature, Lanham: The Scarecrow Press 2005.
Brian Stableford, The A to Z of Fantasy Literature, Lanham: The Scarecrow Press 2009.
Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Krzysztof M. Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
— Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji światocentrycznej, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 15-59, ISBN: 978-83-942923-2-4.
— Allotopia – wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 1 (113), ISSN: 0084-4446, ss. 89-105

Informacje dodatkowe:

Brak