Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Antropologia kulturowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-303-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zadaniem tego kursu jest wprowadzenie do problematyk antropologicznej wizji kultury i struktury. Samodzielnej interpretacji problemów służyć ma swoboda wypowiedzi. Trudne pytania będą mile widziane.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej i jej relacji z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. SOC1A_W02 Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami i instytucjami kultury i między ich elementami. SOC1A_W06 Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw tradycyjnych i nowoczesnych. SOC1A_U06 Esej,
Referat
M_U002 Potrafi zinterpretować działania instytucji kulturowych i przedstawić procesy ich przemian w szerszym kontekście. SOC1A_U04 Esej,
Referat
M_U003 Pisze prace w języku polskim z zakresu antropologii kulturowej. SOC1A_U15 Esej
M_U004 Czyta i interpretuje podstawowe teksty antropologiczne w języku polskim. SOC1A_U18 Esej,
Referat
M_U005 Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk kulturowych w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu strukturalnego i politycznego. SOC1A_U02 Esej,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań teoretycznych w dziedzinie antropologii kulturowej. SOC1A_K04 Esej,
Referat
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. SOC1A_K05 Egzamin,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej i jej relacji z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami i instytucjami kultury i między ich elementami. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw tradycyjnych i nowoczesnych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować działania instytucji kulturowych i przedstawić procesy ich przemian w szerszym kontekście. + + - - - - - - - - -
M_U003 Pisze prace w języku polskim z zakresu antropologii kulturowej. + + - - - - - - - - -
M_U004 Czyta i interpretuje podstawowe teksty antropologiczne w języku polskim. + + - - - - - - - - -
M_U005 Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk kulturowych w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu strukturalnego i politycznego. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań teoretycznych w dziedzinie antropologii kulturowej. + + - - - - - - - - -
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Wstęp do przedmiotu
a. podejście modernistyczne i postmodernistyczne w antropologii
b. socjologia a antropologia
c. omówienie programu i wymagań
2. Centralne zagadnienia antropologii społeczno-kulturowej
a. zakres antropologii
b. dziedziny antropologii wedle klasycznych schematów
c. metody badań antropologicznych i ich uwikłania
d. podstawowe kategorie pojęciowe antropologii
e. znaczenie teorii w antropologii
f. praktyczne sensy antropologii społeczno-kulturowej
3. Człowiek i jego rodowód
a. hipotezy na temat antropogenezy
b. etapy rozwoju hominidów
c. paleolit, neolit
d. produkcja, dystrybucja i konsumpcja jako problemy badawcze antropologii
4. Rodzina, małżeństwo, pokrewieństwo
a. typy małżeństw i rodzin
b. grupy pochodzenia – wstęp
5. System pokrewieństwa, Cd.
a. grupy pochodzenia — kontynuacja
b. pokrewieństwo jako system symboliczny
c. pokrewieństwo fikcyjne
6. Grupy płci
a. płeć i społeczeństwo
b. różnice między płciami
c. homoseksualizm
d. interakcje między płciami
e. „gender” i „genderyzm”
7. Grupy wieku
a. wiek i społeczeństwo
b. dzieciństwo jako kategoria kulturowa
c. rytuały przejścia
8. Systemy symboliczne. Kultura i język
a. uczenie się i tworzenie pojęć
b. symbole i znaki
c. struktura języka
d. komunikacja niewerbalna
9. Religia i magia
a. problem definiowania religii
b. narracja w religii
c. rytuał i magia w religii
10. Społeczna organizacja religii
a. specjaliści religijni
b. typy organizacji religijnych
c. typy religii
d. „niewidzialna religia”
11. Rytuały, mity, legendy, opowieści ludowe
a. rytuał i mit
b. istota mitu
c. legendy i opowieści ludowe
12. Kultura i jednostka
a. jednostka ludzka a ograniczenia kulturowe
b. podstawowy typ osobowości, osobowość modalna, osobowość statusowa
c. kultura a zaburzenia umysłowe
13. Etniczność
a. pojęcie etniczności i grupy etnicznej
b. pojęcie grupy mniejszościowej
c. dominacja etniczna i jej mechanizmy
d. główne “teorie asymilacji”
e. migracje wczoraj i dziś; Polska a migracje
14. Proces współczesnej zmiany społeczno-kulturowej I
a. czynniki zmiany społeczno-kulturowej
b. zmiana kulturowa w społeczeństwie tradycyjnym i reakcje na nią
c. typy wstępnego kontaktu społeczeństw tradycyjnych z nowoczesnością
d. kierowana zmiana społeczna
15. Procesy współczesnej zmiany społeczno-kulturowej II
a. zanikanie społeczeństw niepaństwowych
b. skutki industrializacji
c. życie zbiorowości tradycyjnych w nowoczesnym mieście
d. kultura ubóstwa
e. „antropologia współczesności”. Polska początku XXI wieku a antropologia.
Zakończenie kursu.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Ćwiczenia z antropologii kulturowej, towarzyszące wykładowi z tej dziedziny, prowadzonemu przez profesora Janusza Muchę, mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi tekstami antropologicznymi, poświęconymi badaniom różnych społeczności i zjawisk kulturowych, zarówno tradycyjnych jak i współczesnych. W trakcie ćwiczeń będą analizowane i interpretowane teksty klasyczne (np. Malinowskiego, Mead czy Benedict), jak i współczesne (np. Geertz, Barley, Burszta).
Szczególny nacisk podczas zajęć zostanie położony na:
• zdobycie wiedzy o specyfice procedury badawczej / metodologii i sposobów pozyskiwania danych właściwych dla różnych szkół antropologicznych. Wiedza ta będzie mieć charakter zarówno ogólny jak i specjalistyczny
• krytyczne i twórcze myślenie o technikach i metodach badawczych, typowych dla poszczególnych badaczy,
• wykorzystanie i zaaplikowanie wiedzy o teoriach i założeniach epistemologicznych i ontologicznych, zdobytej podczas zajęć w trakcie prowadzenia własnych badań i pisania pracy zaliczeniowej.
• wykorzystanie metod jakościowych typowych dla antropologii w pracach socjologicznych oraz nabycie oraz pogłębienie umiejętności łączenia technik badawczych,
• Państwo Studenci powinni również po ukończeniu kursu potrafić identyfikować problemy merytoryczne oraz etyczne z perspektywy antropologii i w badaniach antropologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wpływ na ocenę końcową w I terminie u danego studenta / danej studentki mają: wynik ćwiczeń — 40%, wynik egzaminu — 60%. W kolejnych terminach danej studentki / danego studenta — tylko średnia z egzaminów.

Sposób obliczania oceny z ćwiczeń:

Na każdych zajęciach wymagana będzie znajomość treści tekstów źródłowych dotyczących omawianych kierunków antropologicznych. Literatura obowiązkowa została podana poniżej przy punkcie „Program zajęć”. Literatura fakultatywna nie jest wymagana na zajęciach ani na kolokwium, może jednak służyć do lepszego przygotowania do dyskusji podczas ćwiczeń oraz pisania pracy zaliczeniowej. Pomocne przy czytaniu kolejnych tekstów mogą również być podręczniki:
Fredrik Barth, Andre Gigrich, Robert Parkin, Sydel Silverman, 2007, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków WUJ.
Alan Barnard, 2006, Antropologia, Warszawa: PIW.
Ewa Nowicka, 2006, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: PWN.
M. Herzfeld, 2004, Antropologia.Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków: WUJ.
Deliege Robert, 2010, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Philip Carl Salzman, Patricia C. Rice, 2009, Myśleć jak antropolog, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Polecam Państwu również strony internetowe, na których znajdują się ciekawe i przydatne teksty antropologiczne:
http://www.antropologia.isns.uw.edu.pl/teksty.html, http://hirr.hartsem.edu/ency/index.html.

Na ocenę końcową będzie składać się kilka czynników. Ocena ostateczna za kurs to średnia ważona z końcowej noty za aktywność (30%), praca pisemna (30%), kolokwium (40%). Przy czym – każdy z elementów oceny powinien być zaliczony na minimum ocenę dostateczną. Ocena z ćwiczeń będzie stanowić 40% oceny końcowej.

Obecność

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolona jest jedna nieobecność, wszystkie pozostałe muszą być zaliczone indywidualnie podczas dyżuru. 50% nieobecności jest równoznaczne ze skreśleniem studenta z listy uczestników kursu.
Nieobecności należy zaliczyć do ostatnich ćwiczeń z antropologii. W czasie sesji nie będzie już takiej możliwości.

Aktywność

Z każdego tematu (prócz zajęć 4) można uzyskać po 1 punkt za aktywność, w sumie więc 12 punktów. Samo zabranie głosu na zajęciach nie kwalifikuje studenta do uzyskania punktu, głos ten musi być przemyślany i powinien wnosić wkład w zrozumienie omawianego tematu zajęć. Punktacja za aktywność przekłada się na następujące oceny:

10 -11p – bardzo dobry
8 -9 p – dobry plus
6-7 p – dobry
4 -5 p – dostateczny plus
2-3p – dostateczny

Osoby szczególnie nieśmiałe, niechętne wobec otwartej dyskusji, mogą ze mną negocjować inną formę zaliczenia tego punktu zajęć. Muszą mnie jednak o swojej niechęci poinformować tuż po pierwszych zajęciach.

Kolokwium

Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzone kolokwium (3 lub 4 pytania) z literatury omawianej podczas ćwiczeń. Będzie to pierwszy termin zaliczenia. Nie przystąpienie do kolokwium jest równoznaczne z oceną niedostateczną z ćwiczeń z pierwszego terminu. Dwa pozostałe terminy kolokwium będą wyznaczone na czas sesji zimowej. Jedyne usprawiedliwienia nieobecności na kolokwium, które kwalifikują studenta do wyznaczenia dodatkowego terminu, bez negatywnych konsekwencji (czyli ndst z pierwszego podejścia), to zwolnienia lekarskie. Muszą być one jednak dostarczone do mnie najpóźniej tydzień po 1 terminie.

Praca

W ramach zaliczenia ćwiczeń każdy ze studentów jest zobowiązany do napisania pracy zaliczeniowej. Praca powinna być krótka (4-5 stron wraz z bibliografią) i powinna zasadniczo** podejmować się analizy wybranych współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych z punktu widzenia teorii i koncepcji antropologicznych i za pomocą antropologicznego systemu pojęciowego.

Każdy student może (nie musi) przynieść wstępny konspekt pracy na mój dyżur XX października (max 1500 znaków, włącznie ze spacjami). W konspekcie powinien się znaleźć wstępnie określony problem badawczy, uzasadnienie wyboru podejmowanej tematyki, nakreślona metodologia stosowana w pracy oraz wstępna bibliografia. Proszę również o podanie swojego adresu e-mail na konspekcie.
Konspekt będzie zwrócony z sugestiami (także bibliograficznymi) oraz uwagami. Nie będzie on jednak oceniany na konkretną notę, zaś komentarz do niego ma służyć studentom za inspirację i pomoc podczas pisania pracy. Osoby, które oddadzą konspekt w terminie mogą liczyć nieustannie na moje wsparcie w trakcie realizacji pracy, mailowe, duchowe i merytoryczne, natomiast osoby, które nie wywiążą się z tego polecenia, będą niestety musiały radzić sobie same…

 • Jestem otwarta na tematy prac wykraczające poza tematykę współczesną, jednak będą one wymagać szczególnej konsultacji.
  Poniżej podaję przykładowe (czyli w żaden sposób nie wyczerpujące pomysłów i nie obowiązkowe) tematy prac z antropologii współczesności. Tematy te z założenia są bardzo ogólne, dlatego przy określaniu problemu badawczego, powinny zostać zawężone. Proszę również dokładnie przemyśleć dobór metody i techniki zastosowanej w badaniach. Może to być obserwacja (np. uczestnicząca), wywiad (np. biograficzny), analiza treści, w tym prasy, filmów, fotografii, itd. W razie wątpliwości odnośnie wyboru metodologii służę oczywiście pomocą. Wyobraźnia podczas określania tematu mile widziana a nawet konieczna. Wybierając temat proszę mieć na uwadze to, że każdy wytwór człowieka posiadający znaczenie kultury jest „tekstem”, który mogą Państwo badać.

• Portrety/symbole obcego/Zła/diabła/itd. na łamach wybranych tytułów prasowych/przemówieniach politycznych/religijnych/itd..
• Podróżowanie/pielgrzymowanie jako rytuał przejścia
• Podróżnik jako obcy. Doświadczenia kultur obcych z punktu widzenia badaczy zachodnich.
• Znaczenia gestów w kulturach (mruganie, kiwanie palcem, kiwanie głową, itd.) – analizy porównawcze
• Legendy miejskie we współczesnych kulturach
• Wspólnota kibiców podczas meczu piłkarskiego – współczesne communitas?
• Estetyka i znaczenia współczesnych rytuałów (sportowych, politycznych, urodzinowych, itd.)
• Mity (np. Raju, Złotego Wieku)/symbole/metafory/archetypy w kulturze popularnej/mediach (reklamie współczesnej/filmach/piosenkach, itd.).
• Mitologizacja wydarzeń prezentowanych w mediach (mitologizacja przemocy, wojen, konfliktów, wydarzeń politycznych, itd.).
• Mit bohaterski/bohater kulturowych w mediach (filmach, prasie, serialach, bajkach, itd.)
• Współcześni bogowie w mediach (sakralizacja bohaterów kultury popularnej).
• Ideologie polityczne jako religie lub Kult polityczny jako kult religijny.
• Reprezentacje cielesności w filmach/prasie/poradnikach dla kobiet/mężczyzn/sztuce/ komiksach kulturystyce/sporcie, itd.
• Symbolika i znaczenia przestrzeni (dworca, parku, supermarketów, rynku, placu, śmietników, hipermarketów itd.)
• Symbolika miejsc przejścia (bram, tuneli, dworców, itd.) w mieście/dzielnicy/domu, itd.
• Symbole/mity/metafory instytucji politycznych/wybranych grup społecznych (wegetarian/partii politycznych/subkultur/itd.).
• Rytuały religijne czy świeckie? Analiza współczesnych obrzędów bożonarodzeniowych/ innych.
• Rytuały/symbole (religijne/ kobiece/ męskie/czystości /itd.) przyjęcia weselnego/ urodzinowego /imieninowego/ itd. ale także Rytuały przejścia w życiu codziennym/ rodzinie /pracy /związku/ itd..
• Symbole domu/intymności/ miłości erotycznej/ platonicznej/ romantycznej/małżeństwa/itd.
• Współcześni szamani i czarownice? Zjawisko bioenergoterapii/radiestezji/reiki/Wicca, itd.
• Człowiek/kobieta/mężczyzna/ciało/duch/przyroda w kulturze New Age.
• Obrazy wartości/uczuć/wydarzeń w języku wybranych grup społecznych (subkultur, analiza graffiti, analiza haseł Marszu przeciw Homofobii, Młodzieży Wszechpolskiej, itd.).

Prace bez bibliografii i przypisów nie będą przyjmowane.
Uprzejmie proszę pisząc pracę nie korzystać z Wikipedii.
Szukając inspiracji warto sięgać do pism:
„Przegląd Socjologii Jakościowej” – PSJ posiada artykuły w wersji PDF opublikowane na stronie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/index_pl.php
„Kultura i Społeczeństwo” – KiS jest dostępny w naszej bibliotece a spisy treści kolejnych numerów są dostępne tu: http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/kisarch.htm
„Kultura Współczesna” – wybrane teksty dostępne tu: http://www.kulturawspolczesna.pl/archiwum.php
„Kultura Popularna” – spis treści dostępny: http://www.swps.edu.pl/new_www/kulturapopularna/, numery dostępne w Jagiellonce
„Konteksty” spis dostępny http://www.konteksty.pl/archiwum.htm – numery dostępne m.in. w Jagiellonce oraz na Rajskiej
“Journal of the Anthropological Society of Oxford” skany wszystkich numerów dostępne są tu: http://www.anthro.ox.ac.uk/publications/journal-of-the-anthropological-society-of-oxford/archive/

Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie, że składana praca nie jest plagiatem (szczegółowe wytyczne dotyczące oświadczenia są zawieszone na głównej stronie wydziałowej) .
Termin oddawania prac to XX grudnia (podczas mojego dyżuru). Proszę nie wysyłać pracy drogą mailową.

Referat.

Referaty mają podejmować się przybliżenia procedur metodologii jakościowej, typowej dla antropologii. Wygłoszenie referatu podczas ćwiczeń nie jest obowiązkowe zaś treść referatu nie będzie wymagana na kolokwium zaliczeniowym. Niemniej jednak, wysoko oceniona prezentacja (tzn. na dobry plus lub bardzo dobry) pozwoli uzyskać dodatkowe 3 plusy, które będą brane pod uwagę podczas obliczania oceny z aktywności.

- Referat powinien trwać maksimum 10 minut. Mile widziane są atrakcje multimedialne podczas referatu.
- Głównym celem prezentacji jest przedstawienie głównych wytycznych dotyczących wybranej metody / techniki antropologicznej oraz zademonstrowanie jej zastosowania na przykładzie materiału empirycznego. Zatem – jeśli będą referowane – przykładowo – dyrektywy, dotyczące obserwacji, to będę liczyć na to, że student wcześniej przeprowadzi mini badania (w jakimkolwiek miejscu) i opowie krótko o procedurze badawczej, trudnościach, ciekawych momentach swoich badań, znakach zapytania, wątpliwościach, itd. Nie chodzi więc o przedstawienie „suchej” metody, ale o zobrazowanie jej empirią.
- Oczywiście, podczas przygotowań do wystąpienia służę pomocą i wsparciem, dlatego zapraszam na konsultacje, ewentualnie do kontaktu drogą mailową. Przy czym, osoby, które skontaktują się ze mną na dzień przed referatem, będą musiały sobie radzić samodzielnie.
- Warunkiem zaliczenia referatu jest przygotowanie konspektu na 1 stronę z głównymi informacjami na temat prezentowanego problemu (zarówno teoretycznymi, jak i empirycznymi egzemplifikacjami) i rozdanie go studentom z grupy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania Wykład:

1. Zadaniem tego kursu (składającego się z wykładu oraz ćwiczeń) jest przede wszystkim wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. Dlatego też, choć uczęszczanie na wykłady nie jest obowiązkowe, to zachęcam do niego, zaś dokładna znajomość ich treści będzie sprawdzana podczas egzaminu. Samodzielnej interpretacji problemów służyć ma swoboda wypowiedzi i zadawania pytań podczas wykładu, przed nim, po nim oraz w trakcie dyżurów. Ta swoboda uzależniona będzie oczywiście od dostępnego czasu. Trudne pytania będą mile widziane. Serdecznie zapraszam na wykłady. .

2. N I C nie jest przymusowe w ramach „wykładowej części” tego kursu, w tym i zaliczenie go. Ocena egzaminacyjna będzie zależna od wyników sprawdzianu końcowego. Każdy student ma jednak prawo do przedstawienia do połowy listopada 2016 roku propozycji „antropologicznego projektu specjalnego”, którego jedynym ograniczeniem wstępnym jest to, aby nie miał on wpływu na rozliczanie studenta z jakiegokolwiek innego przedmiotu czy jakiejkolwiek innej formy zajęć, kiedykolwiek i gdziekolwiek. Reszta podlega negocjacji, ale inicjatywa musi wyjść od studenta. Warunkiem wstępnym zaliczenia całego kursu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. Końcowa ocena z przedmiotu w I terminie jest wypadkową ocen z egzaminu i z ćwiczeń, w proporcji mniej więcej 60 do 40 procent. Pozytywna ocena kursu zakłada jednak pozytywną ocenę zarówno ćwiczeń, jak i egzaminu. W kolejnych terminach – decyduje ocena z egzaminu.

3. Sprawdzian końcowy będzie pisemny. Proszę się przygotowywać korzystając z treści wykładu, oraz książek z zestawu ˙"A".

4. Jeżeli studentowi będzie brakował tylko JEDEN punkt do oceny dostatecznej z egzaminu, z ćwiczeń ma ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną w pierwszym terminie i zgłosi się osobiście na pierwszy dyżur wykładowcy po ogłoszeniu wyników egzaminu, to może liczyć na dodatkowy sprawdzian. Podobnie, wątpliwości dotyczące oceny ostatecznej mogą być rozstrzygnięte na korzyść studenta po odpowiednim dodatkowym sprawdzeniu wiedzy, o ile student zgłosi się osobiście na pierwszy zdefiniowany wyżej dyżur. Proszę pamiętać, że wszystko to dotyczy tylko pierwszego terminu. Wystawionej już oceny pozytywnej nie wolno w AGH poprawiać.

5. Wykłady być może nie będą się odbywać systematycznie. Jeśli wykładowca nie będzie mógł być w Krakowie w jakiś konkretny dzień, to wcześniej uprzedzi o tym studentów i wykład odbędzie się w innym terminie. Proszę reprezentanta (starostę) roku o pilny kontakt jeszcze przed rozpoczęciem wykładów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • WYKŁAD:

L I T E R A T U R A

Zestaw “A” (obowiązkowy do egzaminu)

Barnard Alan. 2006. ANTROPOLOGIA. Warszawa: PIW.
Hann Chris. 2008. ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA. Kraków: WUJ.
Dunbar Robin. 2016. CZŁOWIEK. BIOGRAFIA. Kraków: Copernicus Center.

Zestaw “B”: Opracowania pomocnicze

Abgrall Jean-Marie. 2005. SEKTY. MANIPULACJA PSYCHOLOGICZNA. Gdańsk: GWP.
Agamben Georgio. 2006. PROFANACJE. Warszawa: PIW.
Alhearn Laura M. 2013. ANTROPLOGIA LINGWISTYCZNA. WPROWAEDZENIE. Krakó1): WUJ.
Althoff Gerd. 2011. POTĘGA RYTUAŁU. SYMBOLIKA WŁADZY W ŚREDNIOWIECZU. Warszawa: WN
PWN.
ANTROPOLOG I JEGO MAGIA. WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE TWÓRCZOŚCIĄ CLAUDE’A LEVI-
STRAUSSA. 2013. Pod redakcją Ewy Nowickiej i Małgorzaty Głowackiej-Grajper. Kraków: ZW
NOMOS.
ANTROPOLOGIA I ETNOLOGIA W CZASIE WOJNY. 2015. Pod redakcją Małgorzaty Maj. Kraków: WUJ.
ANTROPOLOGIA POLITYKI I POLITYKA W ANTROPOLOGII, pod redakcją Mirosławy Drozd-Piaseckiej i
Aleksandra Posern-Zielińskiego. 2010. Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN.
ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, pod redakcją Marioli Flis i Andrzeja K.
Palucha, 1985, Warszawa: PWN.
ANTROPOLOGIA WOBEC ZMIAN. ZMIANA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ, pod
redakcją Elżbiety Tarkowskiej. 1995, Warszawa: IFiS PAN.
Appadurai Arjun. 2005. NOWOCZESNOŚĆ BEZ GRANIC. KULTUROWE WYMIARY GLOBALIZACJI.
Kraków: Universitas.
Arens William. 2010. MIT LUDOŻERCY. ANTROPOLOGIA I ANTROPOFAGIA. Warszawa: WUW.
Armstrong Karen. 2005. KRÓTKA HISTORIA MITU. Kraków: Znak.
Barker Chris. 2005, STUDIA KULTUROWE. TEORIA I PRAKTYKA. Kraków: UJ.
Barth Fredrik, Andre Gingrich, Robert Parkin i Sydel Silverman. 2007. ANTROPOLOGIA. JEDNA
DYSCYPLINA, CZTERY TRADYCJE: BRYTYJSKA, NIEMIECKA, FRANCUSKA I AMERYKAŃSKA.
Kraków: Wydawnictwo UJ.
BARWY CODZIENNOŚCI. ANALIZA SOCJOLOGICZNA. 2009, pod redakcją Małgorzaty Boguni-
Borowskiej, Warszawa: Scholar.
Bauman Zygmunt. 2011. KULTURA W PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI. Warszawa: Narodowy Instytut
Audiowizualny i Agora.
Benedyktowicz Zbigniew. 2000, PORTRETY „OBCEGO”. OD STEREOTYPU DO SYMBOLU. Kraków: UJ.
--. 2016. ELEMENTARZ TOŻSAMOŚCI. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI – ANTROPOLOGIA
KONTEKSTOWA. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Blum Deborah. 2000, MÓZG I PŁEĆ. O BIOLOGICZNYCH RÓŻNICACH MIĘDZY KOBIETAMI A
MĘŻCZYZNAMI., Warszawa: Prószyński i S-ka.
Boruta Mirosław. 2008. NAZWISKO. TOŻSAMOŚĆ I WIĘZI RODZINNE. Kraków: WN AP.
Boswell John. 2006. CHRZEŚCIJAŃSTWO, TOLERANCJA SPOŁECZNA I HOMOSEKSUALIZM. GEJE I
LESBIJKI W EUROPIE ZACHODNIEJ OD POCZĄTKU ERY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DO XIV WIEKU,
Kraków: ZW NOMOS.
Bowie Fiona. 2008. ANTROPOLOGIA RELIGII. WPROWADZENIE. Kraków: WUJ.
Brocki Marcin. 2001. JĘZYK CIAŁA W UJĘCIU ANTROPOLOGICZNYM. Wrocław: Astrum.
--.. 2013. ANTOPOLOGIA SPOŁECZNA I KULTUROWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.
PROBLEMY, DYLEMATY, KONTROWERSJE. Kraków: WUJ.
Buchowski Michał. 1986, MAGIA. JEJ FUNKCJE I STRUKTURA, Poznań: UAM.
--. 1993, MAGIA I RYTUAŁ, Warszawa: Instytut Kultury.
--. 2004. ZROZUMIEĆ INNEGO. ANTROPOLOGIA RACJONALNOŚCI. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
-- i Wojciech Bursza. 1992, O ZAŁOŻENIACH INTERPRETACJI ANTROPOLOGICZNEJ, Warszawa:
PWN.
Burke Peter. 2009. JĘZYKI I SPOŁECZNOŚCI W EUROPIE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Kraków: WUJ.
--. 2009a. KULTURA LUDOWA WE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE, Warszawa: WUW.
Burszta Wojciech. 1986, JĘZYK A KULTURA W MYŚLI ETNOLOGICZNEJ, Wrocław: PTL.
--. 1992, WYMIARY ANTROPOLOGICZNEGO POZNANIA KULTURY, Poznań: UAM.
--. RÓŻNORODNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ. ANTROPOLOGIA JAKO KULTUROWA REFLEKSYJNOŚĆ.
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
--. 2009, OD MOWY MAGICZNEJ DO SZUMÓW POPKULTURY, Warszawa: Academica.
-- i Waldemar Kuligowski. 2005. SEQUEL. DALSZE PRZYGODY KULTURY W GLOBALNYM ŚWIECIE.
Warszawa: Muza.
Certeau, Michel de. 2008. WYNALEŹĆ CODZIENNOŚĆ. SZTUKI DZIAŁANIA. Kraków: WUJ.
--. 2011. WYNALEŹĆ CODZIENNOŚĆ 2. MIESZKAĆ, GOTOWAĆ. Kraków: WUJ.
Chłopek, Maciej. 2005. BIKINIARZE. PIERWSZA POLSKA SUBKULTURA. Warszawa: Żak.
Chmielewski, Piotr. 1988, KULTURA I EWOLUCJA, Warszawa: PWN.
Cohn, Norman. 2007. W POGONI ZA MILENIUM. MILANERYSTYCZNI BUNTOWNICY I MISTYCZNI
ANARCHIŚCI ŚREDNIOWIECZNI. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Colovic, Ivan. 2001. POLITYKA SYMBOLI. ESEJE O ANTROPOLOGII POLITYCZNEJ. Kraków: Universitas.
Comaroff ,John L. i Jean Comaroff. 2011. ETNICZNOŚĆ SP. Z O.O. Kraków: WUJ.
Courbage Youssef i Emanuel Todd, 2009, SPOTKANIA CYWILIZACJI, Kraków: WUJ.
Czaja, Dariusz. 2013. ZNAKI SZCZEGÓLNE. ANTROPOLOGIA JAO ĆWICZENIE DUCHOWE. Kraków:
WUJ.
Czeremski, Maciej. 2009. STRUKTURA MITÓW. W STRONĘ METONIMII. Kraków: ZW NOMOS.
Czykwin, Elżbieta. 2007, STYGMAT SPOŁECZNY, Warszawa: WN PWN.
Dant, Tim. 2007, KULTURA MATERIALNA W RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ. WARTOŚCI,
DZIAŁANIA, STYLE ŻYCIA. Kraków: UJ.
Declerck, Patrick. 2004, ROZBITKOWIE. RZECZ O PARYSKICH KLOSZARDACH, Warszawa: Muza.
Deliege, Robert. 2011. HISTORIA ANTROPOPLOGII. SZKOŁY, AUTORZY, TEORIE. Warszawa: Oficyna
Naukowa.
De Martino, Ernesto. 2011. ŚWIAT MAGICZNY. Kraków: ZW NOMOS.
Donnan, Hastings i Thomas M. Wilson. 2007. GRANICE TOŻSAMOŚCI, NARODU, PAŃSTWA. Kraków:
WUJ.
Dudzik, Wojciech. 2005. KARNAWAŁY W KULTURZE. Warszawa: Sic!
Dumont, Louis. 2009. HOMO HIERARCHICUS. SYSTEM KASTOWY I JEGO IMPLIKACJE, Kraków: ZW
NOMOS.
Eller, Jack David. 2012. ANTROPOLOGIA KULTUROWA. GLOBALNE SIŁY, LOKALNE ŚWIATY, Kraków:
WUJ.
ENCYKLOPEDIA ANTROPOLOGII SPOŁECZNO-KULTUROWEJ. 2013. Pod redakcją Alana Barnarda i
Jonathana Spencera. Warszawa: Volumen.
Engelking, Anna. 2010. KLĄTWA. RZECZ O LUDOWEJ MAGII SŁOWA, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Eriksen, Thomas Hylland. 2009. MAŁE MIEJSCA, WIELKIE SPRAWY. WPROWADZENIE DO ANTROPOLOGII SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ. Warszawa: Volumen.
--. 2013. ETNICZNOŚĆ I NACJONALIZM. UJĘCIE ANTROPOLOGICZNE. Kraków: WUJ.
ETYCZNE PROBLEMY BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH, pod redakcją Katarzyny Kaniowskiej i Noemi
Modnickiej. 2010. Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
ETNOLOGIA POLSKA MIĘDZY LUDOZNAWSTWEM A ANTROPOLOGIĄ, pod redakcją Aleksandra
Posern-Zielińskiego. 1995, Warszawa: KNE PAN.
Flis, Mariola. 1988. TEORIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ W ANTROPOLOGII FUNKCJONALNEJ,
Wrocław i inne: Ossolineum.
--. 2000, ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA RADCLIFFE’A-BROWNA. Z WYBOREM PISM. Kraków: ZW
NOMOS.
FRANCUSKA ANTROPOLOGIA KULTUROWA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, pod
redakcją Agnieszki Chwediuk i Adama Pomiecińskiego. 2008. Warszawa: WN PWN.
Freedberg, David. 2005. POTEGA WIZERUNKÓW. STUDIA Z HISTORII I TEORII ODDZIAŁYWANIA.
Kraków: WUJ.
Garcin, Jerome. 2010. NOWE MITOLOGIE. Kraków: WUJ.
Gądecki, Jacek. 2005. ARCHITEKTURA I TOŻSAMOŚC. RZECZ O ANTROPOLOGII ARCHITEKTURY.
Złotoria: Wydawnictwo Rolewski.
GEERTZ A HYBRYDOWA WERSJA ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ, pod redakcją Adama A.
Szafrańskiego.2011. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Głażewska, Ewa. 2005. PŁEĆ I ANTROPOLOGIA. KULTUROWA KONCEPCJA PŁCI W UJĘCIU
MARGARET MEAD. Toruń: CEE.
Głowiński, Michał. 2016. ZŁA MOWA.. JAK NIE DAĆ SIĘ PROPAGANDZIE. Warszawa: Wielka Litera.
Golka, Marian. 2010. IMIONA WIELOKULTUROWOŚCI, Warszawa: Muza.
Grad, Jan i Hanna Mamzer (red.). 2004. KARNAWALIZACJA. TENDENCJE LUDYCZNE W KULTURZE
WSPÓŁCZESNEJ. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Griniewicz, Sergiusz, Jan Zaniewski, Tatiana Skopiuk i Elwira Sorokina. 2009. ANTROPOLOGINGWISTYKA
(NOWA NAUKA XXI WIEKU). Białystok: WSFiZ.
GRZECZNOŚĆ NA KRAŃCACH ŚWIATA. 2007. Pod redakcją Małgorzaty Marcjanik. Warszawa: WAiP.
Hann Chris. 2008. ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA. Kraków: WUJ.
--. 2015. ANTROPOLOGIA EKONOMICZNA. HISTORIA, ETNOGRAFIA, KRYTYKA. Poznań:
Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
Hastrup, Kirsten. 2008. DROGA DO ANTROPOLOGII, MIEDZY DOŚWIADCZENIEM A TEORIĄ. Kraków:
WUJ.
Herzfeld, Michael. 2004. ANTROPOLOGIA. PRAKTYKOWANIE TEORII W KULTURZE I
SPOŁECZEŃSTWIE. Kraków: WUJ.
--. 2005. ZAŻYŁOŚĆ KULTUROWA. POLITYKA SPOŁECZNA W PAŃSTWIE NARODOWYM.
Kraków: WUJ.
Horodecka, Amelia. 2002. MITOLOGICZNY ŚWIAT REKLAM. Kraków: ZW NOMOS.
Humphrey, Caroline. 2010. KONIEC RADZIECKIEGO ŻYCIA. EKONOMIA ŻYCIA CODZIENNEGO PO
SOCJALIZMIE. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
INICJACJE. SPOŁECZNE ZNACZENIE SYTUACJI LIMINALNYCH W RYTACH PRZEJŚCIA. 2006. Pod
redakcja Jacka Sieradzana. Białystok: Wydawnictwo UwB.
INNE PRZESTRZENIE, INNE MIASTA. 2013. Pod REDAKCJĄ Dariusza Czai. Wołowiec: Wydawnictwo
Czarne.
Jacyno, Małgorzata. 2007. KULTURA INDYWIDUALIZMU. Warszawa: WN PWN.
Jerzak-Gierszewska Teresa. 1995, RELIGIA A MAGIA, Poznań: Humaniora.
Jędrzejewski Marek. 2001. SUBKULTURY A PRZEMOC. Warszawa: Żak.
Jurkowski, Henryk. 2011. MATERIAŁ JAKO WEHIKUŁ TREŚCI RYTUAŁU. Warszawa: Wydawnictwo UW.
Kaniowska Katarzyna. 999, OPIS – KLUCZ DO ZROZUMIENIA KULTURY, Wrocław: Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze
Kasza, Janusz. 2010. DUCHY DŻUNGLI. OPOWIEŚĆ O YANOMAMI, OSTATNICH WOLNYCH
INDIANACH AMAZONII, Kraków: Wydawnictwo Otwarte.
Kempny, Marian. 1988, WYMIANA I SPOŁECZEŃSTWO, Wrocław i inne: Ossolineum.
Kieckhefer, Richard. 2001. MAGIA W ŚREDNIOWIECZU. Kraków: Universitas.
Kimura, Doreen. 2006. PŁEĆ I POZNANIE. Warszawa: PIW.
Konarzewska, Marta. 2010. ZAKAZANE MIŁOŚCI. SEKSUALNOŚĆ I INNE TABU. Warszawa:
Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Kostera, Monika. 2005. ANTROPOLOGIA ORGANIZACJI. METODOLOGIA BADAŃ TERENOWYCH.
Warszawa: WN PWN.
Kowalski, Michał W. 2015. ANTROPOLODZY NA WOJNIE. O „BRUDNEJ” UŻYTECZNOŚCI
NAUK SPOŁECZNYCH. Warszawa: WUW.
Krajewski, Marek. 2005. KULTURY KULTURY POPULARNEJ. Poznań: UAM.
Krawczyk-Wasilewska, Violetta. 2016. E-FOLKOR W DOBIE KULTURY DIGITALNEJ. SZKICE I STUDIA.
Łódź: Wydawnictwo UŁ
Krzak, Zygmunt. 2007. OD MATRIARCHATU DO PATRIARCHATU. Warszawa: TRIO.
Kula, Marcin. 2003. RELIGIOPODOBNY KOMUNIZM. Kraków: ZW NOMOS.
Kuligowski, Waldemar. 2001, ANTROPOLOGIA REFLEKSYJNA. O RZECZYWISTOŚCI TEKSTU. Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie.
--. 2007. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI. WIELE ŚWIATÓW, JEDNO MIEJSCE. Kraków:
Universitas.
--. 2016. DEFAMILIARYZATORZY. ŹRÓDŁA I ZRÓŻNICOWANIE ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI.
Poznań: UAM.
KULTURA GRUP MNIEJSZOŚCIOWYCI MARGINALNYCH. 2005. Pod redakcja Leona Dyczewskiego.
Lublin: Wydawnictwo KUL.
KULTUROWE EMANACJE CIAŁA. 2011. Pod redakcją Moniki Banaś i Katarzyny Warmińskiej. Kraków:
WUJ.
KULTUROWY WYMIAR PRZEMIAN SPOŁECZNYCH, pod redakcją Aldony Jawłowskiej, Mariana
Kempnego i Elżbiety Tarkowskiej, 1993, Warszawa: IFiS PAN.
Kuper, Adam. 1987, MIĘDZY CHARYZMĄ A RUTYNĄ, Łódź: WŁ.
--. 2005. KULTURA. MODEL ANTROPOLOGICZNY. Kraków: UJ.
--. 2009. WYMYŚLANIE SPOŁECZEŃSTWA PIERWOTNEGO. TRANSFORMACJA MITU, Kraków: WUJ.
Kurczewski, Jacek. 2006. PRZECIW-OBYCZAJE. Warszawa: Trio.
Kwak, Anna. 2005. RODZINA W DOBIE PRZEMIAN. MAŁŻEŃSTWO I KOHABITACJA. Warszawa: Żak.
Lewellen, Ted C. bdw. ANTROPOLOGIA POLITYCZNA. WPROWADZENIE. Kraków: WUJ.
Litwiniszyn, Aldona. 1998. MAGIA MAGII. Kraków: Drukrol.
Loomba Ania. 2011. KOLONIALIZM / POSTKOLONIALIZM. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Lubaś, Marcin. 2003. ROZUM I ETNOGRAFIA. PRZYCZYNEK DO KRYTYKI ANTROPOLOGII
POSTMODERNISTYCZNEJ. Kraków: ZW NOMOS.
Lurker Manfred. 2011. PRZESŁANIE SYMBOLI W MITACH, KULTURACH I RELIGIACH. Warszawa:
Aletheia.
Lüpke, Geseko von. 2009. DAWNA MĄDROŚĆ NA NOWE CZASY. ROZMOWY Z UZDRAWIACZAMI I
SZAMANAMI XXI WIEKU, Warszawa: Czarna Owca.
Łaciak, Beata. 2005. OBYCZAJOWOŚĆ POLSKA CZASU TRANSFORMACJI. Warszawa: Trio
Łuczeczko, Paweł. 2006. ZROZUMIEĆ WŁASNĄ KULTURĘ. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI W
POLSCE. Kraków: ZW NOMOS.
Mach, Zdzisław. 1989a. KULTURA I OSOBOWOŚĆ W ANTROPOLOGII AMERYKAŃSKIEJ, Kraków-
Warszawa: PWN.
--. 1989b, “Główne nurty współczesnej antropologii brytyjskiej”, w: Gellner 1989 (Zestaw ˙"C"), ss. 87-219.
Mathews, Gordon. 2005. SUPERMARKET KULTURY. KULTURA GLOBALNA A TOŻSAMOŚĆ
JEDNOSTKI. Warszawa: PIW.
Mączak, Antoni. 1994, KLIENTELA, Warszawa: Semper.
Mencel, Andrzej. 2006, WYOBRAŹNIA ANTROPOLOGICZNA. PRÓBY I STUDIA. Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego.
Miller Daniel. 2011. TEORIA ZAKUPÓW. Kraków: WUJ.
MITOLOGIE POPULARNE. SZKICE Z ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI, pod redakcją Dariusza Czai,
1994, Kraków: Universitas.
Modzelewski, Karol. 2004. BARBARZYŃSKA EUROPA. Warszawa: Iskry.
Mucha, Janusz (red.). 1999. KULTURA DOMINUJĄCA JAKO KULTURA OBCA. MNIEJSZOŚCI
KULTUROWE A GRUPA DOMINUJĄCA W POLSCE. Warszawa: Oficyna Naukowa.
--. 2005. OBLICZA ETNICZNOŚCI. Kraków: ZW NOMOS.
--. 2006. STOSUNKI ETNICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. Warszawa: WN
PWN.
--. 2015. „Teoria społeczna, teoria socjologiczna, teoria antropologiczna. Empiryczny esej o współczesnym
praktykowaniu teorii społecznej”, w: Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska i Anna
Niedźwiedź (red.), W KRAINIE METAREFLEKSJI. KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI
CZESŁAWOWI ROBOTYCKIEMU. Kraków: WUJ, s. 51-663.
Nola, Alfonso di. 2006. TRYUMF SMIERCI. ANTROPOLOGIA ŻAŁOBY. Kraków: Universitas.
NOWI MĘŻCZYŹNI. ZMIENIAJĄCE SIĘ MODELE MĘSKOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE, pod
redakcją Małgorzaty Fuszary. 2008. Warszawa: Trio.
OBYCZAJE W POLSCE. OD ŚREDNIOWIECZA DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH. 2006. Pod redakcją
Andrzeja Chwalby. Warszawa: WN PWN.
Olszewska-Dyoniziak, Barbara. 1991, CZŁOWIEK, ˙KULTURA, OSOBOWOŚĆ. WSTĘP DO KLASYCZNEJ
ANTROPOLOGII KULTURY, Kraków: Universitas.
--. 1996, ZARYS ANTROPOLOGII KULTURY, Kraków: UJ, rozdziały I-IV.
Paabo Svante. 2015. NEANDERTALCZYK. W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH GENOMÓW. Warszawa:
Prószyński i S-ka.
Paleczny, Tadeusz. 1997. KONTESTACJA. FORMY BUNTU WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE.
Kraków: ZW NOMOS.
Parkes, Colin Murray, Puttu Laungani i Bill Young (red.). 2001. PRZEMIJANIE W KULTURACH. OBYCZAJE
ŻAŁOBNE, POCIESZENIE I WSPARCIE. Wrocław: Astrum.
Petrovsky-Shtern, Yohanan.2014. SZTETL. ROZKWIT I UPADEK ŻYDOWSKICH MIASTECZEK NA
KRESACH WSCHODNICH. Kraków: WUJ.
Piątkowska, Krystyna. 2017. ESTETYCZNE I ETYCZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ
ANTROPOLOGII. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Pink, Sarah.2009. ETNOGRAFIA WIZUALNA. OBRAZY, MEDIA I PRZEDSTAWIENIA W BADANIACH,
Kraków: WUJ.
Piotrowski, Przemysław. 2003. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE. ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE.
Warszawa: Żak.
PRAKTYKI CIELESNE. 2006, pod redakcja Jacka M. Kurczewskiego, Beaty Łaciak, Aleksandry Herman,
Dominiki Dzido, Aleksandry Suflidy. Warszawa: Trio.
Pratt Mary Louise. 2011. IMPERIALNE SPOJRZENIE. PISARSTWO PODRÓŻNICZE A
TRANSKULTURACJA. Kraków: WUJ.
Rancew-Sikora, Dorota. 2007. ANALIZA KONWERSACYJNA JAKO METODA BADANIA ROZMÓW
CODZIENNYCH. Warszawa: TRIO.
Rappaport, Roy A. 2007. RYTUAŁ I RELIGIA W ROZWOJU LUDZKOŚCI. Kraków: ZW NOMOS.
Rega, Artur. 2001. CZŁOWIEK W ŚWIECIE SYMBOLI. ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA MIRCEI
ELIADEGO. Kraków: ZW NOMOS.
RELIGIA-SYSTEM-EWOLUCJA. 2006, pod redakcją Izabeli Trzcińskiem. Kraków: ZW NOMOS.
Rothenbuhler, Eric W. 2003. KOMUNIKACJA RYTUALNA. OD ROZMOWY CODZIENNEJ DO CEREMONII
MEDIALNEJ. Kraków: UJ.
ROZKOSZNA ZARAZA. O RZĄDACH MODY I KONSUMPCJI. 2007, pod redakcją Tomasza Szlendaka i
Krzysztofa Pietrowicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
RYTUAŁ. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ. 2006, pod redakcją Mariana Filipiaka i Macieja
Rajewskiego. Lublin: UMCS.
Said, Edward W. 1991, ORIENTALIZM, Warszawa: PIW.
Salzman, Philip Carl i Patricia C. Rice. 2009, MYŚLEĆ JAK ANTROPOLOG, Gdańsk: GWP.
Smith, John Maynard i Eors Szathmary. 2000. TAJEMNICE PRZEŁOMÓW EWOLUCJI. OD NARODZIN
ŻYCIA DO POWSTANIA MOWY LUDZKIEJ. Warszawa: PWN.
SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA. STANOWISKA I KONTROWERSJE, pod redakcją Elżbiety Tarkowskiej,
1992, Wrocław: Wiedza o Kulturze.
Songin-Mokrzan, Marta. 2014. ZWROT KU ZAANGAŻOWANIU. STRATEGIE KONSTRUOWANIA NOWEJ
TOŻSAMOŚCI ANTROPOLOGII. Łódź: Łódzkie Studia Etnograficzne LIII.
Spivak, Gayatri Chakravorty. 2011. STRATEGIE POSTKOLONIALNE. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki
Politycznej.
Stomma, Ludwik. 1986, ANTROPOLOGIA KULTURY WSI POLSKIEJ XIX W., Warszawa: Pax.
Stone Linda. 2012. POKREWIESTWO I PŁEĆ KULTUROWA. Kraków: WUJ.
Storey, John. 2003. STUDIA KULTUROWE I BADANIA KULTURY POPULARNEJ. Kraków: UJ.
Strinati, Dominic. 1998. WPROWADZENIE DO KULTURY POPULARNEJ. Poznań: Zysk i S-ka.
Stringer Christopher i Robin McKie. 1999, AFRYKAŃSKI EXODUS. POCHODZENIE CZŁOWIEKA
WSPÓŁCZESNEGO. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Sulima, Roch. 2000, ANTROPOLOGIA CODZIENNOŚCI. Kraków: UJ.
SYMBOLE I SYMBOLIKA, 1991, pod redakcją Michała Głowińskiego, Warszawa: Czytelnik.
Szafrański, Adam A. 2000. „NOWA ANTROPOLOGIA” WOBEC DAWNIEJSZYCH KONCEPCJI RELIGII
MAGII. Kraków: ZW NOMOS.
Szlendak, Tomasz. 2002. ARCHITEKTONIKA ROMANSU. Warszawa: Oficyna Naukowa.
--. 2005. LENIWE MASKOTKI, REKINY NA SMYCZY. W CO KULTURA KONSUMPCYJNA PRZEMIENIŁA MĘŻCZYZN I KOBIETY. Warszawa: Jacek Santorski i AW.
--. 2010. SOCJOLOGIA RODZINY. EWOLUCJA, HISTORIA, ZRÓŻNICOWANIE. Warszawa: WN PWN.
Szyjewski, Andrzej. 2001. ETNOLOGIA RELIGII. Kraków: ZW NOMOS.
--. 2005. SZAMANIZM. Kraków: WAM.
Szynkiewicz, Sławoj. 1992, POKREWIEŃSTWO. STUDIUM ETNOLOGICZNE, Warszawa: UW.
ŚWIAT CZŁOWIEKA – ŚWIAT KULTURY. ANTOLOGIA TEKSTÓW KLASYCZNEJ ANTROPOLOGII, pod
redakcją Ewy Nowickiej i Małgorzaty Głowackiej-Grajper. 2007. Warszawa: WN PWN.
Tambiah, Stanley Jeyaraja. 2007. MAGIA, NAUKA, RELIGIA A ZAKRES RACJONALNOŚCI. Kraków: UJ.
TEREN W ANTROPOLOGII. PRAKTYKA BADAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ ANTROPOLOGII
KULTUROWEJ. 2011. Pod redakcją Tarzycjusza Bulińskiego i Mariusza Kairskiego. Poznań: UAM.
Tokarska-Bakir, Joanna. 2000. OBRAZ OSOBLIWY. HERMENEUTYCZNA LEKTURA ŹRÓDEŁ
ETNOGRAFICZNYCH. WIELKIE OPOWIEŚCI. Kraków: Universitas.
--. 2008. LEGENDY O KRWI. ANTROPOLOGIA PRZESĄDU. Warszawa: WAB.
TRADYCJA WYNALEZIONA, pod redakcją Erica Hobsbawma i Terence’a Rangera. 2008. Kraków: UJ.
Tyrała, Radosław. 2005, O JEDEN TAKSON ZA DUŻO. RASA JAKO KATEGORIA SPOŁECZNIE
PROBLEMATYCZNA. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Urry, John. 2007. SPOJRZENIE TURYSTY. Warszawa: WN PWN.
Walczak, Bartłomiej. 2009, ANTROPOLOG JAKO INNY. OD PIERWSZYCH BADAŃ TERENOWYCH DO
WYZWAŃ PONOWOCZESNEJ ANTROPOLOGII, Warszawa: Scholar.
Waligórski, Andrzej. 1973. ANTROPOLOGICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA, Warszawa: PWN.
Wasilewski, Jerzy S. 2010. TABU. Warszawa: WUW.
Wedel Janine R. 2007. PRYWATNA POLSKA. Warszawa: Trio.
Wierciński, Andrzej. 1994, MAGIA ˙I ˙RELIGIA. SZKICE Z ANTROPOLOGII RELIGII, Kraków: ZW
NOMOS.
Wilk, Richard R. i Lisa Cliggett. 2011. EKONOMIE I KULTURY. PODSTAWY ANTROPOLOGII EKONOMICZNEJ. Kraków: WUJ.
Willis, Paul. 2005, WYOBRAŹNIA ETNOGRAFICZNA. Kraków: UJ.
Woźnicki, Andrzej. 1994, W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA PIERWOTNEGO, Lublin: KUL.
Wrzesińska, Alicja. 2005. MWANA ZNACZY DZIECKO. Z AFRYKAŃSKICH TRADYCJI EDUKACYJNYCH.
Warszawa: Dialog.
Wulf, Christoph. 2016. ANTROPOLOGIA. HISTORIA-KULTURA-FILOZOFIA. Warszawa: IFiS PAN.
Yoshino, Etosu. 1997. POLSCY CHŁOPI W XX WIEKU. PODEJŚCIE MIKRO-DESKRYPTYWNE.
Warszawa: Semper.
Zadrożyńska, Anna. 2001. TARGOWISKO RÓŻNOŚCI. SPOJRZENIE NA KULTURĘ WSPÓŁCZESNĄ.
Warszawa: Twój Styl.
--. 2004. DAMY I GALANCI. O POLSKICH ZWYCZAJACH TOWARZYSKICH. Warszawa: Twój Styl.
ZAŁOŻENIA TEORII ASYMILACJI, 1980. Pod redakcją Hieronima Kubiaka i Andrzeja K. Palucha. Wrocław i
inne: Ossolineum.
ZANIKAJĄCE GRANICE. ANTROPOLOGIZACJA NAUKI I JEJ DYSKURSÓW. 2009. Pod redakcją Adama
Pomiecińskiego i Sławomira Sikory. Poznań: Biblioteka Telgte.
Ząbek, Maciej. 2007. BIALI I CZARNI. POSTAWY POLAKÓW WOBEC AFRYKI I AFRYKANÓW. Warszawa:
DiG.
ZJAWISKO SZALEŃSTWA W KULTURZE. 2010. Pod redakcją Marty Kasprowicz, Sławomira Drelicha i
Macieja Kopycińskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Zestaw “C”: Teksty klasyczne (klasyka dawna i nowa). Przykłady

ANTROPOLOGIA DOŚWIADCZENIA, pod redakcją Victora W. Turnera i Edwarda M. Brunera. Z epilogiem
Clifforda Geertza. 2011. Kraków: WUJ .
Aries Phillipe. 1995, HISTORIA DZIECIŃSTWA, Gdańsk: Marabut.
Barthes Rolad. 1999, IMPERIUM ZNAKÓW, Warszawa: KR
--. 2000, MITOLOGIE, Warszawa: KR
Benedict Ruth. 1966, WZORY KULTURY, Warszawa: PWN.
--.1999, CHRYZANTEMA I MIECZ. WZORY KULTURY JAPOŃSKIEJ, Warszawa: PIW.
Bhabha Homi K. 2010. MIEJSCA KULTURY. Kraków: WUJ.
Boas Franz. 2010, UMYSŁ CZŁOWIEKA PIERWOTNEGO, Kraków: ZW NOMOS.
Bourdieu Pierre. 2007. SZKIC TEORII PRAKTYKI. POPRZEDZONY TRZEMA STUDIAMI NA TEMAT
ETNOLOGII KABYLÓW. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki.
Braudel Fernand. 2006. GRAMATYKA CYWILIZACJI, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Campbell Joseph. 2007. POTĘGA MITU. Kraków: Znak.
Cassirer Ernst. 2006. MIT PAŃSTWA. Warszawa: IFiS PAN.
Clifford James. 2000, KŁOPOTY Z KULTURĄ, Warszawa: KR.
Douglas Mary. 2004. SYMBOLE NATURALNE. ROZWAŻANIA O KOSMOLOGII. Kraków: UJ.
--. 2007. CZYSTOŚĆ I ZMAZA, Warszawa: PIW.
--. 2007a. UKRYTE ZNACZENIA. WYBRANE SZKICE ANTROPOLOGIOCZNE. Kęty: Wydawnictwo Marek
Derewiecki.
--. 2011. JAK MYŚLĄ INSTYTUCJE. Warszawa: WN PWN.
Eliade Mirce. 1970, SACRUM, MIT, HISTORIA, Warszawa: PIW.
--. 1993, KOWALE I ALCHEMICY, Warszawa: Aletheia.
--. 1994, SZAMANIZM I ARCHAICZNE TECHNIKI EKSTAZY, Warszawa: PWN.
--. 1996, SACRUM I PROFANUM, Warszawa: KR.
--. 1997, INICJACJA, OBRZĘDY, STOWARZYSZENIA TAJEMNE, Kraków: ZNAK.
Evans-Pritchard Edward E. 2007. RELIGIA NUERÓW, Kęty: Marek Derewecki.
--. 2008. CZARY, WYROCZNIE I MAGIA U AZANDE, Warszawa: PIW.
Fiske John. 2010. ZROZUMIEĆ KULTURĘ POPULARNĄ. Kraków: WUJ.
Frazer James Georgie. 1971, ZŁOTA GAŁĄŹ, Warszawa: PIW.
Geertz Clifford. 2000, DZIEŁO I ŻYCIE. ANTROPOLOG JAKO AUTOR, Warszawa: KR.
--. 2003a. ZASTANE ŚWIATŁO. ANTROPOLOGICZNE REFLEKSJE NA TEMATY FILOZOFICZNE.
Kraków: Universitas.
--. 2003b, CLIFFORD GEERTZ – LOKALNA LEKTURA, pod redakcją Doroty Wolskiej i Marcina Brockiego,
Kraków: WUJ.
--. 2005. WIEDZA LOKALNA. DALSZE ESEJE Z ZAKRESU ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ.
Kraków: WUJ.
--. 2005a. INTERPRETACJA KULTUR. WYBRANE ESEJE. Kraków: WUJ.
--. 2006. NEGARA. PAŃSTWO-TEATR NA BALI W XIX WIEKU. Kraków: WUJ.
--. 2010. PO FAKCIE. DWA KRAJE, CZTERY DEKADY, JEDEN ANTROPOLOG. Kraków: WUJ.
Gellner Ernest. 1989, MIĘDZY FILOZOFIĄ A ANTROPOLOGIĄ, pod redakcją Andrzeja Flisa, Lublin:
UMCS.
--. 1991, NARODY I NACJONALIZM, Warszawa: PIW.
--. 1997, POSTMODERNIZM, ROZUM I RELIGIA, Warszawa: PIW.
Gennep Arnold van. 2006. OBRZĘDY PRZEJŚCIA. SYSTEMATYCZNE STUDIUM CEREMONII. Warszawa:
PIW.
Girard Rene. 1987. KOZIOŁ OFIARNY. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
--. 1992. DAWNA DROGA KTÓRĄ KROCZYLI LUDZIE NIEGODZIWI. Warszawa: Spacja.
--. 1993. SACRUM I PRZEMOC. Poznań: Brama.
--. 2006. POCZĄTKI KULTURY. Kraków: Znak.
Godelier Maurice. 2010. ZAGADKA DARU. Kraków: WUJ.
--. 2012. IDEE I MATERIA. MYŚL, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃŚTWO. Kraków: WUJ.
Goody Jack. 2006. LOGIKA PISMA A ORGANIZACJA SPOŁECZEŃSTWA. Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego.
--. 2011, POSKROMIENIE MYŚLI NIEOSWOJONEJ, Warszawa: PIW.
Halbwachs Maurice. 1969, SPOŁECZNE RAMY PAMIĘCI, Warszawa: PWN.
Hall Edward T. 1978, UKRYTY WYMIAR, Warszawa: PIW.
--. 1984, POZA KULTURĄ, Warszawa: PWN.
--. 1987, BEZGŁOŚNY JĘZYK, Warszawa: PIW.
Hannerz Ulf. 2006. ODKRYWANIE MIASTA. ANTROPOLOGIA OBSZARÓW MIEJSKICH. Kraków: WUJ.
--. 2006a. POWIĄZANIA TRANSNARODOWE. KULTURA, LUDZIE, MIEJSCA, Kraków: UJ
Hubert Henri i Marcel Mauss. 2005. ESEJ O NATURZE I FUNKCJI OFIARY. Kraków: ZW NOMOS.
Introvigne Massimo. 2005. POWRÓT MAGII. Kraków: WAM.
Jacobson Roman. 1989, W POSZUKIWANIU ISTOTY JĘZYKA, Warszawa: PIW.
Kroeber Alfred. 1973, ISTOTA KULTURY, Warszawa: PWN.
Leach Edmund i Algirdas Julien Greimas. 1989, RYTUAŁ I NARRACJA, Warszawa: PWN.
Levi-Strauss Claude. 1964, SMUTEK TROPIKÓW, Warszawa: PWN.
--. 1968, TOTEMIZM, Warszawa: PWN.
--. 1969, MYŚL NIEOSWOJONA, Warszawa: PWN.
--. 1985, DROGI MASEK, Łódź: WŁ.
--. 1993, SPOJRZENIE Z ODDALI, Warszawa: PIW.
--. 2000, ANTROPOLOGIA STRUKTURALNA, Warszawa: KR.
--. 2013. ANTROPOLOGIA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, Kraków: WUJ.
--. 2015. WSZYSCY JESTEŚMY KANIBALAMI. Kraków: WUJ.
Linton Ralph. 1975, KULTUROWE PODSTAWY OSOBOWOŚCI, Warszawa: PWN.
Maffesoli Michel. 2008. CZAS PLEMION. SCHYŁEK INDYWIDUALIZMU W SPOŁECZEŃSTWACH
PONOWOCZESNYCH. Warszawa: WN PWN.
Malinowski Bronisław. DZIEŁA, Warszawa: PWN.
Mauss Marcel. 1973, SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA, Warszawa: PWN.
Mead Margaret. 1978, KULTURA I TOŻSAMOŚĆ, Warszawa: PWN.
--. 1986, TRZY STUDIA, Warszawa: PIW.
--. 2013. MĘŻCZYŹNI I KOBIETY. Kraków: Vis-a-Vis.
Morgan Lewis Henry. 2011. LIGA HO-DE-NO-SAU-NEE CZYLI IROKEZÓW, Kęty: Wydawnictwo Marek
Derewiecki.
Obeyesekere Gananath. 2007. APOTEOZA KAPITANA COOKA. EUROPEJSKIE MITOTWÓRSTWO W
REJONIE PACYFIKU. Kraków: WUJ 2007.
Rabinow Paul. 2010. REFLEKSJE NA TEMAT BADAŃ TERENOWYCH W MAROKU. Kęty: Wydawnictwo
Marek Derewiecki.
Radcliffe-Brown Alfred Reginald. 2006, WYSPIARZE Z ANDAMANÓW. STUDIA Z ANTROPOLOGII
SPOŁECZNEJ, Kety: Wydawnictwo Marek Derewecki.
Sahlins, Marshall. 2006. WYSPY HISTORII. Kraków: WUJ.
--. 2007. JAK MYŚLĄ „TYBYLCY”. O KAPITANIE COOKU, NA PRZYKŁAD. Kraków: WUJ.
--. 2011. Z PRZEPROSINAMI DLA TUKIDYDESA. ROZUMIENIE HISTROII JAKO KULTURY I
ODWROTNIE. Kraków: WUJ.
Said Edward W. 2009. KULTURA I IMPERIALIZM, Kraków: WUJ.
Sapir Edward. 1978, KULTURA, JĘZYK, OSOBOWOŚĆ, Warszawa: PIW.
Smith Anthony D. 2009. KULTUROWE PODSTAWY NARODÓW. HIERARCHIA, PRZYMIERZE I
REPUBLIKA. Kraków: WUJ.
--. 2009a. ETNICZNE ŹRÓDŁA NARODÓW, Kraków: WUJ.
Turner Victor. 2005. GWRY SPOŁECZNE, POLA I METAFORY. SYMBOLICZNE DZIAŁANIE W
SPOŁECZEŃSTWIE. Kraków: UJ.
--. 2006. LAS SYMBOLI. ASPEKTY RYTUAŁÓW U LUDU NDEMBU, Kraków: ZW NOMOS.
--. 2010. PROCES RYTUALNY. STRUKTURA I ANTYSTRUKTURA. Warszawa: PIW.
-- i Edith L.B. Turner. 2009. OBRAZ I PIELGRZYMKA W KULTURZE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, Kraków: WUJ.
Whorf Benjamin Lee. 1982, JĘZYK, MYŚL I RZECZYWISTOŚĆ, Warszawa: PIW.
Wolf Eric R. 2009, EUROPA I LUDY BEZ HISTORII, Kraków: WUJ.

ĆWICZENIA:

Barley Nigel, Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997 (całość).
Augé Marc, 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Barnard Alan, 2006, Antropologia, Warszawa: PIW.
Barth Fredrik, Gigrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, 2007, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków WUJ, część: Stany Zjednoczone.
Benedict Ruth, 1966, Wzory kultury. Warszawa: PWN, rozdz. IV Indianie Pu¬eblo z Nowego Meksyku: s. 126-208 oraz rozdz. V Dobu, s. 209-256.
Benedict Ruth, 2003, Chryzantema i miecz: wzory kultury japońskiej, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Biały Kamila, 2008, Modelowanie ciała jako wartość we współczesnej polskiej kulturze popularnej: porównanie osiedlowej siłowni i komercyjnego klubu fitness, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.Szlachetny dzikus, 1998, reż. Jerzy Domaradzki, Astra Film, Telewizja Polska – II Program, Agencja Produkcji Filmowej (53 minuty).
Edward Sapir, 1978, Kultura, język osobowość, Warszawa: PIW.
Fatyga Barbara, 2005, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Ośrodek Badań Młodzieży. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2005 (w Internecie pod adresem: http://antropologia.isns.uw.edu.pl/teksty_uzupelniajace/Dzicy_z_naszej_ulicy.pdf) – z rozdziału 6 fragmenty dotyczące badań biograficznych.
Ferenc Tomasz, Krzysztof Olechnicki (red), 2009, Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu, Toruń: Wyd. UMK, rozdziały: Dlaczego warto badać obrazy w sieci, YouTube – specyfika medium i możliwości jego badania, Wieczność w sieci, czyli o występujących w Internecie formach żałoby.
Firth Raymond, Czy antropologia społeczna ma przyszłość? w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, pod redakcją Mariana Kempnego i Ewy Nowickiej, PWN, Warszawa 2003, s. 19-34.
Flis Mariola, 2001, Antropologia społeczna Radcliffe-Browna. Z wyborem pism, Kraków: NOMOS, 11-14, 49- 83 oraz tekst źródłowy: Na temat relacji żartobliwej poufałości.
Frazer James George, 1965, Złota gałąź, Warszawa: PIW, Wstęp, s. 9-22, oraz rozdz. III: Magia sympatyczna, s. 37-69 (lub inne, nowsze wydania z rozdziałami o tych tytułach).
Geertz Clifford, 1999, „Anty-relatywizm”, w: Buchowski Michał (red.) Amerykańska antropologia postmodernistyczna. Warszawa: Instytut Kultury s. 38-63.
Geertz Clifford, 2000, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa: Wy¬dawnictwo KR, rozdz. II, Świat w tekście. Jak czytać Smutek tropików, s. 41-71.
Geertz Clifford, 2003, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Kraków: Universitas.
Geertz Cliford, 2000, My/Nie-My, czyli aMerYka-NIE aMerYka, w: Cliford Geertz, Dzieło i życie, Warszawa: KR, s.141-174.
Geertz Cliford, 2005, Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, oraz Głęboka gra: uwagi o walkach kogutów na Bali, w: Cliford Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków: WUJ.
Gender. Perspektywa antropologiczna, 2007, tom I, red. Renata Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: Wyd. UW.
Gender. Perspektywa antropologiczna, 2007, tom II, red. Renata Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: Wyd. UW.
Georges Charbonnier, 2000, Rozmowy z Claude Lévi-Straussem, przeł. i notą opatrzył Jacek Trznadel., Warszawa: Czytelnik.
Głażewska Ewa, 2005, Płeć i antropologia: kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, CEE – Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń, część II (rozdział I oraz II).
Hammersley Martyn, Paul Atkinson, 2000, Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka, rozdział 6.
Hoodfar Homa, 2007, Zasłona w ich umysłach i na naszych głowach: muzułmanki i praktyki zasłaniania, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, pod red. Agnieszki Kościańskiej i Renaty Hryciuk, tom 1, Warszawa: WUW.
Inspiracji można szukać również tu: http://antropologia.isns.uw.edu.pl/analizystrukt.html#strauss
Kobiety i religie, 2006, pod red. Katarzyny Leszczyńskiej i Agnieszki Kościańskiej, Kraków: NOMOS.
Kolbowska Katarzyna, Brazylijska sztuka walki – tańca capoeira. Wykorzystanie technik jakościowych do badania grupy capoeiristas , Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom V, Numer 2 – Lipiec 2009 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume10/PSJ_5_2_Kolbowska.pdf
Krawczyk Ewa, 2003, Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin: Wyd. UMCS.
Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra, TROBRIANDY: “Życie seksualne dzikich” – wiek później Dar magii ogrodowej, „Polityka” 12 czerwca 2010, wydanie internetowe: http://www.polityka.pl/swiat/obyczaje/1506188,1,trobriandy-zycie-seksualne-dzikich—-wiek-pozniej.read
Kuligowski Waldemar, 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków: Universitas, rozdział III: Etniczność i popkultura: osmotyczne związki oraz rozdział IV: Cyfrowe tożsamości.
Levi-Strauss Claude , 1992, Smutek tropików, Łódź: Opus, rozdz. Kaduweo, s. 145-191.
Mach Zdzisław, 1989, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Kraków – Warszawa: PWN.
Machut-Mendecka Ewa, Kobieta bez zasłony. Muzułmanka w świetle wiary i kultury, w: Ewa Machut-Mendecka (red.), Być kobietą w Oriencie, Dialog, Warszawa 2001.
Machut-Mendecka Ewa, Subkultura Haremu, w: Ewa Machut-Mendecka (red.) Archetypy islamu Eneteia, Warszawa 2001.
Malinowski Bronisław, 1986, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o Poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa: PWN.
Malinowski Bronisław, Dzieła, Warszawa: PWN (różne podtytuły, różne wydania).
Manganaro Marc, 1992, Myth, rhetoric, and the voice of authority: a critique of Frazer, Eliot, Frye, and Campbell, London Yale: New Haven University Press.
Mead Margaret, 1986, Trzy studia. Dojrzewanie na Samoa, Warszawa: PIW, s. 29-47; 83-99; 160-186, 203-215.
Miszewski Kamil, Kiedy badacz jest tajnym agentem. postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problematycznej, metodach badań ilościowych, zakulisowych wymiarach życia społecznego i ich związku ze wszystkim tym, o czym przed chwilą, „Przegląd Socjologii Jakościowej” Tom III, Numer 2 – Lipiec 2007, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume4/PSJ_3_2_Miszewski.pdf
Nowicka Ewa, 2007, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: PWN, s. 114-117.
Nowicka Ewa, 2007, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: PWN, s. 130-141.
Olechnicki Krzysztof, 2003, Antropologia obrazu, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Olszewska-Dyoniziak Barbara, 1996, Zarys antropologii kultury, Kraków: Wyd. UJ, rozdział IV.
Olszewska-Dyoniziak Barbara, Bronisław Malinowski, twórca nowoczesnej antropologii społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Wydaw., 1996.
Paluch Andrzej, 1985, Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, pod red. Marioli Flis i Andrzeja K. Palucha, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.
Paluch Andrzej, 1990, Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa: PWN..
Podębski Krzysztof, Socjologia podróży, UAM, Poznań 2005, część: Pielgrzymowanie, rites de passage, sacrum, poszukiwanie tożsamości: Victor Turner, Eric Cohen, Nelson Graburn.
Seks za muszelki, wywiad z Jerzym Domaradzkim przeprowadził Krzysztof Kwiatkowski, „Gazeta Wyborcza” dodatek „Wysokie Obcasy” 2007-10-01.
Silverman David, 2007, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: PWN, rozdział 7.
Storey John, 2003, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków: WUJ, rozdziały: Telewizja oraz Film.
Strinati Dominic, 1998, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań: Zysk i S-ka.
Sulima Roch, Antropologia codzienności, Wyd. UJ, Kraków 2000, s. 53-118.
Szkuta Katarzyna, “Cześć chłopaku!” Rytualne aspekty okazywania zaangażowania w rozmowę w audycji radiowej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” Tom V, Numer 2 – Lipiec 2009 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume10/PSJ_5_2_Szkuta.pdf
Turner Victor, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, UJ, Kraków 2005.
Turner Victor, Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu, NOMOS, Kraków 2006.
Whorf Benjamin Lee, 1982, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa: PIW.
Wojciech Burszta, Antropologia kultury, Zysk S-ka, Poznań 1998, s. 101-120

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mucha, Janusz (red.). 1999. KULTURA DOMINUJĄCA JAKO KULTURA OBCA. MNIEJSZOŚCI KULTUROWE A GRUPA DOMINUJĄCA W POLSCE. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Mucha, Janusz. 2005. OBLICZA ETNICZNOŚCI. Kraków: ZW NOMOS.
Mucha, Janusz. 2006. STOSUNKI ETNICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. Warszawa: WN PWN.
Mucha, Janusz. 2015. „Teoria społeczna, teoria socjologiczna, teoria antropologiczna.
Empiryczny esej o współczesnym praktykowaniu teorii społecznej”, w: Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska i Anna Niedźwiedź (red.), W KRAINIE METAREFLEKSJI. KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI ROBOTYCKIEMU. Kraków: WUJ, s. 51-663.
Por. też: .

Katarzyna Leszczyńska

2012 Performatywne wymiary kultury (współredaktorka K. Skowronek), Kraków: Libron, s. 465.
2012 Wolność i wierność. O potrzebie i roli zwrotów w humanistyce i naukach społecznych (współautorka K. Skowronek), [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek, K. Leszczyńska, Kraków, Libron, s. 9-25.2011 Socjologia języka. Wokół teorii i empirii (monografia zbiorowa; współredaktorka Katarzyna Skowronek), Kraków: Wydawnictwa AGH 2011.
2010 Society, Culture and Technology At the Dawn of the 21st Century, pod red. Janusza Muchy, Katarzyny Leszczyńskiej, Newcastle upon Tyne:Cambridge Scholars Publishing, s. 202.
2008 „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”, nr 4, Londyn, s. 125. współredakcja numeru brytyjskiego pisma (jako Guest Editor wraz ze Zbigniewem Paskiem).
2006 Kobiety i religie, red. Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska, Kraków: NOMOS, s. 574.

Informacje dodatkowe:

Brak