Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Public Relations
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-304-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter wprowadzający i jego celem jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu Public Relations. Służyć ma także rozwinięciu przez Studentów umiejętności programowania i organizowania działań z zakresu PR. Zaprezentowane zostaną metody i narzędzia najczęściej stosowane w działalności PR. Wspomagającymi metodami pracy stosowanymi podczas ćwiczeń będą symulacje i dyskusje moderowane.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna aparat pojęciowy i narzędzia PR SOC1A_W05, SOC1A_W02, SOC1A_W01, SOC1A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Wie, jakie są różnice między PR a innymi sposobami komunikacji publicznej i organizacyjnej SOC1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student ma wiedzę na temat zasad prowadzenia działalności w zakresie media-relations (z uwzględnieniem różnych typów i specyfiki działania mediów). SOC1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posługuje się terminami z zakresu PR SOC1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Umie zaplanować i przeprowadzić kampanie pR SOC1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 Student potrafi skonstruować narzędzia PR przeznaczone do publikacji w różnych rodzajach mediów (np. komunikat prasowy, sprostowanie itp.) SOC1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student samodzielnie poszukuje propozycji rozwiązań sytuacji kryzysowych symulowanych podczas zajęć. SOC1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna aparat pojęciowy i narzędzia PR - - - + - - - - - - -
M_W002 Wie, jakie są różnice między PR a innymi sposobami komunikacji publicznej i organizacyjnej - - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat zasad prowadzenia działalności w zakresie media-relations (z uwzględnieniem różnych typów i specyfiki działania mediów). - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się terminami z zakresu PR - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie zaplanować i przeprowadzić kampanie pR - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi skonstruować narzędzia PR przeznaczone do publikacji w różnych rodzajach mediów (np. komunikat prasowy, sprostowanie itp.) - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student samodzielnie poszukuje propozycji rozwiązań sytuacji kryzysowych symulowanych podczas zajęć. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 41 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
Public Relations

Ćwiczenia w ramach przedmiotu public relations skonstruowane zostały w taki sposób, by pomóc Studentom rozwinąć umiejętność programowania i organizowania działań z zakresu PR (m.in. analizowania parametrów funkcjonowania firmy istotnych z perspektywy jej wizerunku, formułowania strategii, wyboru taktyki i narzędzi, realizacji programów PR oraz ich ewaluacji). Ćwiczenia przyjmą formę warsztatów, poprzedzonych krótkim miniwykładem na temat trenowanego zakresu umiejętności, zmierzających do przygotowania uczestników do efektywnego wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktycznych działaniach. Zaprezentowane zostaną metody i narzędzia najczęściej stosowane w działalności PR. Wspomagającymi metodami pracy stosowanymi podczas ćwiczeń będą symulacje i dyskusje moderowane.

I SKUTECZNE KOMUNIKOWANIE JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ PR – 4 godziny – dr Ewa Migaczewska
1. Sukces Twój i Twoich partnerów (stopnie kompetencji, język korzyści, rozpoznawanie potrzeb odbiorcy i preferowanego systemu reprezentacji) (2 godziny)
2. Podstawowe reguły budowania informacji. Zasady kształtowania wypowiedzi dla celów PR (2 godziny).

II INSTRUMENTY PR W OBSZARZE KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ – 8 godzin
1. Kontakty z mediami (4 godziny) – dr Ewa Migaczewska
 komunikat prasowy
 sprostowanie
 konferencja prasowa – cele, zasady organizacji, przebieg, konsekwencje (symulacje)
2. Komunikacja w sytuacji kryzysowej (4 godziny) – dr Ewa Migaczewska
 typy sytuacji kryzysowych
 rola planu komunikacji kryzysowej
 kluczowe elementy przekazu skierowanego do opinii publicznej
 case studies
 symulacje

III INSTRUMENTY PR W OBSZARZE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ (4 godziny) – dr Magdalena Parus-Jankowska

IV ETAPY PROJEKTU DZIAŁAŃ PR (4 godziny) – dr Ewa Migaczewska
1. Konstruowanie projektu działań PR – część I (analiza wstępna: określenie grup otoczenia, analiza SWOT).
2. Konstruowanie projektu działań PR – część II (formułowanie właściwej strategii: wyspecyfikowanie celów i grup docelowych, opracowanie głównych przekazów komunikacyjnych „key messages”).
3. Konstruowanie projektu działań PR – część III (taktyka i dobór narzędzi, dobór partnerów, media relations, harmonogram działań, wdrożenie i ewaluacja).

V NARZĘDZIA PR W INTERNECIE (6 godzin) – dr Magdalena Parus-Jankowska

Konwersatorium (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga wykonania ustalonych przez prowadzącą zadań (w postaci pracy indywidualnej i zespołowej, aktywnego udziału w ćwiczeniach warsztatowych podczas zajęć, a także przygotowania i zaprezentowania projektu zaliczeniowego).

Zaliczenie konwersatorium odbywa się na podstawie zaliczenia pisemnego kolokwium.

Zaliczenia poprawkowe odbywać się będą w czasie sesji egzaminacyjnej (ostatni trzeci termin może się odbyć w sesji poprawkowej).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymaga aktywności i zaangażowania w wykonywane zadania.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa opiera się na wyniku zaliczenia konwersatorium na podstawie pisemnego kolokwium (40%) i wyniku z ćwiczeń (60%).

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie:
- oceny projektu kampanii informacyjnej opracowanego w czteroosobowych zespołach (70 proc. oceny z ćwiczeń)
- oceny udziału Studenta w symulacji konferencji prasowej lub komunikacji w sytuacji kryzysowej (30 proc. oceny z ćwiczeń).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

“Odrobienie” nieobecności wymaga zaliczenia materiału w formie ustalonej z prowadzącą zajęcia (w zależności od rodzaju materiału może odbyć się podczas indywidualnych konsultacji albo podczas kolejnych zajęć). Ponieważ zajęcia mają charakter warsztatowy, a często wykorzystywaną metodą jest praca grupowa, obecność na zajęciach jest absolutnie konieczna.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa ( do kolokwium)
Krystyna Wojcik, Public Relations od A do Z_, Warszawa 2001, wyd. Placet
Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło, P_ublic relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa, PWN 2007
Literatura obowiązkowa:
Bronowicz M., 2015: Komunikacja wizerunkowa. Public relations, reklama, branding, Wydawnictwo Astrum, Wrocław
Budzyński W., 2003: Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa
Kaczmarek-Śliwińska M., 2014: Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Wydawnictwo Difin, Warszawa
Murdoch A., 1998: Język Public Relations: Jak promować firmę, Poltext, Warszawa
Murdoch A., 2002: Prezentacje i wystąpienia w public relations, Poltext, Warszawa
Murdoch A., 2003: Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Poltext, Warszawa
Olędzki J., Tworzydło D. (red.),2010: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa
Scott D.M., 2009: Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna a Walters Kluwer, Warszawa
Smektała T., 2005: Public Relations w Internecie, Astrum, Wrocław
Podraza U., 2009: Kryzysowe Public Relations, Difin, Warszawa
Żbikowska A., 2005: Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Literatura polecana
Sam Black, Public Relations, Kraków 1999
Jasiecki, K., Moleda-Zdziech, M., Kurczewska, U., Lobbing – sztuka
skutecznego wywierania wplywu, Dom Wydawniczy ABC, 2000;
Krzyzowska, O., Szczepaniak, R., Nietypowe przypadki Public Relations,
Wydawnictwo One Press, 2003;
Jerzy Szyfter, Public Relations w Internecie, Gliwice 2005
Teresa Święćkowska, Public relations a demokracja , Warszawa 2008

Literatura zalecana do ćwiczeń:
 Ali M., 2009: Marketing i public relations w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 Andrzejewski P., Kot W., 2002: Media Relations. Budowanie wizerunku firmy, Poltext, Warszawa
 Black S., 2005: Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 Davis A., 2007: Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 Green A., 2004: Kreatywność w Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 Miotk A., 2012: Badania w public relations. Wprowadzenie, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 Olivier S., 2005: Strategie Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 Podobas I., 2011: Public Relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Difin, Warszawa
 Piechota G. (red), 2011: Public relations. Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe, Wydawnictwo Afm
 Szadok-Bratuń A., Tabernacka M. (red.), 2012: Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa
 Szczepanik R., Krzyżowska O., 2005: Nietypowe przypadki Public Relations, Wydawnictwo One Press
 Szyfter J.P., 2005: Public Relations w Internecie, Wydawnictwo Helion
 Święćkowska T., 2008: Public relations a demokracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Magazyny branżowe:
Media i Marketing Polska; Marketing w praktyce; Brief; Press

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ewa Migaczewska:
Imperatyw zysku? O komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twórcach, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013
Istota i projektowanie działań public relations, w: L.H.Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków 2011
Komunikowanie na rynku pracy, w: L.H.Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków 2011

Magdalena Parus:
Magdalena Parus, W pogoni za uwagą, czyli politycy w obliczu nowych mediów [w:] Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.) Problemy konwergencji mediów, t.2., Oficyna Wydawnicza „Humanitas, „Verbum”, Sosnowiec, Praha 2013, s. 411-417.
Magdalena Parus, Rafał Sowiński, Social media jako narzędzie promocji na przykładzie Tarnowskiego Centrum Kultury [w:] Michał Kaczmarczyk (red.) Oblicza komunikacji społecznej: wokół problematyki marketingu i public relations w nowoczesnym społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas, „Verbum”, Sosnowiec, Praha 2013, s. 145-152.
Magdalena Parus, Konklawe i skok ze stratosfery, czyli o wydarzeniach medialnych, [w:] [w:] Ignacy Stanisław Fiut (red.), Idee i myśliciele. Człowiek w komunikacji i kulturze, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2013, s. 79-87.
Magdalena Parus, O narodzie i polskim nacjonalizmie z pilotem telewizyjnym w tle [w:] Dorota Czekan, Mirosław Boruta (red.), Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 177-187.

Informacje dodatkowe:

Brak