Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prezentacja danych i multimedia II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-305-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Szostek Kamil (kamil.szostek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych z wykorzystaniem programu Excel, tworzenie formuł, funkcje matematyczne i statystyczne, sortowanie oraz filtrowanie. Prezentacja danych w postaci tabel i wykresów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej oraz posiada podstawową wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych SOC1A_W11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych SOC1A_W11 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych SOC1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednią technologię do realizowanego zadania, zna jej kluczowe zalety i ograniczenia. SOC1A_U10 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 na zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego SOC1A_K01 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej oraz posiada podstawową wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych - - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednią technologię do realizowanego zadania, zna jej kluczowe zalety i ograniczenia. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 na zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Prezentacja danych i multimedia

Przetwarzanie danych – program Excel
Omówienie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych z wykorzystaniem programu Excel, tworzenie formuł, funkcje matematyczne i statystyczne, sortowanie oraz filtrowanie. Prezentacja danych w postaci tabel i wykresów.
Przetwarzanie dźwięku
Podstawowe pojęcia związane z dźwiękiem,formaty zapisu plików audio, programy narzędziowe oraz ich funkcje.
Obróbka cyfrowa filmów
Podstawowe pojęcia, formaty zapisu filmów, efekty specjalne, dodawanie ścieżki dźwiękowej, napisów, montaż, efekty przejścia.
Matlab
Interfejs środowiska Matlab, podstawowe operacje na wektorach i macierzach, instrukcje, skrypty oraz funkcje.
XML
Zasady stosowania XML, pojęcie dokumentu, składnia, atrybuty, walidacja dokumentów, rozszerzenia XML.
SQL i bazy danych
Pojęcie bazy danych, wprowadzenie do SQL, tworzenie baz danych, podstawowe klauzule SQL, formuły, warunki, selekcja i sortowanie wyników.Edycja złożonych wzorów matematycznych
Zasady edycji złożonych wzorów matematycznych (Word, MathType, Latex)
Obliczania numeryczne
Realizowanie obliczeń numerycznych z zastosowaniem formuł i funkcji (Excel)
Prezentacja danych
Prezentacja danych – formatowanie tabel, tworzenie wykresów funkcji (Excel)
Zaawansowane funkcje pakietu MS Office
Integracja tekstu, grafiki, plików multimedialnych, opracowanie worca szablonu (PowerPoint)
Przetwarzanie dźwięku
Użycie programów narzędziowych edycji plików audio (Audacity).
Obróbka cyfrowa filmów
Realizacja prostego film (VirtualDub, Windows Movie Maker)
Matlab
Operacje na wektorach i macierzach, przetwarzanie obrazów – funkcje podstawowe.
XML
Zasady stosowania XML, składnia, atrybuty, walidacja dokumentów.
SQL
Tworzenie baz danych, podstawowe klauzule SQL, formuły, warunki, selekcja i sortowanie wyników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oceny pozytywne uzyskane z ćwiczeń laboratoryjnych oraz za wykonanie poszczególnych ćwiczeń i pozytywne zaliczenie kolokwiów.
II i III termin zaliczenia na warunkach obowiązujących w terminie I.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z ćwiczeń laboratoryjnych (będąca średnią ważoną z ocen cząstkowych za wykonanie poszczególnych ćwiczeń oraz kolokwiów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Ewentualne nieobecności muszą być nadrobione indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 E. A. Vander Veer: PowerPoint 2007 PL; [tł.: Zbigniew Waśko (wstęp, rozdz. 1-8), Piotr Rajca (rozdz. 9-11, 13-15, dodatek A), Jędrzej Ilukowicz (rozdz, 12)], Helion, Gliwice, 2007.
2 Tom Negrino: Prezentacje w PowerPoint 2007 PL; [tł.: Alina Sikora-Godlewska], Helion, Gliwice, 2007.
3 John Walkenbach: Excel : najlepsze sztuczki i chwyty; [tł. Łukasz Suma], Helion, Gliwice, 2005.
4 Matthew MacDonald: Excel; [tł. Joanna Sugiero et al.], Helion, Gliwice, 2005.
5 Steve Schwartz: Office 2007 PL; [tł.: Maria Chaniewska], Helion, Gliwice, 2007.
6 A.Kamińska, B.Pańczyk: „Matlab – przykłady i zadania”, Mikom 2002
7 B.Mrozek, Zb.Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wyd.HELION 2004
8 Mercer D. – XML. Kurs podstawowy, Edition 2001;
9 North S. – XML dla każdego, Helion 2000;
10 Ray E.T. – Nauka języka XML, RM 2001;
11 Ray E.T. – XML. Wprowadzenie, Helion 2004;
12 Lis M., MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2009
13 Thompson, L.Welling, MySQL. Podstawy, Helion 2012
14 Brian P. Hogan „HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości”, Helion 2011
15 Steven M. Schafer „HTML, XHTML i CSS. Biblia”, Helion 2010
16 Shelley Powers, JavaScript. Wprowadzenie, Helion 2007
17 Kevin Mitnick, Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła, Helion, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zostaną podane przez prowadzącego na początku zajęć.

Informacje dodatkowe:

Metody i techniki prowadzenia zajęć:
ćwiczenia audytoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące