Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikrostruktury społeczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-307-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Tyrała Radosław (rtyrala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawową aparaturą pojęciową, zapleczem teoretycznym oraz badaniami empirycznymi z zakresu socjologii mikro-układów społecznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych, wiedzę o małych strukturach, jej relacjami z innymi dyscyplinami, subdyscyplinami socjologii SOC1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedze o podmiocie konstytuującym struktury społeczne, jest świadomy znaczenia grup w budowaniu tożsamości jednostki, ma wiedze na temat mechanizmów dynamiki struktur grupowych i zależności wzajemnych pomiędzy jednostką a grupą SOC1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących mikrostruktury , i instytucje z nimi związane, posiada wiedzę o mechanizmach transmisji reguł w grupie, norm grupowych SOC1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Posiada wiedze na temat instytucji związanych z mikrostrukturami, odnoszącymi się do tego poziomu świata. SOC1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W005 Zna podstawowe i metody i techniki stosowane na gruncie małych grup społecznych. SOC1A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W006 Posiada wiedzę o mechanizmach transmisji reguł w grupie, norm grupowych. SOC1A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W007 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym podmiotem w życiu społecznym. SOC1A_K08 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie rejestrowa i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne odnoszące się do sfery mikrostruktur SOC1A_U01 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Umie zastosować normy, zasady etyczne w praktyce badawczej. SOC1A_U05 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Potrafi formułować sądy odnoszące się do zachowań jednostki w grupie, na temat jej motywów postępowania oraz przewidywać konsekwencje tego działania. SOC1A_U06 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych, wiedzę o małych strukturach, jej relacjami z innymi dyscyplinami, subdyscyplinami socjologii + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedze o podmiocie konstytuującym struktury społeczne, jest świadomy znaczenia grup w budowaniu tożsamości jednostki, ma wiedze na temat mechanizmów dynamiki struktur grupowych i zależności wzajemnych pomiędzy jednostką a grupą + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących mikrostruktury , i instytucje z nimi związane, posiada wiedzę o mechanizmach transmisji reguł w grupie, norm grupowych + + - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedze na temat instytucji związanych z mikrostrukturami, odnoszącymi się do tego poziomu świata. + + - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe i metody i techniki stosowane na gruncie małych grup społecznych. + + - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę o mechanizmach transmisji reguł w grupie, norm grupowych. + + - - - - - - - - -
M_W007 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym podmiotem w życiu społecznym. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rejestrowa i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne odnoszące się do sfery mikrostruktur + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie zastosować normy, zasady etyczne w praktyce badawczej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi formułować sądy odnoszące się do zachowań jednostki w grupie, na temat jej motywów postępowania oraz przewidywać konsekwencje tego działania. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 44 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Mikrostruktury społeczne – wykład

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową aparaturą pojęciową, zapleczem teoretycznym oraz badaniami empirycznymi z zakresu socjologii mikro-układów społecznych. Do zagadnień tradycyjnie uznawanych za wchodzące w skład tak zwanej mikrosocjologii podchodzić będziemy przy zastosowaniu różnych perspektyw teoretycznych, takich jak strukturalizm, interakcjonizm symboliczny, psychologia ewolucyjna. Nie obędzie się również bez wprowadzenia wybranych elementów psychologii społecznej, z którą mikrosocjologia jest często zbieżna tematycznie. Przedmiotem wykładów będzie przede wszystkim anatomia mikro-układów społecznych (grup, interakcji, sytuacji społecznych) oraz procesy, jakim te układy podlegają.

1. Powitanie, omówienie reguł gry. Mikrosocjologia jako dział socjologii.
2. Klasycy mikrosocjologii.
3. Grupy społeczne I: realność grup, definicje, kontinuum grupowości.
4. Grupy społeczne II: typologie, proces stawania się grupą, czynniki wyboru grupy.
5. Kategoryzacja społeczna.
6. Produktywność grup.
7. Wpływ społeczny w małych grupach.
8. Konflikty i dylematy społeczne w małych grupach.
9. Interakcja społeczna – z różnych perspektyw.
10. Role i statusy społeczne I: anatomia roli społecznej, klasyfikacja oczekiwań, konflikt ról a konflikt w roli.
11. Role i statusy społeczne II: mechanizmy uzgadniania sprzecznych oczekiwań w obrębie zestawu ról, napięcia w roli, elementy teorii stanów oczekiwań.
12. Struktura komunikacji.
13. Struktura socjometryczna.
14. Struktura przywództwa.
15. Projekcja filmu – procesy grupowe w praktyce.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):
Mikrostruktury społeczne – ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów – na drodze analizy i krytycznej dyskusji literatury przedmiotu – z podstawową aparaturą pojęciową stosowaną w socjologii małych grup społecznych. Do zagadnień tradycyjnie uznawanych za wchodzące w skład tak zwanej mikrosocjologii podchodzić będziemy przy zastosowaniu różnych perspektyw teoretycznych.

1. Powitanie, omówienie reguł gry.

2. Grupy społeczne (w tym i małe) – definicje, własności, typologie.
Szmatka, Jacek. 1983. Próba strukturalistycznej koncepcji małej grupy społecznej, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 153-170.
Turowski, Jan. 2001. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 107-114.

3. Grupy odniesienia.
Merton, Robert K. 2002. Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: WN PWN, s. 283-306.
Szlendak, Tomasz. 2004. Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław: Wydawnictwo UWr, s. 77-100.
Turowski, Jan. 2001. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 115-127.

4. Socjalizacja a grupy pierwotne.
Berger, Peter L., Thomas Luckmann. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PIW, s. 202-249.
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus. 1987. Miłość i nienawiść, Warszawa: PWN, s. 25-50.
Pinker, Steven. 2005. Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk: GWP, s. 529-569.

5. Wpływ społeczny w małych grupach: między konformizmem a dewiacją.
Brown, Rupert. 2006. Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk: GWP, s. 116-152
Janis, Irving. 1992. Uogólnienia dotyczące grupowego myślenia, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. II, Kraków: Skrypt UJ, s. 185-200

6. Myślenie o grupach: kategoryzacja społeczna.
Brown, Rupert. 2006. Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk: GWP, s. 17-34, 232-269.

7. Wydajność grupowa a wydajność jednostek.
Brown, Rupert. 2006. Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk: GWP, s. 153-200.

8. Konflikt i dylematy społeczne w małych grupach.
Brown, Rupert. 2006. Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk: GWP, s. 201-231.
Glance, Natalie, Bernardo Huberman. 1994. Dynamika dylematów społecznych, w: „Świat Nauki” nr 5, s. 58-63
Mlicki, Marek. 1992. Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych, Warszawa: IFiS PAN, s. 57-68, 93-108.

9. Anatomia i funkcje roli społecznej.
Bielajew, E.W. i D.N. Szalin. 1979. Pojęcie «rola» w socjologii, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 103-125
Łoś, Maria. 2004. «Role społeczne» w nowej roli, w: Irena Machaj (wybór), Małe struktury społeczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 93-106.
Szmatka, Jacek. 2007. Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa: PWN, s. 141-158.

10. Krystalizowanie się statusów w małych grupach.
Blau, Peter M.. Naciski strukturalne kompletu statusów, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 320-358.
Merton, Robert K.. Zestawy ról, zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów w czasie, w: Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 142-153.
Szmatka, Jacek. 2007. Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa: PWN, s. 127-140.

11. Struktura komunikacji w małych grupach.
Ball, Philip. 2007. Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, Kraków: Insignis, s. 453-476.
Mika, Stanisław. 1981. Psychologia społeczna, Warszawa: PWN, s. 475-488.
Szmatka, Jacek. 2007. Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa: PWN, s. 206-219.

12. Struktura socjometryczna: spójność grupowa i atrakcyjność interpersonalna.
Buss, David M. 2001. Psychologia ewolucyjna, Gdańsk: GWP, s. 127-187.
Mika, Stanisław. 1981. Psychologia społeczna, Warszawa: PWN, s. 455-464.
Szmatka, Jacek. 2007. Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa: PWN, s. 161-190.
Wojciszke, Bogdan. 2004. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar, s. 278-293.

13. Struktura przywództwa i władzy.
Brown, Rupert. 2006. Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk: GWP, s. 90-111.
Mika, Stanisław. 1981. Psychologia społeczna, Warszawa: PWN, s. 464-474.

14. Interakcje i rytuały interakcyjne.
Collins, Randall. 2011. Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, Kraków: ZW NOMOS, s. 63-82.
Goffman, Erving. 2012. Zachowanie w miejscach publicznych, Warszawa, WN PWN, s. 93-125.
Rancew-Sikora, Dorota. 2007. Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa: Wydawnictwo Trio, rozdz. 3. pt. Struktury rozmów codziennych.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę z ćwiczeń i egzaminem z wykładów. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Dozwolone są dwa terminy poprawkowe egzaminu i zaliczenia ćwiczeń, z czego do ostatnich należy podejść w sesji poprawkowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama z oceną z egzaminu. Egzamin ma formę pisemną. Aby przystąpić do egzaminu końcowego student musi uzyskać zaliczenie z ćwiczeń. Osobom, które zaliczą ćwiczenia na ocenę bardzo dobrą ocena za egzamin zostanie podwyższona o jeden stopień.

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, aczkolwiek mile widziana. Dokładna znajomość ich treści – oraz literatury obowiązkowej – zostanie sprawdzona podczas egzaminu.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1. Jednym z warunków ukończenia kursu jest OBECNOŚĆ na zajęciach. Limit nieobecności, które nie wymagają usprawiedliwienia wynosi 2. Każda kolejna nieobecność (niezależnie od tego czy została usprawiedliwiona czy nie) musi zostać odpracowana. Odpracowanie to polegać będzie na pojawieniu się na dyżurze u prowadzącego kurs i zdaniu ustnej relacji z tekstów obowiązkowych zadanych na opuszczone zajęcia. Odpracowanie wszystkich „ponadnormowych” nieobecności jest warunkiem zaliczenia kursu. Nieobecność, choćby została odpracowana, na siedmiu lub więcej spotkaniach jest równoznaczna ze skreśleniem studenta z listy uczestników kursu (negocjacjom podlegać tu będą jedynie przypadki ewidentnie trudne, spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez studenta).
2. Student, który pragnie ukończyć kurs, musi uzyskać pozytywną ocenę z KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO. Odbędzie się ono na ostatnich zajęciach i obejmować będzie swym zakresem treści omawiane podczas kursu. Ocena za kolokwium (po uwzględnieniu ewentualnej aktywności studenta oraz oceny za ewentualny referat) stanowić będzie ostateczną ocenę za zajęcia. Prowadzący zastrzega sobie również prawo do przeprowadzania w trakcie kursu tak zwanych „wejściówek”, czyli krótkich testów sprawdzających przygotowanie studentów do zajęć (chodzi tu o stopień zaznajomienia z tekstami obowiązkowymi).
3. Podczas kursu premiowana będzie przed wszystkim PRACA W GRUPACH. Skład grup ustalony musi zostać jeszcze przed drugimi zajęciami i nie powinien ulegać zmianie. W skład grupy może wchodzić maksymalnie 5 osób. Na każdych zajęciach grupy wykonywać będą zadania, zaś wykonanie oceniane będzie przez prowadzącego w skali 0-5 pkt. Członkowie grupy, która pod koniec kursu zbierze największą liczbę punktów, zostaną zwolnieni z kolokwium końcowego, automatycznie uzyskując za nie oceny bardzo dobre.
4. Osoby chętne otrzymają jeszcze jedną szansę na podwyższenie oceny końcowej – możliwość wygłoszenia podczas zajęć REFERATU (około 20 minut). Pozytywna ocena uzyskana za taki referat będzie równoznaczna z podniesieniem oceny za kolokwium zaliczeniowe o pół stopnia. Osoby chętne do wygłoszenia referatu proszone są o zgłoszenie się do prowadzącego najpóźniej na drugich zajęciach. Sugeruję korzystać z tekstów zaznaczonych podkreśleniem, co nie znaczy, że nie można będzie samemu wyszukiwać ciekawej literatury. Obowiązkowo należy przygotować konspekt referatu (obowiązuje standard PARNAS), którego kopie powinny otrzymać wszystkie osoby w grupie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Podczas ćwiczeń dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Każdą kolejną należy odpracować na dyżurze u prowadzącego w pierwszym możliwym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Kurs oferowany w trzecim semestrze studiów I stopnia. Brak dodatkowych wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa – wykład:
Brown, Rupert. 2006. Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk: GWP.
Szmatka, Jacek. 2007. Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa: WN PWN.

Literatura zalecana – wykład:
Adams, K, G.J. Galanes. 2008. Komunikacja w grupach, Warszawa: WN PWN.
Aronson, Elliot. 2000. Człowiek – istota społeczna, Warszawa: PWN.
Aronson, Elliot, Timothy D. Wilson i Robin M. Akert. 1997. Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Asch, Solomon E.. 2001. „Opinie i nacisk społeczny”, w: Elliot Aronson (red.), Człowiek – istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, s. 37-47.
Ball, Philip. 2007. Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, Kraków: Insignis.
Barker, Eileen. 2002. Nowe ruchy religijne, Kraków: ZW NOMOS.
Bavelas, A.. 1979. „Wzory komunikacji w grupach zadaniowych”, w: Jacek Szmatka (red.). Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, , Kraków: Skrypt UJ, s. 210-229.
Berger, Peter L., Thomas Luckmann. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PIW, s. 202-249.
Biddle, Bruce J.. 1992. „Współczesne tendencje w teorii roli”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. II, Kraków: Skrypt UJ, s. 111-145.
Bielajew, E.W. i D.N. Szalin. 1979. „Pojęcie «rola» w socjologii”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 103-125.
Blau, Peter M.. „Naciski strukturalne kompletu statusów”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 320-358.
Blau, Peter M.. 1979. „Zróżnicowanie władzy”, w: Jacek Szmatka (red.). Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 361-394.
Buss, David M.. 2001. Psychologia ewolucyjna, Gdańsk: GWP.
Butler, Doré, Florence L. Geis. 2001. „Niewerbalne reakcje afektywne na przywódców różnej płci: implikacje dla ocen przywództwa”, w: Elliot Aronson (red.), Człowiek – istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, s. 469-500.
Castells, Manuel. 2003. „Wirtualne społeczeństwo czy społeczności sieciowe?”, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 135-156
Collins, Randall. 2011. Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, Kraków ZW NOMOS.
Coser, Lewis A.. 2005. „Konflikt z grupami zewnętrznymi a struktura grupowa”, w: Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 255-260.
Dahrendorf, Ralf. 2005. „Homo sociologicus. O historii, znaczeniu i granicach kategorii roli społecznej”, w: Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 305-316.
Deutsch, Morton i Harold B. Gerard. 1979. „Studium normatywnych i informacyjnych wpływów społecznych na sąd indywidualny”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 497-518.
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus. 1987. Miłość i nienawiść, Warszawa: PWN, s. 25-50.
Fiedler, F.E.. „Osobowościowe i sytuacyjne determinanty przywództwa”, w: Jacek Szmatka (red.). 1979. Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 385-415 lub w: Hubert Sommer (oprac.). 1998. Małe struktury społeczne – wybór tekstów, Tyczyn: WSSG w Tyczynie, s. 128-145.
Fiut, Ignacy S.. 2004. „Komunikacja sieciowa źródłem interakcji społecznych”, w: Lesław H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, t. II, s. 311-325.
Flis, Andrzej. 2004. „Antropologiczna koncepcja grupy”, w: Irena Machaj (wybór), Małe struktury społeczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 53-62.
Gerson, Lowell W.. 1979. „Kara i pozycja: stosowanie sankcji wobec dewiantów w małych grupach”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, , Kraków: Skrypt UJ, s. 539-551.
Giddens, Anthony. 2004. Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Goffman, Erving. 2006. Rytuał interakcyjny, Warszawa: WN PWN.
Goode, William J.. 2005. „Teoria napięć w roli”, w: Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 154-162.
Gratton, Lynda, Tamara J. Erickson. 2008. 8 sposobów budowania dobrze współpracujących zespołów, w: „Harvard Business Review Polska” nr 4, s. 110-121.
Haney, Craig, Curtis Banks i Philip G. Zimbardo. 2001. „Więźniowie i strażnicy – badanie w symulowanym więzieniu”, w: Elliot Aronson (red.), Człowiek – istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, s. 83-101.
Harvey, O.J. i Conrad Consalvi. 1979. „Status i konformizm w grupach nieformalnych”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 521-536.
Homans, George C.. 1979. „Status wśród pracowników biurowych”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 421-440.
Janis, Irving. 1992. „Uogólnienia dotyczące grupowego myślenia”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. II, Kraków: Skrypt UJ, s. 185-200.
Kenrick, Douglas T., Sara E. Gutierres. 2001. „Zjawisko kontrastu a ocena atrakcyjności fizycznej – gdy piękno staje się zagadnieniem społecznym”, w: Elliot Aronson (red.), Człowiek – istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, s. 197-214
Kiesler, Sara B. i Roberta L. Baral. 2001. „Poszukiwanie romantycznego partnera: wpływa samooceny i fizycznej atrakcyjności na miłosne zachowania”, w: Elliot Aronson (red.), Człowiek – istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, s. 562-572
Kojder, Andrzej. 1980. Co to jest teoria naznaczania społecznego?, w: „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 45-65.
Kowalik, Stanisław. 1994. „Szkic o koncepcjach socjalizacji”, w: Jerzy Brzeziński i Lech Witkowski, Edukacja wobec zmiany społecznej, Poznań-Toruń: Edytor.
Levinson, D.J.. „Rola, osobowość i struktura społeczna”, w: Jacek Szmatka (red.). 1979. Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, , Kraków: Skrypt UJ, s. 126-144 lub [w:] Hubert Sommer (oprac.). 1998. Małe struktury społeczne – wybór tekstów, Tyczyn: WSSG w Tyczynie, s. 71-80.
Łoś, Maria. 2004. „«Role społeczne» w nowej roli”, w: Irena Machaj (wybór), Małe struktury społeczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 93-106.
Merton, Robert K.. „Zestawy ról, zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów w czasie”, w: Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 142-153.
Mielicka, Halina. 2002. Podstawy socjologii. Mikrostruktury społeczne, Kielce: Wydawnictwo Stachurski.
Mika, Stanisław. 1981. Psychologia społeczna, Warszawa: PWN.
Mills, Theodore M.. 1979. „Modele grup”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 83-94.
Newcomb, Theodore M.. 1979. „Przewidywanie atrakcyjności interpersonalnej”, w: J. Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 232-260.
Nęcki, Zbigniew. 1996. Atrakcyjność wzajemna, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Osherow, Neal. 2001. „Jak zrozumieć coś, co nie ma sensu: analiza wydarzeń w Jonestown”, w: Elliot Aronson (red.), Człowiek – istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, s. 102-123.
Oyster, Carol K. 2002. Grupy, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Pawłowska, Joanna. 1985. Relatywność pojęcia dewiacji w teoriach etykietowania, w: „Kultura i Społeczeństwo” nr 3, s. 149-159.
Pinker, Steven. 2005. Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk: GWP.
Plomin, Robert, John C. DeFries, Gerald E. McClearn i Peter McGuffin. 2001. Genetyka zachowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rich Harris, Judith. 2010. Każdy inny, Sopot: Smak Słowa.
Skeris, Piotr. 2004. „Pojęcie «grupy odniesienia»”, w: Irena Machaj (wybór), Małe struktury społeczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 115-119.
Snyder, Mark, Elizabeth Decker Tanke i Ellen Berscheid. 2001. „Spostrzeganie społeczne i zachowanie interpersonalne”, w: Elliot Aronson (red.), Człowiek – istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, s. 573-591.
Stephan, Walter G. i Cookie W. Stephan. 2007. Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk: GWP.
Szczepański, Jan. 1970. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
Szmatka, Jacek. 1983. Próba strukturalistycznej koncepcji małej grupy społecznej, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 153-170.
Sztompka, Piotr. 2005. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak.
Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006. Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa: WN PWN.
Turner, John. C.. 2004. „Ku poznawczej redefinicji pojęcia «grupa społeczna»”, w: Irena Machaj (wybór), Małe struktury społeczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 149-171.
Turner, Jonathan H.. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 604-614.
Turowski, Jan. 2001. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Wallace, Patricia. 2005. Psychologia Internetu, Poznań: Rebis, s. 77-118.
Walsh, Mary Roth. (red.). 2003. Kobiety, mężczyźni i płeć, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 95-123.
Warriner, Charles K.. 1979. „O realności grup społecznych raz jeszcze”, w: Jacek Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, cz. I, Kraków: Skrypt UJ, s. 29-43.
Wojciszke, Bogdan. 2004. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar, s. 278-293.
Wrong, Denis H.. 1984. „Przesocjalizowana koncepcja człowieka w socjologii współczesnej”, w: Edmund Mokrzycki (wybór), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1, Warszawa: PIW, s. 44-70.
Zając, Jan Mateusz. 2006. „Zapośredniczone kontakty społeczne w sytuacjach zadaniowych”, w: redakcja zbiorowa, Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tyrała Radosław. 2009. Ślub humanistyczny po polsku – konteksty i konsekwencje, w: Józef Baniak (red.), Socjologia Religii. Sacrum i profanum w codziennym życiu rodziny polskiej na tle aktualnej zmiany społecznej, Poznań: Wydział Teologiczny UAM, t. 7, s. 253-271.

Informacje dodatkowe:

Brak