Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody jakościowe w socjologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-404-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają specyfikę badań jakościowych na podstawie literatury przedmiotu, a także nabywają umiejętności pracy terenowej, analizy zebranego materiału i prezentacji wyników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe metody jakościowych badań socjologicznych (wywiad pogłębiony, zogniskowany wywiad grupowy, obserwacja), rozumie ich założenia, specyfikę oraz obszary wykorzystania. SOC1A_W11, SOC1A_W12 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zrealizować badanie socjologiczne z wykorzystaniem metod jakościowych (łącznie z konstrukcją narzędzia badawczego i zaprojektowaniem doboru próby). SOC1A_U12, SOC1A_U13 Projekt
M_U002 Student potrafi w podstawowym zakresie analizować dane z badań jakościowych i przygotowywać raporty z badań. SOC1A_W11, SOC1A_U14 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student umie pracować w zespole projektowym, w tym realizując zadań indywidualnie będące składową zadań zespołowych. SOC1A_K04, SOC1A_U19 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe metody jakościowych badań socjologicznych (wywiad pogłębiony, zogniskowany wywiad grupowy, obserwacja), rozumie ich założenia, specyfikę oraz obszary wykorzystania. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zrealizować badanie socjologiczne z wykorzystaniem metod jakościowych (łącznie z konstrukcją narzędzia badawczego i zaprojektowaniem doboru próby). - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi w podstawowym zakresie analizować dane z badań jakościowych i przygotowywać raporty z badań. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie pracować w zespole projektowym, w tym realizując zadań indywidualnie będące składową zadań zespołowych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

1. Metody jakościowe w socjologii. Wywiad pogłębiony jako metoda badawcza – charakterystyka, narzędzia badawcze, zasady prowadzenia, dobór próby, zastosowanie.
2. Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badawcza – charakterystyka, narzędzia badawcze, zasady prowadzenia, dobór próby, zastosowanie.
3. Obserwacja jako metoda badawcza – charakterystyka, narzędzia badawcze, zasady prowadzenia, dobór próby, zastosowanie.
4-5. Przygotowanie projektu badawczego (problem badawczy i pytania badawcze, narzędzie, dobór próby).
6-9. Prowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych w pracowni fokusowej (ćwiczenia z omówieniem).
10-11. Podstawy analizy danych z badań jakościowych.
12-13. Jakościowe metody analizy tekstu i obrazu – wprowadzenie.
14. Kolokwium. Prezentacja wyników projektów badawczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagane pozytywne zaliczenie kolokwium i aktywność na zajęciach.
II i III termin obowiązuje według wymagań I terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia: 1/2 kolokwium +1/2 aktywność podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności muszą być nadrobione przez indywidualne uzgodnienie z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Angrosino, Michael. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Barbour, Rosaline. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Charmaz Ch., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: WN PWN.
Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) 2009. Metody badań jakościowych, t. I-II, Warszawa, PWN
Filiciak, M, Danielewicz, M., Halawa, M., Mazurek, P., Nowotny, A. (2010). Młodzi
i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Warszawa: SWPS.. http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf
Hammerslay, Martin i Paul Atkinson. 2010. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Jemielniak, Dariusz (red.) Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 131-162.
Kozinets R.V., 2012, Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: WN PWN.
Kwiatkowski, P. T. 2007. Etnograficzne badania marketingowe. W: Badania marketingowe.
Od teorii do praktyki, D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 26-45).
Maison, Dominika. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rose, G. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. (E. Klekot, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Steinar, Kvale. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

S. Grotowska, Seniorzy w przestrzeni publicznej. Kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, Nomos, Kraków 2011.
S. Grotowska, Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? Analiza wydarzenia medialnego, “Opuscula Sociologica” 2016 nr 3.
– S. Grotowska, Sekularyzacja polityki w katolickim kraju. Religia w dyskursie medialnym prawicowych portali internetowych w kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku, “Przegląd Religioznawczy” 2015 nr 1, s. 49-65.

Informacje dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.