Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Staż w instytucji. Praktyka socjologiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-406-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Staż w instytucji. Praktyka socjologiczna.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej, jak jakościowej. Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów. SOC1A_W13, SOC1A_W12, SOC1A_W11 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonstruować i przeprowadzić podstawowy projekt badawczy z zakresu socjologii. Potrafi skonstruować narzędzia badawcze do analizy jakościowej i ilościowej w socjologii. SOC1A_U11, SOC1A_U12 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych. SOC1A_K04, SOC1A_K01 Praca wykonana w ramach praktyki
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Zdaje sobie sprawę ze społecznych korzyści bycia aktywnym aktorem życia w skali lokalnej i globalnej, wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym. SOC1A_U19 Praca wykonana w ramach praktyki
M_K003 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC1A_K08 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej, jak jakościowej. Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować i przeprowadzić podstawowy projekt badawczy z zakresu socjologii. Potrafi skonstruować narzędzia badawcze do analizy jakościowej i ilościowej w socjologii. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych. - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Zdaje sobie sprawę ze społecznych korzyści bycia aktywnym aktorem życia w skali lokalnej i globalnej, wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym. - - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 0 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oddanie wypełnionych dokumentów, które są konieczne do rozliczenia praktyk.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się dwie oceny cząstkowe – ocena ze stażu w instytucji i ocena z praktyki socjologiocznej. Podstawą oceny stażu w instytucji jest karta realizacji w powiązaniu z dzienniczkiem praktyk. O ocenie z praktyki socjologicznej decyduje ocena wystawiona przez opiekuna projektu za realizację projektu badawczego. W obu przypadkach ocenie podlega stopień powiązania wykonanych zadań z efektami kształcenie realizowanymi w trakcie stażu. Ocena końcowa jest średnią z dwóch ocen cząstkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak sprawdzania obecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wydział zastrzega sobie, że miejsce na stażach w instytucjach mogą być przyznane w drodze konkursu z udziałem instytucji przyjmującej. Staż w instytucji podlega Rozporzadzenie Rektora AGH w sprawie zasad organizowania i odbywania praktyki. Nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk sprawuje prowadzący moduł Staż w instytucji / Praktyka socjologiczna. Do jego obowiązków należy także przygotowanie, w porozumieniu ze studentem, porozumień pomiędzy AGH a instytucją przyjmującą.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano

Informacje dodatkowe:

Nie podano