Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody statystyczne w socjologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-408-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści programowe przedstawiono w programie ćwiczeń i wykładów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna sposoby wyjaśniania zjawisk społecznych za pomocą ilościowej analizy danych oraz ich atuty i ograniczenia SOC1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 zna zasady projektowania i stosowania narzędzi analizy ilościowej oraz zbierania i prowadzenia poprawnej analizy danych za pomoca tych narzędzi SOC1A_W12, SOC1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 zna zasady etycznego prowadzenia badań ilościowych oraz naukowe standardy publikacji wyników takich badań SOC1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi opracować koncepcję projektu badawczego z wykorzystaniem narzędzi analizy ilościowej i potrafi takie narzędzia przygotować SOC1A_U12, SOC1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 potrafi dokonać analizy danych ilościowych z wykorzystaniem programu SPSS SOC1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 potrafi przedstawić wyniki analizy badań ilościowych w formie przystępnego raportu dla publiczności SOC1A_U15 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 samodzielnie podejmuje poszukiwaniarozwiązań postawionych problemów analizy ilościowej i rozumie potrzebę prezentacji wyników takiej analizy w przystępnej i poprawnej polszczyźnie SOC1A_K02, SOC1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_K002 ma świadomość znaczenia analizy ilościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych SOC1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_K003 ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etycznych przy prowadzeniu badań ilościowych SOC1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna sposoby wyjaśniania zjawisk społecznych za pomocą ilościowej analizy danych oraz ich atuty i ograniczenia + - + - - - - - - - -
M_W002 zna zasady projektowania i stosowania narzędzi analizy ilościowej oraz zbierania i prowadzenia poprawnej analizy danych za pomoca tych narzędzi + - + - - - - - - - -
M_W003 zna zasady etycznego prowadzenia badań ilościowych oraz naukowe standardy publikacji wyników takich badań + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi opracować koncepcję projektu badawczego z wykorzystaniem narzędzi analizy ilościowej i potrafi takie narzędzia przygotować - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać analizy danych ilościowych z wykorzystaniem programu SPSS + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi przedstawić wyniki analizy badań ilościowych w formie przystępnego raportu dla publiczności - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 samodzielnie podejmuje poszukiwaniarozwiązań postawionych problemów analizy ilościowej i rozumie potrzebę prezentacji wyników takiej analizy w przystępnej i poprawnej polszczyźnie + - + - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość znaczenia analizy ilościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych + - + - - - - - - - -
M_K003 ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etycznych przy prowadzeniu badań ilościowych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 • Zajęcia ze statystyki mają umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu opracowywania oraz analizy danych pochodzących z ilościowych badań empirycznych. Mają stanowić teoretyczne i praktyczne przygotowanie do umiejętnego korzystania i odpowiedniego interpretowania wyników statystycznej analizy badań empirycznych prowadzonej za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Programem, z którego będziemy korzystać podczas ćwiczeń laboratoryjnych jest SPSS.
 • Program wykładów:
 • 1. Czemu służy statystyka? (2 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Metoda naukowa w naukach społecznych – dedukcja, indukcja, eksperyment. Od hipotezy badawczej przez prawa do teorii. Związek przyczynowo-skutkowy, zmienna niezależna, zmienna zależna, typy zależności. Jednostki analizy.
Pojęcia podstawowe:
Charakter empiryczny, charakter normatywny, hipoteza, nauki społeczne, prawo naukowe, warunek konieczny, warunek wystarczający, teoria, związek, zmienna, indukcja, dedukcja, eksperyment, dane, jednostka analizy, zmienna niezależna, zmienna zależna, związek przyczynowo-skutkowy, zależność pozytywna, zależność negatywna, statystyka
Zalecana literatura:
- Blalock, Hubert M.; „Statystyka dla socjologów”; Warszawa: PWN 1977; roz. 1 Wprowadzenie: Cele i ograniczenia statystyki, s. 13-19.
- Frankfort-Nachmias Chava i David Nachmias; „Metody badawcze w naukach społecznych”; Poznań: Zysk i S-ka 2001; część I Podstawy badań empirycznych, s. 16-88.
- Nawojczyk, Maria; „Przewodnik po statystyce dla socjologów”; Kraków: SPSS Polska 2010, roz. 1 Jak być badaczem?, s. 15-31.
- Sobczyk, Mieczysław; „Statystyka”; Warszawa: PWN 1996; roz. 1 Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych, s. 9-26.

 • 2. Definiowanie zmiennych i poziomy ich pomiaru. (4 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Pomiar w naukach społecznych. Poziomy pomiaru zmiennych, sposoby ich porządkowania w bazach danych oraz sposoby zmiany poziomu pomiaru tego samego zjawiska. Budowa szeregów statystycznych. Trafność i rzetelność pomiaru
Pojęcia podstawowe:
Pomiar, poziom pomiaru, kategoria zmiennej, dychotomia, poziom nominalny, poziom porządkowy, skala Likerta, liczebność, poziom interwałowy, poziom ilorazowy, szereg statystyczny, rozwartość przedziału, indeks, definicja operacyjna, trafność, rzetelność.
Zalecana literatura:
- Blalock; roz. 2 Teoria, pomiar i matematyka, s. 19-33.
- Frankfort-Nachmias i Nachmias; część II pkt. 7 Pomiar, s. 168-191 i część IV pkt.18 Konstruowanie indeksu i metody skalowania, s. 469-490.
- Nawojczyk; roz. 2 Jak zmierzyć szczęście?, s. 33-59.

 • 3. Analiza statystyczna jednej zmiennej. (4 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Miary tendencji centralnej oraz miary dyspersji. Typy idealne rozkładów zmiennych. Graficzne prezentacje rozkładów zmiennych.
Pojęcia podstawowe:
Średnia arytmetyczna, mediana, liczebność skumulowana, kwartyle, decyle, percentyle, dominanta, zmienna skokowa, zmienna ciągła, skośność, symetryczny rozkład częstości, asymetria lewostronna, asymetria prawostronna, rozstęp, odchylenie średnie, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, histogram, wielobok liczebności, krzywa ciągła, wielomodalność, statystyka opisowa.
Zalecana literatura:
- Blalock; roz. 5 Skala interwałowa: mierniki tendencji centralnej, mierniki dyspersji ss. 58-91.
- Frankfort-Nachmias i Nachmias; część IV pkt.15 Rozkład jednej zmiennej s. 369-404.
- Nawojczyk; roz. 3 Co piszczy w szeregu statystycznym?, s. 61-87.
- Piłatowska Mariola; „Repetytorium ze statystyki”; Warszawa: PWN 2006; roz. 2 Kompleksowa analiza struktury zbiorowości, s. 22-39.
- Sobczyk; podroz. 2.1 Miary średnie, 2.2 Miary zmienności s. 31-52.

 • 4. Tablice kontygencji. (4 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Zasady konstruowania tablic kontygencji. Pomiar siły związku między zmiennymi zamieszczonymi w tablicach. Budowa modeli przyczynowych.
Pojęcia podstawowe:
Tabela kontygencji, pole tabeli, liczebność ogólna, liczebność brzegowa, współczynnik Yula, pary zgodności, pary niezgodności, współczynnik , współczynnik  Goodmana i Kruskala, współczynnik  Goodmana i Kruskala, współczynniki  Kendala, asymetryczne miary związku, symetryczne miary związku, zależność monotoniczna, zależność niemonotoniczna, zmienna kontrolna, zależność pozorna, zmienna pośrednicząca, modele przyczynowe.
Zalecana literatura:
- Gruszczyński, Leszek A.; „Elementy statystyki dla socjologów”; Katowice: UŚ 1989; roz. 2 Grupowanie i prezentacja materiału statystycznego, s. 13-31.
- Frankfort-Nachmias i Nachmias; część IV pkt.16 Analiza dwuzmiennowa, s. 404-439.
- Nawojczyk; roz. 4 Co widać przez okna tabeli?, s. 89-116.
- Sobczyk; podroz. 5.5 Związek cech niemierzalnych, s. 214-221

 • 5. Wstęp do statystyki indukcyjnej. (4 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Idea i narzędzia statystycznego wnioskowania o populacji na podstawie próby. Pojęcie statystycznej reprezentatywności. Testy statystycznej istotności i estymacja jako podstawowe metody wnioskowania. Teoretyczne rozkłady zmiennych losowych.
Pojęcia podstawowe;
Populacja, próba, próba losowa, błąd z próby, statystyki próby, parametry populacji, test dla jednej próby, hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna, błąd I i II rodzaju, poziom istotności, obszar krytyczny testu, test dwustronny, test jednostronny, klasyczna definicja prawdopodobieństwa, aksjomotyczna definicja prawdopodobieństwa, rozkład normalny, rozkład średnich z próby, założenie normalności rozkładu, centralne twierdzenie graniczne, rozkład t studenta, estymator, liczba stopni swobody, test dla proporcji, estymacja przedziałowa.
Zalecana literatura:
- Blalock; roz. 7 Rozkład normalny, s. 92-103; roz. 11 Testy dla średnich i proporcji z jednej próby, s. 156-177.
- Gruszczyński; podroz. 5.3 Podstawowe teoretyczne rozkłady zmiennych losowych, s. 93-109; podroz. 6.3.1 Testy parametryczne, s. 126-132.
- Frankfort-Nachmias i Nachmias; część IV pkt.19 Wnioskowanie statystyczne, s. 490-515.
- Nawojczyk; roz. 5 Jak żyć w niepewności?, s. 117-140.

 • 6. Testy dla dwóch prób. (4 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Sposoby doboru prób a możliwość badania statystycznej istotności. Wnioskowanie statystyczne jako metoda analizy związku między zmiennymi na poziomie populacji.
Pojęcia podstawowe:
Próby niezależne, test na homogeniczność wariancji, próby zależne.
Zalecana literatura:
- Blalock; roz. 13 Testy dla dwóch prób: różnice średnich i proporcji, s. 195-214.
- Nawojczyk; roz. 6 Jak kontrolować ryzyko?, s. 141-150.

 • 7. Analiza wariancji. (4 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Jednoczynnikowa analiza wariancji. Testy host hoc.
Pojęcia podstawowe:
Oszacowanie wariancji, suma kwadratów, całkowita suma kwadratów, wewnątrzgrupowa suma kwadratów, międzygrupowa suma kwadratów, suma kwadratów błędu, wewnątrzgrupowe oszacowanie wariancji, międzygrupowe oszacowanie wariancji, wskaźnik Scheffe’a.
Zalecana literatura:
- Blalock; roz. 16 Analiza wariancji, s. 272-303.
- Nawojczyk; roz.6 Jak kontrolować ryzyko?, s. 150-164.
- Piłatowska; roz. 4 Wnioskowanie statystyczne w zakresie struktury zjawisk, s. 56-92.

 • 8. Test chi-kwadrat. (2 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Badanie statystycznej istotności związku między zmiennymi zamieszczonymi w tabeli kontygencji. Współczynniki siły związku oparte na chi-kwadrat.
Pojęcia podstawowe:
Test niezależności chi-kwadrat, liczebności empiryczne, liczebności teoretyczne, poprawka ciągłości Yatesa, dokładny test Fishera, współczynnik kontygencji C Pearsona, współczynnik Cramera V.
Zalecana literatura:
- Blalock; podroz. 15.1 Test chi-kwadrat, s. 241-250.
- Nawojczyk; roz. 7 Jak postawić kropkę nad i…?, s. 165-174.
- Sobczyk; podroz. 5.3 Test niezależności chi-kwadrat, s. 197-201.

 • 9. Analiza korelacji i regresji. (2 godz.)

Podstawowe zagadnienia:
Koncepcja liniowości. Regresja liniowa jako narzędzie analityczne badania zależności między zmiennymi mierzonymi na poziomach silnych.
Pojęcia podstawowe:
Regresja liniowa, metoda najmniejszych kwadratów, współczynnik korelacji r Pearsona, współczynnik alienacji, stosunek korelacyjny .
Zalecana literatura:
- Blalock; roz. 17 Korelacja i regresja, s. 304-336.
- Nawojczyk; roz. 7 Jak postawić kropkę nad i…?, s. 175-188.
- Piłatowska; roz. 5 Analiza współzależności zjawisk, s. 92-129.
- Sobczyk; podroz. 5.6 Funkcja regresji, s. 221-236.

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):
Statystyka z SPSS

 • 1. Wprowadzenie do użytkowania SPSS i PGSS.
  Zalecana literatura:
  - Górniak Jarosław i Janusz Wachnicki; „SPSS PL for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych”; Kraków: SPSS Polska, 2000, roz. I – 1,2,3.
 • 2. Sposoby zarządzania danymi pod SPSS.
  Zalecana literatura:
  - Górniak, Wachnicki; roz.I – 4,5.
 • 3. Określanie skal pomiaru zmiennych, tworzenie szeregów statystycznych.
  Zalecana literatura:
  - Blalock, Hubert M.; „Statystyka dla socjologów”; Warszawa: PWN 1977; roz. 3 Skala nominalna: proporcje odsetki i stosunki, s. 35-43 oraz roz. 4 Skala interwałowa: rozkład liczebności i prezentacja graficzna, s. 44-57.
  - Górniak, Wachnicki; roz.I – 6, II – 1.
  - Lissowski, Grzegorz, Jacek Haman i Mikołaj Jasiński; „Podstawy statystyki dla socjologów”; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008; Roz. 2.2. Rozkład jednej zmiennej, s. 53-58.
  - Nawojczyk, Maria; „Przewodnik po statystyce dla socjologów”; Kraków: SPSS Polska 2010, roz. 2 Jak zmierzyć szczęście?, s. 33-60.
  - Wieczorkowska Grażyna i Jerzy Wierzbiński; „Statystyka. Analiza badań społecznych”; Warszawa: Scholar 2007, roz. 1.3-1.5, s. 41-54.
 • 4. Miary tendencji centralnej i miary dyspersji.
  Zalecana literatura:
  - Blalock; roz. 5 Skala interwałowa: mierniki tendencji centralnej, s. 58-78; roz. 6 Skala interwałowa: mierniki dyspersji, s. 79-91.
  - Górniak, Wachnicki; roz. II – 2,3.
  - Lissowski i inni; roz. 3 Parametry poziomu wartości i roz. 4 Parametry rozproszenia; s. 79-156.
  - Nawojczyk; roz. 3 Co piszczy w szeregu statystycznym?, s. 61-87.
  - Sobczyk, Mieczysław; „Statystyka”; Warszawa: PWN 1996; podroz. 2.1 Miary średnie, ss. 31-43, podroz. 2.2 Miary zmienności, s. 43-52.
  - Wieczorkowska i Wierzbiński; roz. 3.2, s. 101-110.
 • 5. Konstruowanie i interpretacja tablic kontygencji.
  Zalecana literatura:
  - Górniak, Wachnicki; roz. II – 4.
  - Gruszczyński, Leszek A.; „Elementy statystyki dla socjologów”; Katowice: UŚ 1989; roz. 2 Grupowanie i prezentacja materiału statystycznego, s. 13-31.
  - Nawojczyk; roz. 4 Co widać przez okna tabeli?, s. 89-97.
 • 6. Mierzenie związków w tablicach kontygencji
  Zalecana literatura:
  - Górniak, Wachnicki; roz. II – 5.
  - Nawojczyk; roz. 4 Co widać przez okna tabeli?, s. 97-116.
  - Sobczyk; podroz. 5.5 Związek cech niemierzalnych, s. 214-221
 • 7. Współpraca SPSS z innymi programami. I sprawdzian.
  (ostateczny termin założenia własnych zbiorów danych do projektów)
  Zalecana literatura:
  - Górniak, Wachnicki; roz.I – 7.
 • 8. Statystyka indukcyjna: test dla jednej próby.
  Zalecana literatura:
  - Blalock; roz. 11 Testy dla średnich i proporcji z jednej próby, s. 156-177.
  - Gruszczyński; podroz. 6.3.1 Testy parametryczne, s. 126-132.
  - Nawojczyk; roz. 5 Jak żyć w niepewności?, s. 117-124.
  - Wieczorkowska i Wierzbiński; roz. 3 (bez 3.2), s. 95-125.
 • 9. Rozkłady prawdopodobieństwa.
  Zalecana literatura:
  - Blalock; roz. 7 Rozkład normalny, s. 92-103.
  - Gruszczyński; podroz. 5.3 Podstawowe teoretyczne rozkłady zmniennych losowych, s. 93-109.
  - Lissowski i inni; część V Podstawy wnioskowania statystycznego, s. 455-555.
  - Nawojczyk; roz. 5 Jak żyć w niepewności?, s. 124-140.
  - Wieczorkowska i Wierzbiński; roz. 4, s. 125-166.
 • 10. Testy dla dwóch prób.
  Zalecana literatura:
  - Blalock; roz. 13 Testy dla dwóch prób: różnice średnich i proporcji, s. 195-214.
  - Górniak, Wachnicki; roz. II – 7.
  - Nawojczyk; roz. 6 Jak kontrolować ryzyko?, s. 141-150.
  - Wieczorkowska i Wierzbiński; roz. 5, s. 167-195.
 • 11. Analiza wariancji.
  Zalecana literatura:
  - Blalock; roz. 16 Analiza wariancji, s. 272-303.
  - Nawojczyk; roz. 6 Jak kontrolować ryzyko?, s. 150-164
  - Wieczorkowska i Wierzbiński; roz. 6, s. 196-232.
 • 12. Test chi-kwadrat.
  Zalecana literatura:
  - Blalock; podroz. 15.1 Test chi-kwadrat, s. 241-250.
  - Lissowski i inni; roz. 25 Weryfikacja hipotez nieparametrycznych, s. 641-658
  - Nawojczyk; roz. 7 Jak postawić kropkę nad i…?, s. 165-175.
  - Sobczyk; podroz. 5.3 Test niezależności chi-kwadrat, s. 197-201.
  - Wieczorkowska i Wierzbiński; roz. 9, s. 292-309.
 • 13. Analiza korelacji i regresji.
  Zalecana literatura:
  - Blalock; roz. 17 Korelacja i regresja, s. 304-336.
  - Lissowski i inni; roz. 10 Regresja drugiego rodzaju liniowa i skorelowanie liniowe, s. 261-300.
  - Nawojczyk; roz. 7 Jak postawić kropkę nad i…?, s. 175-188.
  - Sobczyk; podroz. 5.6 Funkcja regresji, s. 221-236.
  - Wieczorkowska i Wierzbiński; roz. 8, s. 262-291.
 • 14. Indywidualna praca nad projektem. II sprawdzian.
 • 15. Indywidualna praca nad projektem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Drugi i trzeci termin = pisemne kolokwium zaliczeniowe (połączone z demonstracją umiejętności przy komputerze w przypadku dużej liczby nieobecności)
Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
Egzamin na formę pisemną. W takiej samej formie egzaminy są przeprowadzane w II i III terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ze wszystkich ocen (ćwiczenia i egzamin wszystkie terminy) uzyskanych w procesie zaliczania przedmiotu.
 • Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń. Egzamin będzie miał formę pisemną, o jego szczegółach zostaną Państwo poinformowani pod koniec wykładów.
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest zrealizowanie w trakcie semestru projektu badawczego. Szczegóły dotyczące projektu zostaną przedstawione na zajęciach. Projekt ten ma być indywidualną, autorską pracą każdego studenta/tki. W tworzeniu jego koncepcji pomocna może się okazać lektura „Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009” pod redakcją Piotra Radkiewicza i Renaty Siemieńskiej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009). Poza projektem elementami oceny są obecność i dwa sprawdziany śród-semestralne. Można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną; ewentualną drugą i trzecią będzie można zaliczyć na warunkach uzgodnionych z prowadzącymi zajęcia. Ocena końcowa w pierwszym terminie będzie średnią z oceny projektu i zbiorczej oceny z dwóch sprawdzianów (suma punktów z obu sprawdzianów zostanie przeliczona na ocenę), nawet jeśli jedna z tych ocen to ocena ndst. W terminie drugim i trzecim oceną końcową będzie ocena ze sprawdzianu poprawkowego.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład : nie dotyczy
Odrabianie nieobecności na laboratoriach polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności studenta w trakcie konsultacji (znajomość lektur + umiejętność obsługi programu)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Programem, z którego będziemy korzystać na zajęciach jest SPSS. AGH ma licencję na ten program obejmującą również prywatne komputery studentów. Proszę się zaopatrzyć w ten program w UCI, osobą, z którą należy się kontaktować aby uzyskać legalną kopię programu jest pan Jacek Merdalski https://skos.agh.edu.pl/osoba/jacek-merdalski-6786.html. Bazami danych, z których będziemy korzystać na zajęciach są PGSS (Polski Generalny Sondaż Społeczny – do ściągnięcia z http://pgss.iss.uw.edu.pl/) oraz ESS (European Social Survey – do ściągnięcia z http://ess.nsd.uib.no/) lub inne bazy danych udostępniane Państwu przez prowadzących zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Blalock, Hubert M.; „Statystyka dla socjologów”; Warszawa: PWN 1977;
- Frankfort-Nachmias Chava i David Nachmias; „Metody badawcze w naukach społecznych”; Poznań: Zysk i S-ka 2001;
- Górniak Jarosław i Janusz Wachnicki; „SPSS PL for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych”; Kraków: SPSS Polska, 2000,
- Gruszczyński, Leszek A.; „Elementy statystyki dla socjologów”; Katowice: UŚ 1989;
- Lissowski, Grzegorz, Jacek Haman i Mikołaj Jasiński; „Podstawy statystyki dla socjologów”; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008;
- Nawojczyk, Maria; „Przewodnik po statystyce dla socjologów”; Kraków: SPSS Polska 2010,
- Piłatowska Mariola; „Repetytorium ze statystyki”; Warszawa: PWN 2006;
- Sobczyk, Mieczysław; „Statystyka”; Warszawa: PWN 1996;
- Wieczorkowska Grażyna i Jerzy Wierzbiński; „Statystyka. Analiza badań społecznych”; Warszawa: Scholar 2007,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Maria Nawojczyk; Przewodnik po statystyce dla socjologów ; Kraków: SPSS Polska, 2002, 2004, 2010.
2. Maria Nawojczyk; „Czas wolny- pochodna czy determinanta pozycji społecznej”; (w:) Dorota Mroczkowska (red.); Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. Warszawa: Difin SA, 2011, ss. 121-136.
3. Maria Nawojczyk; “Zastosowanie modeli logarytmiczno-liniowych ze zmiennymi ukrytymi do badania postaw”, (w:) Domański Henryk, Krystyna Lutyńska i Andrzej Rostocki (red.); Spojrzenie na metodę; Warszawa: IFiS PAN 1999; ss. 81-94.
4. Allan McCutcheon and Maria Nawojczyk;“Making the Break: Popular Sentiment toward Legalized Abortion among American and Polish Catholic Laities”; (in:) INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH 7, 3,1995, p. 232-252.

Informacje dodatkowe:

Każdy student może pozyskać darmową wersję programu SPSS w Uczelnianym Centrum
Informatyki AGH (na 1 rok) i zainstalować ją na własnym komputerze.