Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-501-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładów jest przeanalizowanie głównych realnych konsekwencji rozwoju nowych technologii informacyjnych dla życia społecznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe koncepcje opisujące wpływ rozwoju technologicznego na życie społeczne oraz rolę odgrywaną przez technologie informacyjne i komunikacyjne we współczesnym świecie. SOC1A_W14, SOC1A_W06 Egzamin
M_W002 Zna główne obszary wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działaniach władz publicznych i w życiu politycznym. SOC1A_W14, SOC1A_W17 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić, jakie zmiany przyniosło zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wybranych sferach życia publicznego. SOC1A_U09, SOC1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Potrafi dokonać analizy zawartości witryn internetowych instytucji publicznych. SOC1A_U07, SOC1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konsekwencji wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu społecznym. SOC1A_K08, SOC1A_K04 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje opisujące wpływ rozwoju technologicznego na życie społeczne oraz rolę odgrywaną przez technologie informacyjne i komunikacyjne we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne obszary wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działaniach władz publicznych i w życiu politycznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić, jakie zmiany przyniosło zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wybranych sferach życia publicznego. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy zawartości witryn internetowych instytucji publicznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konsekwencji wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu społecznym. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Głównym celem wykładów jest przeanalizowanie głównych realnych konsekwencji rozwoju nowych technologii informacyjnych dla życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem sfery polityki. Zajęcia powinny stać się próbą odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: Jaka jest relacja rozwoju technologicznego i przemian społecznych? Jakie są podstawowe szanse i zagrożenia implikowane przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych? Na ile zachodzące zmiany mają charakter trwały i do jakiego stopnia można mówić o powstawaniu nowego modelu życia społecznego i nowego modelu demokracji?

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na kolokwium zaliczeniowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe ma charakter pisemny i obejmuje treści prezentowane w czasie wykładów oraz znajomość treści zalecanych lektur. Egzamin obejmuje zarówno pytania otwarte jak i zamknięte.
Ocena z kolokwium – stanowiąca ocenę końcową z kursu – wystawiana jest według następującej formuły:

 • 2.0 – student uzyskał liczbę punktów nie większą niż 50% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 3.0 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 50%, ale mniejszą lub równą 60% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 3.5 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 60%, ale mniejszą lub równą 70% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 4.0 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 70%, ale mniejszą lub równą 80% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 4.5 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 80%, ale mniejszą lub równą 90% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 5.0 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 90% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie.

Ocena z egzaminu poprawkowego wystawiana jest w sposób opisany powyżej, natomiast ocena końcowa z kursu ustalana jest w takim przypadku według następującej formuły:
2.0 (I termin); 2.0 (II termin) —> 2.0
2.0 (I termin); 3.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 3.5 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.5 (II termin) —> 3.5
2.0 (I termin); 5.0 (II termin) —> 4.0

Jeżeli student uzyskał ocenę pozytywną w trzecim terminie egzaminu, ocena końcowa wynosi 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na wykładach mają obowiązek uzupełnić wiedzę na temat treści będących przedmiotem wykładów na podstawie lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. Zacher, L., Białobłocki, T., Moroz, J., Nowina-Konopka, M., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006.
2. Porębski, L., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:
1. Rothert, A., Demo-Net. Wirtualna projekcja rzeczywistości, Warszawa 2001, Wydawnictwo Scholar.
2. Bard, A., Soderqvist, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2006.
3. Lubacz, J., (red.) W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1999.
4 . Browning, G., Elektroniczna demokracja, Warszawa 1997.
5. Porębski L., 13. Wykluczenie cyfrowe i co dalej? Nowe technologie jako katalizator podziałów społecznych i bodziec dla cywilizacyjnego rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 50, (2014), s. 89-106.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Porębski, L., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2004.
Porębski L., Wykluczenie cyfrowe i co dalej? Nowe technologie jako katalizator podziałów społecznych i bodziec dla cywilizacyjnego rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 50, s. 89-106.

Informacje dodatkowe:

Brak