Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Etyka społeczna z elementami etyki zawodowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-502-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy etycznej wybranych zjawisk społecznych i kulturowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojecia z etyki ogólnej, spolecznej oraz etyki mediów SOC1A_W13 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach miedzy nimi a etyką społeczną SOC1A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologie z zakresu filozofii i etyki społecznej. Potrafi opisać etyczny wymiar zjawisk społecznych i kulturowych. Potrafi przeprowadzić analizę argumentów i wnioskowań etycznych. SOC1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest otwarty na krytykę swych argumentów i gotowy je modyfikować w dyskusji SOC1A_K05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojecia z etyki ogólnej, spolecznej oraz etyki mediów + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach miedzy nimi a etyką społeczną + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologie z zakresu filozofii i etyki społecznej. Potrafi opisać etyczny wymiar zjawisk społecznych i kulturowych. Potrafi przeprowadzić analizę argumentów i wnioskowań etycznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na krytykę swych argumentów i gotowy je modyfikować w dyskusji + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Przedmiot etyki.
2. Źródła prawa moralnego.
3. Etyka cnót (aretologia).
4. Prawo naturalne.
3. Etyka norm a wolność samostanowienia.
4. Utylitaryzm.
5. Materialna etyka wartości.
7. Odpowiedzialność.
8. Sprawiedliwość.
9. Bioetyka.
10. Etyka środowiskowa.
11. Etyka dialogu.
12. Feministyczna etyka troski.
13. Deontologie zawodowe. Odpowiedzialność uczonego, badacza i eksperta.
14. Etyka mediów.
15. Etyka zawodowa dziennikarza, socjologa, kulturoznawcy.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Fenomeny etyczne – analiza potocznej świadomości moralnej.
2. Spór o normę moralności.
3. Analiza wybranych wartości moralnych.
4. Wolność jako podstawa etyczności.
5.Etos uczonych a wyzwania współczesności.
6. Etyczne problemy badań socjologicznych i kulturoznawczych oraz zakres ich wykorzystywania.
7. Prawda i odpowiedzialność.
8. Kodeks etyczny socjologa i kulturoznawczy.
9. Zasady sporządzania ekspertyzy etycznej.
10. Metodyka kształcenia moralnego.
11. Zasady rzetelnej debaty.
12. Analiza manipulacji na przykładach wybranych materiałów medialnych.
13. Analiza i ocena zjawisk medialnych.
14. Charakterystyka i analiza wybranych dylematów moralnych.
15. Dylematy moralne w sferze publicznej i prywatnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na zajęciach. Student jest również zobligowany do zredagowania pisemnego sprawozdania, które podlega ocenie.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie z oceną pozytywną części ćwiczeniowej.
Egzamin obejmuje zakres materiału przedstawiony na wykładach, ćwiczeniach oraz w literaturze obowiązkowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcowa stanowi wynik egzaminu 100% łączący tematykę wykładów i ćwiczeń.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku więcej niż jednej nieobecności należy na podstawie wskazanej literatury zdać treść tych zajęć. W tym celu należy zgłosić się na konsultacje w terminie do dwóch tygodni od dnia absencji.
Ocenę z ćwiczeń student uzyskuje na podstawie wypowiedzi ustnych lub sprawozdania pisemnego.
Zaliczenie części ćwiczeniowej jest warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu.
Jeden lub dwa terminy egzaminu będą wyznaczone w czasie sesji poprawkowej.
Obecność na egzaminie w pierwszym terminie jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli Student był nieobecny na więcej niż jednych ćwiczeniach jest zobligowany do przeczytania wskazanego artykułu, napisania sprawozdania i zgłoszenia się na konsultacje w celu odbycia dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

W kursie z etyki społecznej mogą uczestniczyć studenci, którzy zdali egzamin z podstaw filozofii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2018.
2. Platon, Gorgiasz, Kęty 1999.
3. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.
4. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
5. H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998.
6. A. Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków 1996.
7. J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.
6. P. Singer (red.). Przewodnik po etyce, Warszawa 2005 lub inne wydanie.
7. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995 lub inne wydanie.
8. J. Pleszczyński; Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Warszawa 2007.
9. W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warszawa 2013.
10. J. Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002.
11. M. Iłowiecki; Krzywe zwierciadło; O manipulacji w mediach, Lublin 2003.
12. P. Czarnecki; Etyka mediów, Warszawa 2008.
13. C. J. Bertrand; Deontologia mediów, Warszawa 2007.
14. J. Filek, Filozofia jako etyka, Znak, Kraków 2001.
15. J. Jaśtal, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Kraków 2009.
16. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 2010.
17. M. Uliński, Etyka troski i jej pogranicza, Kraków 2012.
18. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996.
19. Z. Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków – Warszawa 2006.
20. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
21. E. Black, Wojna przeciw słabym, Warszawa 2004.
22. J. Brzeziński, B. Chyrowicz, Z. Toeplitz, M. Toeplitz-Winiewska, Etyka zawody psychologa, Warszawa 2019.
23. K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. Branicki, Autentyczność osobowa a medialność, Kraków 2016.
W. Branicki, Życie i prawda w świecie cyfrowym, [w:] M. Uliński (red,) Wartości
podstawowe w kontekstach współczesnych, Kraków, 2010.
W. Branicki, Odpowiedzialnośćw relacjach zapośredniczonychprzez technologię, [w:] Andrzej Baczyński, M. Drożdż (red.), Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu, Tarnów, 2012.
W. Branicki, Etyczne aspekty prywatności w wybranych dyskursach medialnych [w:] Etyka mediów – utopia czy powinność, M. Drożdż (red.), Tarnów 2018.
W. Branicki, Doświadczenie moralne w interakcji ze sztuczną inteligencją, [w:] (red.) I. Trzcińska, Kraków 2019.

Informacje dodatkowe:

Brak