Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia polityki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-504-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami socjologii polityki. Szczególny nacisk położony jest na pojęcia i kategorie stosowane przez socjologię dla analizy demokracji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii polityki oraz główne procesy i mechanizmy funkcjonujące w życiu politycznym. SOC1A_W06, SOC1A_W17, SOC1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna rolę odgrywaną przez czynniki kulturowe, ekonomiczne i społeczne w kształtowaniu życia politycznego. SOC1A_W05, SOC1A_W02, SOC1A_W17 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać i poddać analizie główne kierunki przemian sfery polityki we współczesnej demokracji. SOC1A_U03, SOC1A_U02, SOC1A_U04 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli odgrywanej przez analizę zjawisk i procesów politycznych w kształtowaniu życia społecznego w demokratycznym państwie. SOC1A_K08 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii polityki oraz główne procesy i mechanizmy funkcjonujące w życiu politycznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rolę odgrywaną przez czynniki kulturowe, ekonomiczne i społeczne w kształtowaniu życia politycznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać i poddać analizie główne kierunki przemian sfery polityki we współczesnej demokracji. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli odgrywanej przez analizę zjawisk i procesów politycznych w kształtowaniu życia społecznego w demokratycznym państwie. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami socjologii polityki. Szczególny nacisk położony jest na podstawowe pojęcia i kategorie stosowane przez socjologię dla analizy sfery polityki. Istotnym elementem wykładów jest charakterystyka mechanizmów procesu politycznego w demokracji oraz dynamiki zmian zachodzących w tym zakresie we współczesnych systemach demokratycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie zdanego egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową z kursu stanowi ocena uzyskana przez studenta na egzaminie. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte – dotyczące treści poruszanych na wykładzie oraz treści lektur obowiązkowych.
Ocena końcowa wystawiana jest według następującej formułu:

 • 2.0 – student uzyskał liczbę punktów nie większą niż 50% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 3.0 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 50%, ale mniejszą lub równą 60% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 3.5 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 60%, ale mniejszą lub równą 70% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 4.0 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 70%, ale mniejszą lub równą 80% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 4.5 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 80%, ale mniejszą lub równą 90% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie
 • 5.0 – student uzyskał liczbę punktów większą niż 90% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie

Ocena z egzaminu poprawkowego wystawiana jest w sposób opisany powyżej, natomiast ocena końcowa z kursu ustalana jest w takim przypadku według następującej formuły:
2.0 (I termin); 2.0 (II termin) —> 2.0
2.0 (I termin); 3.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 3.5 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.5 (II termin) —> 3.5
2.0 (I termin); 5.0 (II termin) —> 4.0

Jeżeli student uzyskał ocenę pozytywną w trzecim terminie egzaminu, ocena końcowa wynosi 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na wykładach mają obowiązek uzupełnić treści prezentowane na wykładzie na podstawie lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa
1. Lipset, S. M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1998, Wyd. Naukowe PWN.
2. Schumpeter, J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, Wyd. Naukowe PWN.
3. Dahl, R., O demokracji, Kraków 2000, Wydawnictwo ZNAK.

Literatura zalecana
1. Berlin, I., Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994, Wyd. Naukowe PWN.
2. Putnam, R. , Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995, Wydawnictwo ZNAK.
3. H. Goldhamer, E. Shils, Types of Power and Status, w: S. Ulmer, ed. Introductory Readings in political Behavior, Chicago 1961, Rand McNally, s. 334-342.
4. T. Meyer, Media Democracy. How the Media Colonize Politics, Cambridge 2002, Polity, r. 5 (s. 100-117).
5. H. Brighouse, Democracy and Inequality, w: A. Carter, G. Stokes, eds. Democratic Theory Today, Cambridge 2007, Polity, s. 52-72.
6. L. Porębski, Behawioralny model władzy, Kraków: Universitas, 1996.
7. L. Porębski, Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007, s. 151-182.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

L. Porębski, Behawioralny model władzy, Kraków 1996, Universitas.
L. Porębski, Amerykańska nauka o polityce w poszukiwaniu modelu demokracji, w: Demokracja. Teoria, idee, instytucje, red. T. Biernat, A. Siwik, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000, s. 45-62.

Informacje dodatkowe:

Brak