Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Retoryka i gatunki medialne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-509-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Małecka Anna (amm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zadaniem kursu jest nabycie przez studentów umiejętności wypowiadania się w zróżnicowanych gatunkach medialnych oraz stosowania właściwych technik argumentacyjnych w rzetelnych celach perswazyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość źródeł, tematyki, zasad kompozycji oraz języka zróżnicowanych gatunków medialnych. SOC1A_W15 Projekt,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność poprawnego pod względem logicznym, zrozumiałego, zwięzłego,przekonującego i adekwatnego w stosunku do tematu przekazu językowego w zróżnicowanych formach medialnych. SOC1A_U11 Projekt,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Studenci muszą samodzielnie tworzyć przekazy komunikacyjne, badać ich efektywność w oddziaływaniu na publiczność i wskazywać efekty, które powodują określone formy komunikowania. SOC1A_U09, SOC1A_U07, SOC1A_U11, SOC1A_U12 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest otwarty na modyfikację swoich poglądów w wyniku właściwie uargumentowanej krytyki. SOC1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość źródeł, tematyki, zasad kompozycji oraz języka zróżnicowanych gatunków medialnych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność poprawnego pod względem logicznym, zrozumiałego, zwięzłego,przekonującego i adekwatnego w stosunku do tematu przekazu językowego w zróżnicowanych formach medialnych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Studenci muszą samodzielnie tworzyć przekazy komunikacyjne, badać ich efektywność w oddziaływaniu na publiczność i wskazywać efekty, które powodują określone formy komunikowania. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na modyfikację swoich poglądów w wyniku właściwie uargumentowanej krytyki. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Retoryka i gatunki medialne

1. Co to jest retoryka? Rys historyczny. Działy retoryki. (2 godz.).
2. Sztuka argumentacji. Tropy i figury. (2 godz.)
3. Retoryka medialna. Wstęp do genologii dziennikarskiej. Gatunki informacyjne (2 godz.).
4. Reportaż (2 godz.).
5. Gatunki publicystyczne: artykuł publicystyczny, felieton, esej, recenzja (2 godz.).
6. Gatunki pograniczne: wywiad, debata. Gatunki dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego (1 godz.).
7. Język i retoryka nowych mediów. Dziennikarstwo internetowe. Hipertekst (2 godz.).
8. Konwergencja gatunków. Dziennikarstwo typu „gonzo” (1 godz.)

Ćwiczenia projektowe (15h):
Retoryka i gatunki medialne

1. Wprowadzenie do retoryki. Zasady pragmatyczne Grice’a. Przygotowywanie streszczeń tekstów (2 godz.).
2. Dyskurs informacji medialnych. Redagowanie tekstów informacyjnych (2 godz.).
Lektura obowiązkowa:
Dziennikarstwo od kuchni, A. Niczyperowicz (red.), rozdział p.t. Informacja, s. 7-24.
T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, rozdz. 3 i 5.
W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, rozdz. 6 i 13.
3. Analiza reportażu. Warsztaty reportażu (2 godz.).
Lektura obowiązkowa:
Dziennikarstwo od kuchni, A. Niczyperowicz (red.), rozdział p.t. Reportaż, s. 95-110.
4. Argumentacja retoryczna (2 godz.).
Lektura obowiązkowa:
Retoryka, M. Barłowska (red.), rozdział A. Budzyńska-Daca, Sztuka argumentacji, s. 57-76 oraz W. Forajter, Wśród tropów figur, s. 116-150.
5. Publicystyka. Analiza artykułu publicystycznego (2 godz.).
Lektura obowiązkowa:
Dziennikarstwo od kuchni, A. Niczyperowicz (red.), rozdział p.t. Artykuł publicystyczny, s. 41-48.
6. Publicystyka – warsztaty. Felieton, esej, recenzja. (2 godz.).
Lektura:
Lektura obowiązkowa:
Dziennikarstwo od kuchni, A. Niczyperowicz (red.), rozdział p.t. Komentarz, Recenzja, Felieton, s. 49-70, 81-94.
7. Pronunciatio czyli wygłaszanie mów (2 godz.)
Lektura obowiązkowa:
Retoryka, M. Barłowska (red.), s. 151-170.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na ćwiczeniach, aktywność (wykazanie się znajomością obowiązkowej literatury), samodzielne przygotowanie reportażu lub artykułu publicystycznego, wygłoszenie krótkiej mowy z zastosowaniem technik argumentacyjnych, zdanie kolokwium z zakresu treści prezentowanych na wykładach, dyskutowanych podczas ćwiczeń oraz zawartych w zalecanych tekstach.
Zaliczenia poprawkowe wymagają nadrobienia wszelkich zaległości (napisanie samodzielnego tekstu publicystycznego, zdania kolokwium, wygłoszenia mowy).
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach (wyłącznie 1 ćwiczenia można opuścić bez zaświadczenia lekarskiego).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% kolokwium
25% samodzielnie napisany reportaż/artykuł publicystyczny
15% aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, wygłoszenie mowy)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student opuści więcej niż 1 ćwiczenia (co jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku choroby poświadczonej zwolnieniem lekarskim), materiał omawiany na zajęciach podczas nieobecności winien być przez studenta samodzielnie przestudiowany w oparciu o zalecaną lekturę i zaliczony na dyżurze wykładowcy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Barłowska M. (red.), Retoryka, Warszawa 2008.
- Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
- Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000.
- Niczyperowicz A. (red.), Dziennikarstwo od kuchni, Poznań 2001.
- Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
- Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków 2006.
- Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.
Literatura uzupełniająca:
- Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.
- Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Język w mediach masowych, Warszawa 2000.
- Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
- Perelman Ch., Imperium retoryki, Warszawa 2004.
- Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Małecka A., Symbole i ich starzenie się w ujęciu Thomasa Carlyle’a, „ Stylistyka” 2007 t. 16.
- Małecka A., Symboliczna natura humoru według Thomasa Carlyle’a, [w:] Filozofia bliższa życiu. T. 2, P. Czarnecki (red.), Warszawa 2006.
- Małecka A., Dialektyka humoru: zarys problematyki, [w:] I.S.Fiut (red.), Medialne i społeczne aspekty filozofii, Kraków 2005.
- Małecka A., Humor in the perspective of logos, [w:] Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), Phenomenology/Ontopoiesis Retrieving Geo-Cosmic Horizons of Antiquity, Dordrecht [etc.] : Springer, 2011.

Informacje dodatkowe:

Brak