Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium obrazu i dźwięku
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-510-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie kompetencji edycji obrazu nieruchomego (fotografia), wskazanie źródeł oprogramowania, literatury, materiałów instruktażowych oraz bibliotek obrazów i dźwięków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat wybranych programów komputerowych i technologii informatycznych i audiowizualnych. SOC1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posłużyć się technologiami informatycznymi i audiowizualnymi przy realizacji samodzielnych projektów. SOC1A_U13 Projekt
M_U002 Pod opieką prowadzi samodzielny projekt z zakresu audiowizualności i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie i kulturze. SOC1A_U11, SOC1A_U06 Projekt
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. SOC1A_U09 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Na podstawie analizy rzeczywistości społecznej i kultury we współczesnych społeczeństwach samodzielnie wyszukuje tematy i dokonuje analizy postawionych przed nim zadań teoretycznych i praktycznych. SOC1A_K05, SOC1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat wybranych programów komputerowych i technologii informatycznych i audiowizualnych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się technologiami informatycznymi i audiowizualnymi przy realizacji samodzielnych projektów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Pod opieką prowadzi samodzielny projekt z zakresu audiowizualności i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie i kulturze. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Na podstawie analizy rzeczywistości społecznej i kultury we współczesnych społeczeństwach samodzielnie wyszukuje tematy i dokonuje analizy postawionych przed nim zadań teoretycznych i praktycznych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

Edycja obrazu nieruchomego (fotografia)
Wskazanie źródeł oprogramowania, literatury, materiałów instruktażowych oraz bibliotek obrazów i dźwięków wykorzystywanych do wykonania prac zaliczeniowych. Wykonanie fotografii w trakcie zajęć. Pokaz i ćwiczenie: kadrowania, korekty parametrów, efektów specjalnych, umieszczania opisu na zdjęciu.
Rejestracja i edycja nagrania dźwiękowego
Dokonanie nagrania dźwiękowego w trakcie zajęć – informacje o istotnych parametrach nagrań (częstotliwość próbkowania, kwantyzacja). Podstawy kompresji nagrań – maskowanie w dziedzinie czasu i częstotliwości Pokaz i ćwiczenie: edycji nagrania (wycinanie fragmentu, zmiana kolejności, normalizacja), efektów specjalnych (zmiana tempa, dodanie echa), dodawanie kolejnych śladów do nagrania.
Montaż obrazu ruchomego (krótki film)
Pokaz i ćwiczenie: edycji filmu (wybieranie/usuwanie fragmentów), efektów specjalnych (postarzanie filmu, “ziarno”), efektów przejścia pomiędzy ujęciami, dodawania napisów, dodawania komentarza, udźwiękawiania (podkład muzyczny, efekty dźwiękowe).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Wykonanie projektu w ramach zajęć laboratoryjnych.
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
II i III termin zgodnie z wymaganiami przyjętymi dla I terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenia laboratorium:
80% projekt
20% aktywny udział w zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zajęcia mają charakter praktyczny, literatura i konieczne programy komputerowe zostaną dostarczone przez prowadzącego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Auralizacja wielokanałową techniką głośnikową Paweł MAŁECKI, Jacek WIERZBICKI // W: ISSET2013 [Dokument elektroniczny] : XV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku : Kraków, 27–29 czerwca 2013 : materiały konferencyjne, Kraków 2013
Lokalizacja źródła dźwięku na przykładzie hałasu samochodowego z zastosowaniem akustycznych metod natężeniowych P. MAŁECKI, J. WIERZBICKI W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej: Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, Kraków 2013.
Pomiary dźwięku 3D w akustyce pomieszczeń W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Kraków 2010.
Publikacje związane z prowadzonym przedmiotem znajdują się także pod adresem:
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/wierzbicki-jacek-04923

Informacje dodatkowe:

Nie podano.