Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego (wybrane aspekty)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-511-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student umie wyjaśnić zjawiska mające miejsce we współczesnym świecie, związane z tematem seminarium. Zna metody analizowania danych, metody badań internetu oraz zasady pisania rozpraw naukowych .

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. SOC1A_W13, SOC1A_W12 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa informacyjnego. SOC1A_W17, SOC1A_W14 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. SOC1A_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. SOC1A_U01, SOC1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. SOC1A_U14 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji SOC1A_U15, SOC1A_U18, SOC1A_U17 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. SOC1A_U03, SOC1A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. SOC1A_K01, SOC1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC1A_K08 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa informacyjnego. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W004 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. - - - - - + - - - - -
M_U002 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - + - - - - -
M_U004 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
KULTUROWE ASPEKTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (WYBRANE ASPEKTY)

W ramach seminarium proponuję zastanowienie się nad niektórymi kierunkami zmian w życiu społecznym jakie przyniósł Internet. Z racji moich zainteresowań badawczych jak i możliwości seminarium ten ogromny obszar pragnę podzielić na cztery zagadnienia główne:

1. „Kultura promocji” we współczesnym świecie – rola Public Relations i reklamy, oraz marketingu; świat celebrytów, kreowanie wirtualnych wizerunków w mediach społecznościowych itp.
2. „On-off- line” – zagadnienia związane ze stykiem świata wirtualnego ( zjawiska i procesy społeczne, które bez Internetu nie byłyby możliwie do zaistnienia, zbiorowości sieciowe i ich kultura, media społecznościowe jako nowa jakość życia zbiorowego),
3. Pamięć historyczna w Internecie – o cyfrowym podejściu do upamiętniania przeszłości i współczesności tak w wymiarze zbiorowym jak i indywidualnym ( prywatne strony domowe, pamięć grup mniejszościowym, historia lokalna w Sieci, regiony w Sieci )
4. Starość społeczeństwie informacyjnych – style życia seniorów, medialne wizerunki osób starszych, obecność seniorów w Internecie i Internetu w życiu seniorów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
uczestnictwo w wykładach, przygotowanie i aktywny udział w ćwiczeniach, regularne oddawanie poszczególnych części przygotowywanej pracy dyplomowej
Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena końcowa z seminarium opiera się na ocenie indywidualnej pracy studenta, regularność oddawania poszczególnych części pracy dyplomowej. Ocena z seminarium nie jest równoznaczna z ocena pracy dyplomowej
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Indywidualne spotkania z opiekunem pracy podczas dyżurów.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien być zainteresowany tematyka seminarium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-• W. Godzic, Znani z tego, że są znani, Celebryci w kulturze tabloidów, wyd. WAIP Warszawa 2007
• D. Meerman Scott. Nowe zasady marketingu i PR. Warszawa 2009, wyd. Oficyna
• Toscani O. Reklama uśmiechnięte ścierwo, Warszawa 2009, Wyd. Delta
• Marta Futa Czuchnowska,, Państwo na sprzedaż. Państwa odnoszą międzynarodowe sukcesy, gdy są dobrze rozpoznawalną marką, WPROST , Numer: 50/2007 (1303)
• Golka, Marian. Pamięć społeczna i jej implanty . Warszawa: . 2009 WydaWNICTwo Scholar
• Halicka M. Satysfakcja życiowa starszych ludzi. Białystok 2004.

• Magdalena Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Galeria miejska Arsenał, Poznań 2011
• Hofmokl Justyna, Internet jako dobro wspólne, WAiP Warszawa 2008
• Mucha J. (red.) Nie tylko Internet. Wyd. Nomos 2010, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łucja Kapralska, Agata Maksymowicz, Marzena Mamak – Zdanecka, Starość niepokorna. O niektórych niestereotypowych rolach seniorów. Kraków 2018,
Dom, praca, sieć : portret własny młodych polskich rodzin w świetle blogów parentingowych i rodzinnych — w: Humanizacja Pracy, 2018 nr 3: Rodzina w świecie „nowej gospodarki”, s. 69–88

Informacje dodatkowe:

Brak