Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-512-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student powinien poznać podstawy współczesnych koncepcji ustroju i prawa. Powinien prawidłowo zdefiniować problem prawno-autorski i dobrać do jego rozwiązania właściwą podstawę prawną.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. SOC1A_W13 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych. SOC1A_U17, SOC1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Na podstawie analizy nowych problemów prawnych samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiazań SOC1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 Zna zakres swojej wiedzy prawnej i rozumie konieczność ciągłego dokształcania i monitorowania zmian zachodzących w prawie. SOC1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Na podstawie analizy nowych problemów prawnych samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiazań + - - - - - - - - - -
M_K002 Zna zakres swojej wiedzy prawnej i rozumie konieczność ciągłego dokształcania i monitorowania zmian zachodzących w prawie. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

I. Podstawy kultury prawnej
1. Aksjologiczne podstawy ustroju państwowego i systemu prawnego – prawo natury, koncepcja pozytywistyczna. Rozwiązania pośrednie. Tzw. formuła Gustawa Radbrucha.
2. Państwo prawa
3. Trójpodział władz – koncepcja check and balance. Rodzaje systemów podziału władz.
4. Demokracja pośrednia i bezpośrednia. Geneza historyczna i współczesne odmiany demokracji.
5. Systemy wyborcze ze szczególnym uwzględnieniem systemu d’Hondta.
6. Systemy parlamentarne: system jedno i dwuizbowy.
7. Relacje między parlamentem i rządem w ujęciu porównawczym.
8. Referendum
9. Prawo unijne wobec prawa krajowego
I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste.
II. Podstawy prawa ochrony własności intelektualnej.
1. Domena publiczna – domena prywatna.
2. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich rodzaje. Dobra osobiste i koncepcyjne dobra niematerialne – różnice i podobieństwa. Odmiany dóbr koncepcyjnych: utwory, rozwiązania, oznaczenia. Kategorie dóbr osobistych.
2. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – utwór.
3. Przedmiot ochrony prawa autorskiego
a.zakres przedmiotowy ochrony,
b.cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim,
c.kwestia głębokości struktury utworu,
d.ochrona „mocnych tytułów”,
e.problem statusu prawnego idei, pomysłów, odkryć naukowych, formatów telewizyjnych itp.,
4. Utwory samoistne, inspirowane, zależne
5. Prawa pokrewne (sąsiednie).
6. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
7. Pojęcie twórcy. Domniemanie autorstwa utworu i jego granice. Problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych. Problem tzw. ghostwriterów i „paper mill”.
8. Dzieło wspólne, zbiorowe, połączone.
9 .Twórczość pracownicza. Status dziennikarza jako twórcy.
10. .Ograniczenia autorskich praw majątkowych
a.dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, cytat i jego warunki i ograniczenia, granice z art.35
b.dozwolony użytek publiczny. Cytat jako rodzaj dozwolonego użytku.
11. Ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego.
12. Umowy z zakresu prawa autorskiego. Zasada wolności umów i jej ograniczenia. Umowa przenosząca prawa – umowa licencyjna. Zasada wymienienia pół eksploatacji, zakaz „wiecznego sponsoringu”, kwestia zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, obligatoryjna forma pisemna, problem praw zależnych.
13. Prawo własności przemysłowej
a. Ochrona patentowa, wzoru użytkowego i przemysłowego.
b. Znak towarowy
c. Oznaczenie firmowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ustne kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80 % egzamin ustny, 20 % aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przestudiowanie odpowiedniego rozdziału w podręczniku podstawowym i zaliczenie go na konsultacjach w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. M. Świerczyński, M. Wilkowski, R. Czajka i in., Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni, www.prawokultury/tekst
2. W. Sokolewicz Państwo prawne – jego cechy i kryteria, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Prawnych 1992, biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_92/i-63.pdf,
Literatura pomocnicza:
1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
3. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.
4. R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2015,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH (ostatnie – “Prawo IT”. 17.11.2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Informacje dodatkowe:

Ze względu na skomplikowaną materię prawa autorskiego i możliwe jego zmiany, obecność na wykładach jest obowiązkowa.
Ponieważ nauka prawa ma przede wszystkim cel praktyczny, przynajmniej jedno z pytań w trakcie egzaminu będzie dotyczyło umów z zakresu umów licencji i end user licence agreement.