Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie organizacjami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-514-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Uzyskana wiedzę z zarządzania potencjałem pracowniczym w organizacjach pozwoli studentowi na trafną diagnozę przebiegu procesów organizacyjnych (kadrowych) i poza – organizacyjnych (na rynku pracy).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce społecznej oraz o relacjach między zarządzaniem a socjologią w wymiarze funkcjonowania współczesnych organizacji. SOC1A_W02 Egzamin
M_W002 Rozumie uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego w świetle teorii i koncepcji zarzadza, organizacji i funkcjonowania różnych typóworganiazcji. Wie jak opisać i analizować zmiany zachodzące w organizacjach i zarządzaniu nimi we współczesnym świecie. SOC1A_W14, SOC1A_W17, SOC1A_W04, SOC1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu zarządzania organizacjami. Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów gospodarczych i ekonomicznych zachodzących w Polsce w odniesieniu do współczesnego znaczenia, roli i funkcji organizacji. SOC1A_U01, SOC1A_U07, SOC1A_U03 Egzamin
M_U002 Posiada umiejętność uwzględniania kontekstu zarządzania przy analizie zjawisk społecznych charakterystyczych dla społeczeństwa ponowoczesnego. Potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii we współczesnych organizacjach i sposobach zarządzania nimi. SOC1A_U07, SOC1A_U03, SOC1A_U06 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie analizy wybranego zjawiska lub procesu w odniesieniu do zarządzania organizacjami. SOC1A_K04 Egzamin
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych gospodarczych w aspekcie zarządzania organizacjami. SOC1A_K08 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce społecznej oraz o relacjach między zarządzaniem a socjologią w wymiarze funkcjonowania współczesnych organizacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego w świetle teorii i koncepcji zarzadza, organizacji i funkcjonowania różnych typóworganiazcji. Wie jak opisać i analizować zmiany zachodzące w organizacjach i zarządzaniu nimi we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu zarządzania organizacjami. Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów gospodarczych i ekonomicznych zachodzących w Polsce w odniesieniu do współczesnego znaczenia, roli i funkcji organizacji. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność uwzględniania kontekstu zarządzania przy analizie zjawisk społecznych charakterystyczych dla społeczeństwa ponowoczesnego. Potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii we współczesnych organizacjach i sposobach zarządzania nimi. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie analizy wybranego zjawiska lub procesu w odniesieniu do zarządzania organizacjami. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych gospodarczych w aspekcie zarządzania organizacjami. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Celem kursu jest zapoznanie studenta z makro i mikropoziomem zagadnień związanych z zarządzaniem współczesnymi organizacjami

Opis przedmiotu
Zjawisko organizacji jest zdecydowanie starsze od naukowej nad nim refleksji. Przewidziane są tematycznie zwarte wykłady i studia przypadków porządkujące wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji w warunkach współczesnego społeczeństwa i gospodarki oraz teoretycznych i praktycznych mechanizmów zarządzania kapitałem społecznym w przestrzeni organizacyjnej.

Wiedza. Student po zakończeniu kursu powinien posiadać wiedzę z zakresu rozwoju myśli teoretycznej nad organizacjami (koncepcje teoretyczne, modele i typologie organizacji) oraz koncepcji teoretycznych i praktycznych reguł zarządzania procesami w organizacji. m.in.: z zakresu wymiarów strategii personalnej i reguł zarządzania kadrami, doboru pracowniczego, zarządzania kompetencjami społecznymi, osobistymi, zawodowymi i menedżerskimi oraz zmianami w kulturze organizacyjnej. Nabywa również wiedzę o wymogach zachowań na współczesnym rynku pracy.

Umiejętności. Student umie posługiwać się pojęciami i definicjami związanymi z problematyką organizacji oraz zarządzania potencjałem pracowniczym i procesami we współczesnych organizacjach. Posiada umiejętność definiowania roli zawodowej, roli pracodawcy i pracobiorcy w kontekście współczesnego przedsiębiorstwa/firmy. Potrafi opisywać i analizować procesy zachodzące w otoczeniu organizacyjnym i na rynku pracy.

Kompetencje. Student ma świadomość wiedzy społecznej dla zrozumienia funkcjonowania organizacji na rynku gospodarczym i rynku pracy. Potrafi ocenić swoje kompetencje społeczne, osobiste, zawodowe i menedżerskie w kontekście budowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Samodzielnie analizuje wybrane problemy, zjawiska lub procesy związane z zarządzaniem organizacjami oraz formułuje rozwiązania. Ponadto nabywa kompetencji do pracy zespołowej w trakcie analizy studiów przypadku.

Tematy zajęć

1. / Kierunki, koncepcje zarządzania organizacjami w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Organizacja i jej otoczenie międzynarodowe, regionalne i lokalne. Trendy w kierunku przebudowywania struktur organizacji.
2/ Geografia i typologia organizacji. Organizacje gospodarki wiedzy i gospodarki internetowej. Zarządzanie organizacjami międzynarodowymi (np. korporacje) i organizacjami sektora MŚP.
3/ Współcześnie organizacje i ich polityka personalna ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia, kultury organizacyjnej, zarządzania zróżnicowanymi wiekowo pokoleniami, szacowania wskaźników zatrudnienia i zwolnienia, zarządzania talentami, oceny pracowniczej. Rodzaje zatrudnienia i umowy zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy. Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści i pułapki.
4/ Grupy i zespoły w organizacjach – cechy różnicujące. Typologia grup i zespołów. Zespoły w gospodarce internetowej, networking i przestrzeń coworkingowa
5/ Funkcje kierownicze w organizacjach (przywództwo, style kierowania, style podejmowania decyzji, delegowanie uprawnień i zadań).
6/ Ocena pracownicza i jej kluczowa funkcja. Planowanie osobistego rozwoju pracownika – zarządzanie kompetencjami.
7/ Motywowanie w teoriach i praktyce (zarządzanie motywacją jako budowanie ról zawodowych i zespołów pracowniczych). Zarządzanie wynagrodzeniami materialnymi i niematerialnymi.
8/ Konflikty w organizacjach. Koncepcje teoretyczne konfliktu, typologia konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Konflikty specyficzne dla płaszczyzny relacji pracodawca-pracobiorca; przełożony – podwładny.
9/ Patologie w organizacjach – diagnozowanie i przeciwdziałanie (m.in. kliki, mobbing, dyskryminacja, syndrom wypalenia zawodowego)
10/ Etykieta biznesu, czyli jak zrobić dobre wrażenie. Podstawowe zasady: precedencja, ubiór służbowy, rozmowy telefoniczne, komunikacja elektroniczna, spotkania biznesowe.
11/ Rynek pracy – popyt i podaż na zawody i kompetencje. Poradnik absolwenta na rynku pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć: uczestnictwo w 5 formach zajęć.
Na ocenę końcowa składa się:
1. Obecność na zajęciach
2. Uczestnictwo w pracy grupowej z zastosowaniem metody przypadków
3. Aktywne uczestnictwo w dyskusji związanej z wykładem
4. Aktywne uczestnictwo w dyskusji nad tekstem przewodnim
5. Przygotowanie przez studenta grupowo i indywidualnie analizy studium przypadku
II i II termin: ponowna analiza studium przypadku (pytania zamknięte i otwarte)
Na ocenę końcowa składa się:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Analiza indywidualna studium przypadku (pytania zamknięte i otwarte) 80%
2. Ocena aktywności w czasie pracy w zespołach nad studiami przypadków, grach symulacyjnych 20%
3. Obecność na zajęciach – obowiązkowa (limit 2 nieobecności).
Ocena podsumowująca: od 50% – ocena 3.0
od 60% – ocena 3.5
od 70% – ocena 4.0
od 80% – ocena 4.5
od 90% – ocena 5.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student nie może być obecny na zajęciach lub sprawdzianie końcowym, uzgadnia z prowadzącym tryb i czas odrobienia (poza limitem nieobecności).
1. Przygotowanie samodzielnego/ indywidualnego opracowania z tematów zajęć, w których student nie uczestniczył
2. Samodzielna analiza (każda nieobecność na zajęciach z wykorzystaniem metody przypadków i metody tekstu przedniego skutkuje przygotowaniem samodzielnej analizy tych form zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza na temat funkcjonowania współczesnych organizacji i instytucji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Armstrong M. ,Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Polska Wyd. V, Kraków 2011
Bugiel J. (red.), Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, Kraków 2002
Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. Dostępne również w wersji Pdf.
Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., (red.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap Łódź 2011
GriffinR.W. , Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007
Korczyński S., Funkcjonowanie człowieka w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011
Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą. W teorii i ćwiczeniach, Difin SA, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:
Aniszewska G. (red.) Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
Belbin M., Zespoły zarządzające .Sekrety ich sukcesów i porażek, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Poltext, Warszawa 2010.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Glinka B., Kostera M., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu – Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Kamińska – Radomska I., Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język komunikacji, , Studio Emka, Warszawa 2013.
Kostera M., Organizacje i archetypy, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Kozyra B. Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes sp. z o.o. Warszawa 2015.
Koźmiński Andrzej K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D,. Zasady zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014
Mamak-Zdanecka M., Dialekt organizacyjny. Hybryda języka, wiedzy i kompetencji kulturowej [w:]
K . Skowronek, Trzciński Ł. (red.) Język źródłem (nie)porozumienia, Aureus, Kraków 2014
Mamak-Zdanecka M.,(Auto)biografie organizacji i przywódców . „Zanurzenie” w firmowe wartości i tożsamość [w:] K. Skowronek (red.) Biografie, opowieści, autorytety. Aureus, Kraków 2015
Mamak-Zdanecka M., Kapralska Ł. Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu
przedsiębiorczości na studiach inżynierskich, „Eduakcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej” nr 2 (12) 2016
Mamak-Zdanecka M., Maksymowicz A., Towards the inter-generation labour market, „Zeszyt Naukowy, Zarządzanie” nr 36, 2015, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E., Zarządzanie – Kanony i trendy Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
Stabryła A. (red.). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009.
Wojtczuk-Turek A., Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2012
Czasopisma:
Forbes Polska
Harvard Business Review Polska

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mamak-Zdanecka M., Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Antycypowane zmiany, w: B. Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011
Mamak-Zdanecka M., Kompetencje cyfrowe w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej, w: D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red. nauk.), Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku. Monografia. Wyd. LIBRON – Filip Lohner 2016r
Mamak-Zdanecka M.,(Auto)biografie organizacji i przywódców . „Zanurzenie” w firmowe wartości i tożsamość [w:] K. Skowronek (red.) Biografie, opowieści, autorytety. Aureus, Kraków 2015
Mamak-Zdanecka M., Maksymowicz A., Towards the inter-generation labour market, „Zeszyt Naukowy, Zarządzanie” nr 36, 2015, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Mamak-Zdanecka M., Takuska – Mróz M., Od pracownika Taylorowskiego do pracownika mobilnego – refleksje nad rolą zawodową w społeczeństwie wiedzy, w: D. Walczak – Duraj (red.), „Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011, s. 105 -123
Mamak-Zdanecka M., Dialekt organizacyjny. Hybryda języka, wiedzy i kompetencji kulturowej [w:]
K . Skowronek, Trzciński Ł. (red.) Język źródłem (nie)porozumienia, Aureus, Kraków 2014
Mamak-Zdanecka M., Przywództwo w nowoczesnej organizacji a rola społeczno–zawodowa – wzajemne związki, w: G. Bryda, W. Pawnik (red.), Oblicza socjologii krakowskiej T. 1, Nomos, Kraków 2009, s. 101-115.
Mamak-Zdanecka M., Społeczna odpowiedzialność biznesu a teraźniejszość i przyszłość przedsiębiorstw (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Małopolski), w: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna Odpowiedzialność przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 5 (1205), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 233 -243.
Mamak-Zdanecka M., Witryna internetowa przedsiębiorstwa – dialog z interesariuszami, w: H. Przybylski (red.), Public relations: teoria i praktyka komunikowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 71-82.
Mamak-Zdanecka M., Karmiński M., A Graduate in the Labour Market in the Conditions of E-economy Expectations of Graduates, Edited by J. Żyra and V. Schevchuk, Quality and Management Issues in Higher Educations, Polish and Americans Experiences, Politechnika Krakowska, Cracow 2007, s.51-67.
Mamak-Zdanecka M., Uwarunkowania zarządzania wiedzą i informacją we współczesnych przedsiębiorstwach: strategiczne znaczenie nowoczesnych technologii informacyjnych, w: S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo.T.2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 481 – 488.

Informacje dodatkowe:

Brak