Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-521-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasadniczym celem seminarium jest przygotowanie studentów do pisania pracy dyplomowej licencjackiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę na temat metod i technik badawczych oraz zna zasady etyczne prowadzenia badań SOC1A_W13, SOC1A_W12 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 zna koncepcje teoretyczne dotyczące zmian zachodzących we współczesnej świecie pod wpływem technologii informatycznych i medialnych SOC1A_W17, SOC1A_W14 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 zna podstawowe paradygmaty oraz właściwą dla nich terminologię pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa i wyjaśnienie zachodzących w nim procesów i zjawisk SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 ma wiedzę na temat zmian zachodzących w społeczeństwie pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie SOC1A_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przygotować konspekt pracy licencjackiej i ukazać badany problem społeczny w perspektywie poznanych paradygmatów teoretycznych właściwych dla nauk społecznych SOC1A_U07, SOC1A_U09 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do przygotowania schematu analizy wybranego problemu badawczego SOC1A_U14 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 potrafi przygotować konspekt pracy dyplomowej w języku polskim lub obcym, będącą nowatorską i oryginalną analizą aktualnych procesów i zjawisk społecznych SOC1A_U15, SOC1A_U18, SOC1A_U17 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego interdyscyplinarnego ich kontekstu i zaprojektować ich badanie za pomocą odpowiednio dobranych metod socjologicznych SOC1A_U03, SOC1A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 poprawnie posługuje się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych i ma potrzebę stałego doskonalenia swojego warsztatu językowego oraz badawczego oraz wzbogacania swojej wiedzy SOC1A_K01, SOC1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 rozumie wagę refleksji społecznej dla wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych SOC1A_K08 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę na temat metod i technik badawczych oraz zna zasady etyczne prowadzenia badań - - - - - + - - - - -
M_W002 zna koncepcje teoretyczne dotyczące zmian zachodzących we współczesnej świecie pod wpływem technologii informatycznych i medialnych - - - - - + - - - - -
M_W003 zna podstawowe paradygmaty oraz właściwą dla nich terminologię pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa i wyjaśnienie zachodzących w nim procesów i zjawisk - - - - - + - - - - -
M_W004 ma wiedzę na temat zmian zachodzących w społeczeństwie pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotować konspekt pracy licencjackiej i ukazać badany problem społeczny w perspektywie poznanych paradygmatów teoretycznych właściwych dla nauk społecznych - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do przygotowania schematu analizy wybranego problemu badawczego - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi przygotować konspekt pracy dyplomowej w języku polskim lub obcym, będącą nowatorską i oryginalną analizą aktualnych procesów i zjawisk społecznych - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego interdyscyplinarnego ich kontekstu i zaprojektować ich badanie za pomocą odpowiednio dobranych metod socjologicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 poprawnie posługuje się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych i ma potrzebę stałego doskonalenia swojego warsztatu językowego oraz badawczego oraz wzbogacania swojej wiedzy - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie wagę refleksji społecznej dla wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Program
1. Omówienie zasad pisania prac dyplomowych (4 godziny)
2. Problem badawczy (4 godziny)
3. Przygotowanie tematów prac (4 godziny)
4. Konteksty teoretyczne. Paradygmaty w socjologii – przegląd (4 godziny)
5. Metodologia prac (4 godziny)
6. Narzędzia i metody badawcze (4godziny)
7. Prezentacja konspektów prac (4godziny)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest prezentacja tematu pracy i przygotowanie konspektu pracy oraz bibliografii w I semestrze a w drugim złożenie pracy .
Student może ze względu na indywidualny tryb pracy w porozumieniu z prowadzącą później oddać konsekt pracy i bibliografię oraz złożyc pracę w późniejszym terminie (wrzesień).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

I semestr 20% aktywny udział w zajęciach 50% przygotowanie konspektu pracy i licencjackiej i 30% zaprezentowanie go na zajęciach
II semestr przygotowanie pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Trudno wyrównać nieobecnosci na zajęciach seminaryjnych, stąd studenci będę musieli w razie niobecności indywidualnie z prowadzącą przedmiot uzganiać formę i czas wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

I semestr brak
II semestr: zaliczenie 1 semetru seminarium
Zajęcia seminaryjne prowadzone w pierwszym i drugim semestrze stanowią uzupełniającą się całość w perspektywie nabycia określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-Literatura zostanie uzgodniona podczas zajęć i dopasowana do tematyki prac.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tematyka moich publikacji koresponduje z trzema obszarami tematycznymi seminarium, wybrane publikacje z ostatnich 4 lat:
Internet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni. W: Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały. Bielsko-Biała 2006 : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Wydawnictwo ATH, (s. 395–406), współautor: Maria Stojkow
Nowe media – stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów. W: Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda. Kraków 2006 : Wydawnictwo UJ, (s. 200–208).
Zagrożenia wynikające z dominacji mediów masowych w polityce. W: Problemy społeczne w grze politycznej : współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, pod red. nauk. Jadwigi Królikowskiej. Warszawa 2006: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW, (s.86–94).
Organizacje medialne i ich przemiany we współczesnej Polsce. W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa, pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. Łódź 2011: Wydawnictwo PRINTPAP, (s. 191–212).
Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. 2016. Kraków: Libron, współredaktorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Społeczno – technologiczne oblicza XXI wieku. 2016. Kraków: Libron, współredaktorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej. W: Społeczno – technologiczne oblicza XXI wieku. 2016. Kraków: Libron, współautorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek

Informacje dodatkowe:

Seminarium będzie koncentrowało się wokół trzech grup zagadnień:
I. Rola i znaczenie mediów tradycyjnych współcześnie
II. Nowe media i relacja miedzy technologią a społeczeństwem i kulturą
III. Język wizualności. Społeczne funkcje obrazu