Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza dokumentów urzędowych i danych statystycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-522-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs dotyczy Analizy Dokumentów Urzędowych i Danych Zastanych. Szczegółowe treści programowe zostały przedstawione w programie ćwiczeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 umie samodzielnie zgromadzić i przeanalizować dokumenty urzędowe do potrzeb własnych badań. SOC1A_U01, SOC1A_U07, SOC1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zyskuje możliwość krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej go rzeczywistości (teraźniejszej i w przeszłości) SOC1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 zna podstawowe formy dokumentów urzędowych i sposoby pracy badawczej przy ich wykorzystaniu. SOC1A_W12, SOC1A_W01, SOC1A_W11 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać dane zastane i dokumenty urzędowe do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. SOC1A_U03 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych w oparciu o zasady etyczne SOC1A_K04, SOC1A_K07 Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 umie samodzielnie zgromadzić i przeanalizować dokumenty urzędowe do potrzeb własnych badań. - + - - - - - - - - -
M_W002 zyskuje możliwość krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej go rzeczywistości (teraźniejszej i w przeszłości) - + - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe formy dokumentów urzędowych i sposoby pracy badawczej przy ich wykorzystaniu. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać dane zastane i dokumenty urzędowe do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych w oparciu o zasady etyczne - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Analiza dokumentów urzędowych i danych statystycznych

Celem zajęć jest przybliżenie studentom/tkom zagadnień związanych z analizą dokumentów urzędowych i danych zastanych oraz przedstawienie im przykładów badań, które wykonane zostały przy użyciu wymienionych metod.

Kurs będzie się składał z następujących bloków godzinowych.

1. Spotkanie wprowadzające – dokumenty urzędowe i dane zastane oraz ich zastosowanie w naukach społecznych

2. Socjolog wobec dokumentów urzędowych. Wiarygodność i rzetelność danych.
- Sułek, Antoni. 2002. Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Scholar, s.106-162.

3. Analiza zawartości jako metoda badawcza.
- Goban-Klas, Tomasz. 1997. Analiza zawartości przekazów prasowych. [w:] Marian Malikow-ski i Marian Niezgoda (red.). Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów. Tom 2. Ty-czyn: WSSG, s. 294-320.

4. Wykorzystywanie portali statystycznych w pracy badawczej (3 spotkania warsztatowe).
- Krywult-Albińska Małgorzata. 2012. Spis powszechny jako źródło informacji o ludności. Studia Socjologiczne 4/2012

5. Kolokwium zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

2 i 3 termin: pisemne kolokwium zaliczeniowe połączone z odpowiedzią ustna, w przypadku dużej liczby nieobecności.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecności na zajęciach (drugą i kolejną nieobecnosć należy odrobić, opuszczenie 50% godzin oznacza brak zaliczenia).
Oceny z kolokwium (warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej)
Aktywności na zajęciach (aktywność odnotowana na co najmniej 2 spotkaniach będzie prowadzić do podniesienia oceny końcowej o pół stopnia)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sprawdzenie wiedzy studenta/tki na konsultacjach (znajomość lektur omawianych na zajęciach)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tim Rapley. 2013. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: PWN
David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN
Frankfort-Nachmias, Chava i David Nachmias. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i Ska
Sułek, Antoni. 2002. Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Scholar
Jarosz, Maria. 2004. Narodowy Spis Powszechny 2002. Zalety i wady. Studia Socjologiczne 1/2004 (172).
Marcinkowski, Aleksander S. 1997. Konflikt pracownik – pracodawca w świetle archiwów sądowych. [w:] Marian Malikowski i Marian Niezgoda (red.). Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów. Tom 1. Tyczyn: WSSG

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tomasz Piróg. 2016. Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Nomos

Informacje dodatkowe:

Godziny dyżurów osoby prowadzącej zajęcia znajdują się na stronie wydziału.
http://wh.agh.edu.pl/main/pl/dyzury-pracownikow