Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat dziennikarza telewizyjnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-524-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Przybylski Jacek (jacek.przybylski@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów ze specyfiką tv jako medium i z umiejętnościami jakie powinien posiadać dziennikarz tv. Przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy przy produkcji filmowej i telewizyjnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów SOC1A_W04 Projekt
M_W002 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego SOC1A_W06 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętność zachowania się na planie filmowym; ma umiejętność zachowań medialnych przed kamerą; ma umiejętność analizowania produkcji filmowych i telewizyjnych pod kątem sposobu ich realizacji SOC1A_U02 Wykonanie projektu,
Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w zespole twórców i realizatorów telewizyjnych i filmowych; potrafi uczestniczyć w procesie produkcji filmu i programu telewizyjnego SOC1A_K08 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów - - - - - - - - + - -
M_W002 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność zachowania się na planie filmowym; ma umiejętność zachowań medialnych przed kamerą; ma umiejętność analizowania produkcji filmowych i telewizyjnych pod kątem sposobu ich realizacji - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole twórców i realizatorów telewizyjnych i filmowych; potrafi uczestniczyć w procesie produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):

1. Specyfika dziennikarstwa telewizyjnego (umiejętności dziennikarza, myślenie obrazem, praca zespołowa, etyka )
2. Język filmu i telewizji
- obraz.
- światło
- dźwięk
- montaż
- realizacje telewizyjne
3. Gatunki i formaty telewizyjne
4. Technologia produkcji czyli od pomysłu do realizacji (pomysł, źródła informacji, dokumentacja, kalendarz zdjęć, kosztorys, zdjęcia, postprodukcja)
5. Zachowania przed kamerą
6. Telewizja a Internet- podobieństwa i różnice w sposobie realizacji materiałów
7. Analiza wybranych produkcji telewizyjnych i internetowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pracy zaliczeniowej opisującej własny format telewizyjny, jego treść merytoryczną, sposób realizacji filmowej lub telewizyjnej i aspekty artystyczne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób nadrabiania zaległości będzie indywidualnie ustalony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dziennikarstwo i świat mediów. red. Zbigniew Bauer, Edward Hudziński; Universitas. Kraków 2008.
2. Dziennikarz na wizji. red. Mirosław Skalski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014.
3. Kino bez tajemnic. red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski. Stentor. Warszawa 2009.
4. Wrzuć film. Web video od pomysłu po realizację. red. Jennie Bourne, Dave Burstein. Helion. 2009.

Oglądnie polecanych przez Osobę prowadzącą filmów i programów telewizyjnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Prowadzący zajęcia jest czynnym dziennikarzem telewizyjnym, producentem telewizyjnym i nauczycielem akademickim. W swoim dorobku ma realizację ok. 1500 produkcji. Jest związany z TVP i PLATON TV, aktualnie kieruje Laboratorium Technik Wizualnych MediaLab 5.0 w ACK Cyfronet AGH. Posiada również własną firmę producencką.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia “Warsztat dziennikarza telewizyjnego” mają przygotować do realizacji produkcji filmowych i programów telewizyjnych w ramach proponowanych zajęć w kolejnym semestrze “Pracownia telewizyjna”.