Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Cnoty i wady. Od ambicji do życzliwości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-527-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć zostaną przeanalizowane główne etyczne cnoty (np. nadzieja, miłość) i wady (np. głupota, pycha, zawiść), a także mniej znane cnoty (np. pokora, przystojność) i wady (np. obłuda, pycha).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje etyki cnót, ich teoretyczne i praktyczne funkcje oraz znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego. SOC1A_W04 Esej
M_W002 Zna podstawowe cnoty i wady etyczne SOC1A_W06 Esej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie ustalić założenia oraz style życie leżące u podstaw poszczególnych cnót i wad. SOC1A_U02 Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi ukazać związek cnót i wad z życiem jednostki/wspólnoty oraz określić ich znaczenie wychowawcze. SOC1A_K08 Esej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje etyki cnót, ich teoretyczne i praktyczne funkcje oraz znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe cnoty i wady etyczne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ustalić założenia oraz style życie leżące u podstaw poszczególnych cnót i wad. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ukazać związek cnót i wad z życiem jednostki/wspólnoty oraz określić ich znaczenie wychowawcze. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Aretologia – etyka cnót
 2. Altruizm, ambicja, bezinteresowność
 3. Chciwość, cierpliwość, duma
 4. Gadulstwo, głupota, gniew
 5. Grzeczność, honor, kłamstwo
 6. Lenistwo, łagodność, mądrość
 7. Męstwo, milczenie, miłość
 8. Nadzieja, nienawiść, nieufność
 9. Obłuda, odpowiedzialność, okrucieństwo
 10. Pochlebstwo, pokora, prawdomówność
 11. Prawość, prostota, próżność
 12. Przebaczenie, przyjaźń, pycha
 13. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie
 14. Zawiść, zazdrość, życzliwość
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

30% obecność na wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności)
20% aktywność na zajęciach
50% sześciostronicowy esej na wybrany przez studenta temat

Student, który przekroczy limit nieobecności powinien zgłosić się na dyżur i zaliczyć problematykę zajęć, na których był nieobecny.

Warunki zaliczenia przedmiotu w sesji poprawkowej są takie same jak w pierwszym terminie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób nadrabiania zaległości będzie indywidualnie ustalony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura źródłowa:
Arystoteles, “Etyka Nikomachejska”, “Etyka Wielka”, “Etyka Eudemejska”, “O cnotach i wadach” w: tenże, “Dzieła Wszystkie”, t. 5, tłum. zbiorowe, Warszawa 1996
J. de la Bruyere, “Charaktery czyli obyczaje naszych czasów”, tłum. a. Tatarkiewicz, Warszawa 1965
Chamford, “Maksymy i myśli”, tłum. K. Drzewiecki, T. Żeleński (Boy), Warszawa 1995
Epiktet, “Diatryby”, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1961
Erazm z Rotterdamu, “Pochwała głupoty”, tłum. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953
D. Hume, “Badania dotyczące zasad moralności”, tłum. A. Hochfeld, Warszawa 1975
T. Kotarbiński, “Miłość i przyjaźń”, w: tenże, “Medytacje o życiu godziwym”, Warszawa 1986
La. Rochefoucauld, “Maksymy i rozważania moralne”, tłum. T. Żeleński (Boy), Wrocław 1951
A. MacIntyre, “Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności”, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996
M. de Montaigne, “Próby”, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985
Plutarch, “Moralia”, t. 2, tłum. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988
L.A. Seneka, “Listy moralne do Lucyliusza”, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1961
B. Spinoza, “Etyka”, tłum. J. Myślicki, Warszawa 1954

Literatura przedmiotowa:
A. Comte-Sponville, “Mały traktat o wielkich cnotach”, Warszawa 2000
P. Domeracki, M. Jaranowski, M. T. Zdrenka, “Sześć cnót mniejszych”, Toruń 2012
E. Dupreel, “Traktat o moralności”, tłum, Z. Glinka, Warszawa 1969
J. Jaśtal, “Etyka cnót, etyka charakteru”, w: tenże (red.), “Etyka i charakter”, Kraków 2004
J. Jaśtal, “Natura cnót”, Kraków 2008
H. Majkrzak, “Cnoty i wady. Zarys tomistycznej aretologii”, Kraków 2008
M. Ossowska, “Normy moralne. Próba systematyzacji”, Warszawa 1970
R. Spaemann, “Dyscyplina i problem cnót wtórnych”, w: tenże, "Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, Warszawa 2006
N. Szutta, “Status współczesnej etyki cnót”, W: “Diametros” nr 1 2004
“Współczesna etyka cnót. Możliwości i ograniczenia”, red. N. Szutta, Warszawa
N. Szutta, “Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?”, Gdańsk 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, “Miłość i śmierć”, w: tenże, “O umiejętności życia”, Kraków 2003
T. Gadacz, “Nadzieja”, w: tenże, “O umiejętności życia”, Kraków 2003
T, Gadacz, “O mądrości”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “O miłości”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “O zawiści”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “Przebaczenie”, w: tenże, “O ulotności życia”, Warszawa 2008
T. Gadacz, “Etyka powołania”, w: tenże, “O ulotności życia”, Warszawa 2008
T. Gadacz, “Eseje o cnotach i wadach”, w: “Charaktery”
T. Gadacz, Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, Kraków 2019

Informacje dodatkowe: