Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacje w społecznym, kulturowym, gospodarczym wymiarze. Ludzie, problemy, cechy i miejsca
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-607-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Zapoznanie z wymogami realizacji projektu dyplomowego. Ukierunkowanie w precyzowaniu obszaru tematycznego, definiowania problematyki projektu badawczego. Pomoc metodyczna i merytoryczna.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii oraz naukach o zarządzaniu, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej, organizacji i instytucji oraz potrafi w oparciu o nie wyjaśnić zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. SOC1A_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych i gospodarczych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i jego gospodarce, kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Zna przemiany zachodzące we współczesnym świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. SOC1A_W13, SOC1A_W12 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii i socjologii gospodarczej oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników pracy własnej. SOC1A_W17, SOC1A_W14 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji SOC1A_U15, SOC1A_U18, SOC1A_U17 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. SOC1A_U03, SOC1A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. SOC1A_U07, SOC1A_U09 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. SOC1A_U14 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. SOC1A_K01, SOC1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC1A_K08 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii oraz naukach o zarządzaniu, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej, organizacji i instytucji oraz potrafi w oparciu o nie wyjaśnić zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W002 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych i gospodarczych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i jego gospodarce, kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna przemiany zachodzące we współczesnym świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii i socjologii gospodarczej oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników pracy własnej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - + - - - - -
M_U002 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. - - - - - + - - - - -
M_U004 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 352 godz
Punkty ECTS za moduł 14 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 160 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 157 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Seminarium wielotematyczne

  Problematyka prac.
  Tematy prac będą dotyczyć funkcjonowania organizacji/instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki: charakterystyk współczesnych organizacji i instytucji, procesów zarządzania zespołami, przywództwa, kultury organizacyjnej, nowoczesnych narzędzi rekrutacji, popytu i podaży na kompetencje, kreowania karier zawodowych, przedsiębiorczości.
  _______________________________________________________________________________________
  1. Różnorodność organizacji/instytucji i ich funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie. (m.in.: międzynarodowe organizacje/instytucje, organizacje pozarządowe, organizacje kreatywne, organizacje studenckie, korporacje i mikroprzedsiębiorstwa, organizacje przyszłości).
  2. Właściwości wyróżniające organizacje (m.in.: specyfika branży i działalności, funkcjonowanie organizacji w różnych krajach, świat korporacji, przedsiębiorstwa a technologie mobilne, „Przemysł 4.0”).
  3. Przedsiębiorcze organizacje i instytucje (m.in.: start-up, przedsiębiorcy społecznościowi, przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, przedsiębiorczość rodzinna, przedsiębiorczość imigrantów, przedsiębiorczość sportowców, przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych, przedsiębiorczość kryminalna, przedsiębiorczość seniorów, silver economy).
  3/ Employer branding – moda czy konieczność? Jak pracodawca buduje swój wizerunek?
  4/ Absolwent na współczesnym rynku pracy. Popyt i podaż na kompetencje według sektorów gospodarki, grup zawodowych. Nowe zawody w gospodarce internetowej. Mapa kariery – zarządzanie talentami.
  5/ Zarządzanie procesami w organizacjach (m.in. rekrutacja i selekcja, motywowanie, ocenianie). Czy współczesnym organizacjom potrzebni są przywódcy (m.in. historie znanych założycieli firm i przypadki nieznanych przywódców).
  6/ Kultura organizacyjna oraz budowanie wizerunku i tożsamości w organizacjach. „Szkoła przetrwania” w organizacji.
  7/ Grupy i zespoły w organizacjach. Dlaczego ważna jest praca zespołowa. Zespoły tradycyjne i wirtualne. Networking.
  8/ Problemy organizacji w warunkach społecznych, gospodarczych, kulturowych (m.in. współwystępowanie pokoleń pracowników BB, Y i Z , konflikty i sposoby ich rozwiązywania, patologie organizacyjne, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).
  9/ Jak postrzegamy organizacje? Organizacje w perspektywie badawczej (min. badanie kultury organizacyjnej)
  10/ Rynek pracy w perspektywie społecznej, gospodarczej, demograficznej (m.in.: migracja zarobkowa, analiza biografii zawodowych, sytuacja kobiet na współczesnym rynku pracy, elastyczne zatrudnienie, bezrobocie ).

 2. Plan pracy na seminarium

  • Omówienie wymogów formalnych i merytorycznych stawianych pracom licencjackim. Poprawność konstruowania pracy licencjackiej (jak pisać wstęp, rozdziały merytoryczne, zakończenie).
  • Wymogi bibliograficzne i zasady stosowania przypisów
  • Ustalenie wymogów zaliczenia seminarium i harmonogramu oddawania części prac do korekty.
  • Wybór tematów prac i dyskusja nad planami prac.
  • Wyjaśnienie czym charakteryzuje się teoretyczna i empiryczna część pracy licencjackiej.
  • Usystematyzowanie zagadnień teoretycznych związanych z wybranym tematem pracy (przygotowanie konspektu przez każdego z Autorów, zaprezentowanie na seminarium tematu i zakresu teoretycznego i empirycznego pracy).
  • Wyjaśnienie zasad poprawnego korzystania z literatury przedmiotu, raportów, czasopism, źródeł internetowych. Wykorzystanie materiałów wewnętrznych firm i instytucji. Przykłady instytucji zbierających i udostępniających dane statystyczne. Niebezpieczeństwo plagiatu.
  • Omówienie zasad naukowego pisarstwa, metod i narzędzi pomocnych do opracowania wyników badań własnych. Zamieszczanie tabel, wykresów, rysunków.
  • Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu kierunkowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student oddaje do korekty poszczególne części pracy dyplomowej /projektu dyplomowego zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z prowadzącym.
Poprawa po korekcie części pracy zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie wyznaczonych części pracy w uzgodnionych terminach z prowadzącym.
Warunkiem końcowego zaliczenia pracy jest poprawne przygotowanie i oddanie całości pracy dyplomowej/projektu dyplomowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pracy 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student w terminie uzgodnionym z prowadzącym wyrównuje zaległości w pisaniu pracy dyplomowej/projektu dyplomowego lub wprowadzenie korekty w poszczególnych jej częściach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólne rozeznanie w problematyce teoretycznej i badawczej funkcjonowania organizacji i instytucji.
Świadomość własnych zainteresowań poznawczych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M. (red.nauk. )Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011
Kalita C., Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Arte, Warszawa 2011
Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mamak-Zdanecka M., Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Antycypowane zmiany, w: B Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red. nauk.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011.

Informacje dodatkowe:

–Brak