Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zmediatyzowana (nie)rzeczywistość konsumpcyjna - uwarunkowania, procesy, zjawiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-609-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem seminarium będzie podjęcie refleksji nad procesami i zjawiskami, które obserwować można w tytułowej zmediatyzowanej (nie)rzeczywistości konsumpcyjnej oraz przygotowanie uczestników do stworzenia projektu dyplomowego i zdania egzaminu dyplomowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. SOC1A_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. SOC1A_W13, SOC1A_W12 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. SOC1A_W17, SOC1A_W14 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji SOC1A_U15, SOC1A_U18, SOC1A_U17 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. SOC1A_U03, SOC1A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. SOC1A_U01, SOC1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U004 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. SOC1A_U14 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. SOC1A_K01, SOC1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC1A_K08 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - + - - - - -
M_U002 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. - - - - - + - - - - -
M_U004 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 352 godz
Punkty ECTS za moduł 14 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 160 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 157 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Zmediatyzowana (nie)rzeczywistość konsumpcyjna – uwarunkowania, procesy, zjawiska

W semestrze letnim podczas seminarium kontynuowana będzie refleksja nad procesami i zjawiskami, które obserwować można w tytułowej zmediatyzowanej (nie)rzeczywistości konsumpcyjnej. Obszary tematyczne do kolejnych seminaryjnych dyskusji wyznaczać będą te same, co w semestrze zimowym, zasadnicze zagadnienia, jednak zawężone przez możliwości zaaplikowania koncepcji teoretycznych do konkretnych zjawisk i procesów badanych przez Seminarzystów w ramach przygotowywanych przez nich prac licencjackich.
Wiodące kierunki tematyczne:

1. Cechy społeczeństwa konsumpcyjnego a podmiotowość jednostki.
a) procesy supermarketyzacji i komercjalizacji a zmiany charakteru i sposobów konsumpcji (modele konsumenta),
b) konsumowanie jako kategoria analizy socjologicznej (konsumpcja jako przymus, wybór, akt tworzenia, relacja z przedmiotem),
c) (bez)wolność konsumenta,
d) formy (dez)indywidualizowania (anty)konsumpcji.
3. Społeczeństwo konsumpcyjne – implikacje dla świata mediów.
a) media: między informacją a kreacją,
b) ekspansja przekazów i przedstawień medialnych oraz techniki ich kreowania,
c) język mediów,
d) niezależność mediów – mit czy fakt?,
e) kondycja zawodu dziennikarskiego,
f) rola dziennikarza w zmediatyzowanym społeczeństwie.

Spotkania seminaryjne obejmą także zagadnienia związane z:
a) metodologią badań (głównie w zakresie realizacji projektu badawczego);
b) zakresem tematycznym wskazanym jako obowiązkowy do złożenia ogólnego egzaminu kierunkowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia II semestru seminarium jest:
a) systematyczne uczestnictwo w zajęciach i udział w dyskusjach,
b) przygotowanie 2 prezentacji na uzgodniony z promotorką temat,
c) systematyczne przygotowywanie kolejnych etapów pracy dyplomowej i konsultowanie ich z promotorką oraz wprowadzanie poprawek i zmian,
d) przygotowanie projektu dyplomowego w regulaminowym terminie.
Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest spełnienie WSZYSTKICH wskazanych warunków.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z seminarium wystawiana jest na podstawie:
- aktywności na zajęciach (40%)
- prezentacji (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach wymaga zaliczenia zaległego materiału podczas indywidualnych konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczenie I semestru seminarium

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Babbie E., 2009, Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN.
Barber, Benjamin, 2008. Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych
i połyka obywateli, tłum. H. Jankowska. Warszawa: Muza.
Baudrillard, Jean, 1998. Procesja symulakrów. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
Bauman Zygmunt, 2003. Razem, osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bauman, Zygmunt, 2009. Konsumowanie życia, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bell, Daniel, 1994. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bylok, Felicjan, 2005. Model społeczeństwa konsumpcyjnego i jego zastosowanie na początku XXI wieku. W: M. Kempny, A. Jawłowska (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 231-255.
Dobek–Ostrowska, Bogusława, 2004. Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Fromm, Erich, 1995. Mieć czy być?, tłum. M. Chałubiński. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Giddens, Anthony, 2001. Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hallin D.C., Mancini P. (2007), Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Hayek von, Friedrich A., 1996. Droga do zniewolenia, tłum. K.Gurba et al., Kraków: Arcana.
Kempny, Marian, 2005. Wprowadzenie – konsumpcja wyzwaniem dla socjologii współczesnej. W: M. Kempny, A. Jawłowska (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 7-14.
Krajewski, Marek, 2003. Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Jawłowska, Aldona, 2002. Miejsce wartości w świecie reklamy. W: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM i Komitet Socjologii PAN.
Jawłowska, Aldona, 2005. Konsument czy obywatel? Konsumpcjonizm i jego zaprzeczenia. W: M. Kempny, A. Jawłowska (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 53-72.
Mrozowski M. (2001), Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR, Warszawa.
Postman N. (2002), Zabawić się na śmierć, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
Ritzer, George, 1997. McDonaldyzacja społeczeństwa, tłum. S. Magala. Warszawa: Muza.
Ritzer, George, 2001. Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy. Warszawa: Muza.
Romaniszyn, Krystyna, 2007. Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna. Kraków: Nomos.
Romaniszyn, Krystyna (red.), 2011. Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szlendak, Tomasz, 2008. Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży
w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Sonczyk, Wiesław, 2001. Zawód dziennikarski w kontekście transformacji polskiego systemu medialnego (wybór problematyki), „Studia Medioznawcze”, nr 3 (4).
Sztompka, Piotr, 2008. Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska (red.). Socjologia codzienności. Kraków: Znak, s. 15-52.
Toffler, Alvin, 2006. Trzecia fala, tłum. E.Woydyłło, M. Kłobukowski, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ewa Migaczewska, Etykieta biznesu współczesnych organizacji w wybranych krajach Europy, w: B. Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red.) Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Wydawnictwo PRINTPAP, Łódż, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2011
Ewa Migaczewska, Imperatyw zysku? O komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twórcach, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013
Ewa Migaczewska, Istota i projektowanie działań public relations, w: L.H.Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków 2011
Ewa Migaczewska, Komunikowanie na rynku pracy, w: L.H.Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków 2011
Ewa Migaczewska, Homo consumens, homo eligens, homo creator… – rzecz o obliczach konsumenta w ponowoczesnym społeczeństwie, Studia Socjologiczne 2012 nr 2

Informacje dodatkowe:

Brak