Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
(Po)nowoczesność jako źródło problemów badawczych. Religia, rodzina, ruchy społeczne, medycyna, wiedza, nauka widziane z perspektywy socjo-antropologicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-611-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Tyrała Radosław (rtyrala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przygotowanie projektu licencjackiego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. SOC1A_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. SOC1A_W13, SOC1A_W12 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. SOC1A_W17, SOC1A_W14 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji SOC1A_U15, SOC1A_U18, SOC1A_U17 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. SOC1A_U03, SOC1A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. SOC1A_U07, SOC1A_U09 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. SOC1A_U14 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. SOC1A_K01, SOC1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC1A_K08 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - + - - - - -
M_U002 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. - - - - - + - - - - -
M_U004 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 352 godz
Punkty ECTS za moduł 14 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 160 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 157 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Seminarium poświęcone będzie tematyce zjawisk współcześnie występujących w obrębie tak zróżnicowanych pól życia społecznego jak: nie/religia, rodzina, ruchy społeczne, medycyna, wiedza, nauka. Pola te podlegają w epoce ponowoczesności gwałtownym przemianom, stając się coraz bardziej złożone, nieprzejrzyste i niejednoznaczne. Celem, jaki stawiam przed uczestnikami seminarium jest dokonanie samodzielnej analizy, przebadania i zrozumienia wybranych fragmentów tej skomplikowanej rzeczywistości, czego efektem będzie praca licencjacka.
Warsztat teoretyczny i metodologiczny oraz perspektywa oglądu przedmiotu badań/analiz mogą zostać wzięte zarówno z socjologii jak i antropologii. Dopuszczam zarówno prace empiryczne – zorientowane ilościowo lub jakościowo – jak i teoretyczne. Najmilej zaś widziane będą takie, które „empiryczność” i „teoretyczność” wiązać będą w spójną i zwartą całość.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru seminarium jest wygłoszenie referatu na temat teoretycznej części pracy licencjackiej i oddanie gotowego rozdziału pracy. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru seminarium jest wygłoszenie referatu na temat empirycznej części pracy licencjackiej i oddanie gotowej pracy.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie zależna od: obecności, aktywności podczas zajęć, jakości wygłoszonych referatów i jakości oddanej pracy licencjackiej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na semestr. Sposobem na odpracowanie nadliczbowych nieobecności przez seminarzystów/stki jest rozmowa z promotorem na dyżurze dot. materiału, który omawiany był podczas danych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania ogólne:
• obecność na seminariach;
• referowanie postępów badawczych podczas seminarium (min. 2 referaty w ciągu roku);
• regularne oddawanie kolejnych partii pracy dyplomowej;
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca zapoznawanie się z literaturą przedmiotu;
• zapał do (regularnej) pracy.
Wymagania szczegółowe zaprezentowane zostaną podczas pierwszego spotkania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura będzie polecana w zależności od tematyki prac studentów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Borowik Irena, Branko Ančić i Radosław Tyrała. 2013. „ (Atheism in) Central and Eastern Europe”, w: Stephen Bullivant (red.), Oxford Handbook of Atheism, New York: Oxford University Press, s. 622-637.
Tyrała Radosław. 2011, Religijność współczesna – między erozją a metamorfozą, w: Łucja Kapralska (red.), Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, Łódź: PRINTPAP, s. 127-146.
Tyrała Radosław. 2014. Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary, Kraków: ZW NOMOS.

Informacje dodatkowe:

Brak