Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-612-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma pozwolić nabyć wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające na przygotowanie pracy licencjackiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę na temat metod i technik badawczych oraz zna zasady etyczne prowadzenia badań SOC1A_W13, SOC1A_W12 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 zna podstawowe paradygmaty oraz właściwą dla nich terminologię pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa i wyjaśnienie zachodzących w nim procesów i zjawisk SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 ma wiedzę na temat zmian zachodzących w społeczeństwie pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie SOC1A_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi sformułować problem badawczy dotyczący przemian zachodzących w instytucjach i społeczeństwie posługując się terminologią właściwą dla socjologii SOC1A_U01, SOC1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi przygotować konspekt pracy licencjackiej i ukazać badany problem społeczny w perspektywie poznanych paradygmatów teoretycznych właściwych dla nauk społecznych SOC1A_U07, SOC1A_U09 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do przygotowania schematu analizy wybranego problemu badawczego SOC1A_U14 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 potrafi przygotować konspekt pracy dyplomowej w języku polskim lub obcym, będącą nowatorską i oryginalną analizą aktualnych procesów i zjawisk społecznych SOC1A_U15, SOC1A_U18, SOC1A_U17 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U005 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego interdyscyplinarnego ich kontekstu i zaprojektować ich badanie za pomocą odpowiednio dobranych metod socjologicznych SOC1A_U03, SOC1A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 poprawnie posługuje się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych i ma potrzebę stałego doskonalenia swojego warsztatu językowego oraz badawczego oraz wzbogacania swojej wiedzy SOC1A_K01, SOC1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 rozumie wagę refleksji społecznej dla wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych SOC1A_K08 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę na temat metod i technik badawczych oraz zna zasady etyczne prowadzenia badań - - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawowe paradygmaty oraz właściwą dla nich terminologię pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa i wyjaśnienie zachodzących w nim procesów i zjawisk - - - - - + - - - - -
M_W003 ma wiedzę na temat zmian zachodzących w społeczeństwie pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi sformułować problem badawczy dotyczący przemian zachodzących w instytucjach i społeczeństwie posługując się terminologią właściwą dla socjologii - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować konspekt pracy licencjackiej i ukazać badany problem społeczny w perspektywie poznanych paradygmatów teoretycznych właściwych dla nauk społecznych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do przygotowania schematu analizy wybranego problemu badawczego - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi przygotować konspekt pracy dyplomowej w języku polskim lub obcym, będącą nowatorską i oryginalną analizą aktualnych procesów i zjawisk społecznych - - - - - + - - - - -
M_U005 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego interdyscyplinarnego ich kontekstu i zaprojektować ich badanie za pomocą odpowiednio dobranych metod socjologicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 poprawnie posługuje się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych i ma potrzebę stałego doskonalenia swojego warsztatu językowego oraz badawczego oraz wzbogacania swojej wiedzy - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie wagę refleksji społecznej dla wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 352 godz
Punkty ECTS za moduł 14 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 160 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 157 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Seminarium

1. Zajęcia wstępne przedstawienie wymagań i zasad pracy na seminarium (2 godziny)
2. Praca nad tematem i konspektem (6 godziny)
Sforumłowanie problemu pracy w kategoriach socjologiczny jako pierwszy etap pisania pracy.
Cel pracy i konceptualizacja – omówienie na przykładach.
Selekcja źródeł i dobór literatury – zajęcia praktyczne.
3. Prezentacja i omówienie tematów prac (4 godziny)
4. Zasady pisania prac – struktura pracy, zasady tworzenia przypisów i bibliografii (2 godziny)
5. Zasady etyczne prowadzenia badań (2 godziny)
6. Prezentacje konspektów i dyskusja wokół nich (14 godzin)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest prezentacja tematu pracy i przygotowanie konspektu pracy oraz bibliografii w I semestrze a w drugim złożenie pracy .
Student może ze względu na indywidualny tryb pracy w porozumieniu z prowadzącą później oddać konsekt pracy i bibliografię oraz złożyc pracę w późniejszym terminie (wrzesień).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: zaliczenie 1 semstru seminarium
Sposób obliczania oceny końcowej:

I semestr 20% aktywny udział w zajęciach 50% przygotowanie konspektu pracy i licencjackiej i 30% zaprezentowanie go na zajęciach
II semestr przygotowanie pracy 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Trudno wyrównać nieobecnosci na zajęciach seminaryjnych, stąd studenci będę musieli w razie niobecności indywidualnie z prowadzącą przedmiot uzganiać formę i czas wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Zajęcia seminaryjne prowadzone w pierwszym i drugim semestrze stanowią uzupełniającą się całość w perspektywie nabycia określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

I semestr brak
II semestr: zaliczenie ! semetru seminarium

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-Literatura zostanie uzgodniona podczas zajęć i indywidualnie dostosowana do tematyki prac seminarzystów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Internet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni. W: Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały. Bielsko-Biała 2006 : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Wydawnictwo ATH, (s. 395–406), współautor: Maria Stojkow
Nowe media – stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów. W: Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda. Kraków 2006 : Wydawnictwo UJ, (s. 200–208).
Zagrożenia wynikające z dominacji mediów masowych w polityce. W: Problemy społeczne w grze politycznej : współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, pod red. nauk. Jadwigi Królikowskiej. Warszawa 2006: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW, (s.86–94).
Organizacje medialne i ich przemiany we współczesnej Polsce. W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa, pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. Łódź 2011: Wydawnictwo PRINTPAP, (s. 191–212).
Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. 2016. Kraków: Libron, współredaktorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Społeczno – technologiczne oblicza XXI wieku. 2016. Kraków: Libron, współredaktorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej. W: Społeczno – technologiczne oblicza XXI wieku. 2016. Kraków: Libron, współautorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek

Informacje dodatkowe:

brak