Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura starożytnej Grecji i Rzymu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-1-621-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Stabryła Stanisław (stanislaw.stabryla@uj.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi zagadnieniami cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym oraz uświadomienie im roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury. SOC1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. SOC1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym. SOC1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej. SOC1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1.Terytorium i pochodzenie starożytnych Greków. Jedność etniczna i narodowa ludności. Opis fizyczny Półwyspu Bałkańskiego. Etapy migracji plemion greckich Cywilizacja minojska. Cywilizacja achajska i kultura mykeńska. Inwazja Dorów, „Wieki ciemne”. Epoka archaiczna.
2. Greckie miasto-państwo. Wielka kolonizacja grecka. Tyrania. Prawodawcy greccy. Ateny, Sparta i inne państwa greckie. Kultura epoki archaicznej.
3. Epoka klasyczna. Demokracja ateńska i Perykles. Koniec niepodległości Grecji
Kultura grecka w epoce klasycznej.
4. Epoka hellenistyczna. Podboje Aleksandra Wielkiego. Rozpad monarchii Aleksandra. Kultura epoki hellenistycznej. Epoka rzymska i chrześcijańska. Schyłek
kultury greckiej.
5. Wojsko greckie. Sądownictwo. Miasta greckie. Pieniądze i handel w Grecji. Rolnictwo i rzemiosło. Medycyna i sport
6. Życie codzienne, rodzina grecka i uroczystości rodzinne, Mitologia i religia.
7. Teatr, igrzyska, śpiew, muzyka i taniec. Język, alfabet, pismo, książki. Wychowanie i wykształcenie w Grecji.
8. Sztuka, literatura i filozofia grecka.
9. Powstanie Rzymu. Legendy i historia, Współczesna nauka o początkach Rzymu. Plemiona italskie. Etruskowie. Epoka królewska, siedmiu królów rzymskich. Państwo i społeczeństwo rzymskie w epoce królewskiej.
10. Epoka wczesnej republiki rzymskiej. Podbój Italii. Państwo i społeczeństwo w epoce podbojów. Epoka rozkwitu republiki rzymskiej. Wojny punickie i podboje rzymskie w III i II w. przed Chr. Kultura rzymska w epoce rozkwitu republiki.
11. Epoka zmierzchu republiki. Działalność Grakchów. Wojny domowe w I w. przed Chr. Kultura rzymska w epoce zmierzchu republiki.
12. Epoka augustowska. Pryncypat Oktawiana Augusta i jego polityka. Kultura rzymska w epoce augustowskiej. Epoka cesarska. Kultura rzymska w epoce Cesarstwa (wiek I-V).
13. Organizacja sądownictwa rzymskiego. Armia rzymska. Miasta, komunikacja, podróże i poczta. Pieniądze, handel, rolnictwo i rzemiosło. Medycyna i sport w Rzymie. Rodzina rzymska, życie codzienne, uroczystości rodzinne.
14. Mitologia,religia, święta, wróżby i wyrocznie. Igrzyska, teatr, śpiew, muzyka i taniec. Alfabet, pismo, biblioteki i szkolnictwo. Wychowanie i wykształcenie w Rzymie. Sztuka rzymska. Język i literatura. Filozofia rzymska.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
obecność, aktywność,
Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z testu zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadnianie z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wykładach jest obowiązkowa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007
S. Stabryła, Historia kultury europejskiej I. Starożytność, Kraków 2012.
L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu,Warszawa 2004
G. Rachet, Słownik cywilizacji greckiej, Katowice 1998 („Książnica”)
J.-C. Fredouille, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice 2004 („Książnica”)
Literatura uzupełniająca:
K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji, Warszawa 1987 (8 wyd.)
J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń-Wrocław 1999
M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2006
L. Mrozewicz, Historia powszechna. Starożytność, Poznań 2001
S. Stabryła, Mały leksykon mitologii greckiej i rzymskiej, Kraków 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
patrz wyżej
Informacje dodatkowe:

Brak