Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Environmental risk modeling in energetics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0006-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Implementation of pillars and indicators of sustainable development in conventional and alternative energy. Types of risk in the energy sector. The models used in the risk assessment. Carrying out modeling on a selected example.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows the basic classifications of energy sources. SDA3A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 The student has an insight into international policy for solving ecological problems. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to apply methods of assessing the impact of energy on the environment. The student can list trends and strategies in modern energy. The student can observe and document the object of alternative energy SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of the need for permanent education in the field of processes occurring in the environment. SDA3A_K01, SDA3A_W03, SDA3A_K03, SDA3A_W01, SDA3A_K02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia w zakresie procesów zachodzących w środowisku. SDA3A_K01, SDA3A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows the basic classifications of energy sources. + - - + - - - - - - -
M_W002 The student has an insight into international policy for solving ecological problems. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to apply methods of assessing the impact of energy on the environment. The student can list trends and strategies in modern energy. The student can observe and document the object of alternative energy + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the need for permanent education in the field of processes occurring in the environment. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia w zakresie procesów zachodzących w środowisku. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

The process of shaping the idea of sustainable development. Sustainable development is a determinant for conducting activities in the field of environmental protection. Comprehensive perception of environmental issues
General characteristics of the concept of sustainable development. Ecological and civilization perception of sustainable development. Intra-systematic sustainability – pillars (habits) of sustainable development: economic, ecological, social, and institutional.
Indicators of the pillars of sustainable development and their characteristics
The issue of sustainable development in conventional and alternative energy
The concept of risk analysis. Economic, ecological and health risks
Methods and procedures for assessing environmental and health risks
Decision support systems for risk assessment
Work, energy, heat. Definitions and SI units
Carbon footprint. A reference to the ecological footprint. Carbon dioxide equivalent
Direct and indirect sources of carbon dioxide emissions. How to reduce carbon dioxide emissions? Compensation of carbon dioxide emissions. Measurement of carbon footprints
How can you reduce the carbon footprint. How can you control climate change. Personal CO2 emission calculator.
Resistance of environmental components to the impact of energy

Ćwiczenia projektowe (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: lecture, projects, panel discussion, brainstorming
 • Ćwiczenia projektowe: project, panel discussion, brainstorming
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Students will be required to prepare a presentation on ecological engineering topics. Most of the examples will be case studies from around the world to illustrate the application of ecological engineering. Student will also attend an open discussion session. 60% of project classes in the form of e-learning. The project exercise rating takes into account: the activity, the substantive value of the paper and the quality and manner of its presentation.Participation in lectures is not obligatory, however, the activity in lectures can be rewarded by raising the final grade. A prerequisite to take the exam is to provide the reporter with a mandatory project. Passing the project must be obtained on a basic date (one date) until the end of the given semester. It is allowed to pass the exercises in one correction period. Presence on project exercises is obligatory. If the student has left more than 25% of the project exercises, he would not be allowed to pass exam. Excluded absences from classes can be made with another group, but only on the condition of the teacher’s consent.
The exam in the subject takes place in writing and covers the content given in lectures. The exam takes place in one basic and one correction period. Positive rating can not be improved.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation in the lectures is not obligatory, however, the activity at the lectures can affect the increase of the final grade.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Presence on project exercises is obligatory. If the student has left more than 25% of the project exercises, he will not be admitted to the exam. Excused absences on exercises can be made up with another group, but only on condition consent of the teacher.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is average grade from tests of the lectures (weight 0.4) and project classes (weight 0.6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If the student has left more than 25% of the project exercises, he would not be allowed to pass exam. Excluded absences from classes can be made with another group, but only on the condition of the teacher’s consent.
The exam in the subject takes place in writing and covers the content given in lectures. The exam takes place in one basic and one correction period. Positive rating can not be improved.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of the basic laws of physics. Knowledge of mathematics at the technical level of a university.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Declaration from Rio de Janeiro. in: Final Documents of the United Nations Conference ,, Environment and Development, Rio de Janeiro, June 3-14, 1992, Earth Summit, Warsaw 1993, pp. 13.
Strategy for Sustainable Development of Poland until 2025
Sobczyk W.: Evaluation of harvest of energetic basket willow, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 2011, vol. XI, p. 343-352.
Sobczyk W., Kowalska A.: The techniques of producing energy from biomass. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN 2012, vol. 12,p. 257-261.
Ostrowska A., Sobczyk W., Pawul M.: Evaluation of economic and ecological effects of solar energy use on the example of a single-family home. Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2013. ISSN 1506-218X, p. 2697–2710.
Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
Sobczyk W., Kowalska A., Sobczyk E.J., 2014: The use of multi-criteria AHP and Leopold’s matrix to assess the impact of gravel-sand deposits on the natural environment of the Jasiołki Valley. Mineral Resources Management, vol. 2, pp. 157-172.
Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga H.: Evaluation of yielding of willow fertilized with sewage sludge. Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2015, p. 1113-1124.
Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, p. 51-62.
Sobczyk W., Gałka P., Nawrocka M.: Performance of sustainable development indexes in alternative power generation as exemplified by biomass. Scientific Papers of the Institute for Mineral Resources and Energy PAN, 2018, 104, pp. 119–130.
Sobczyk W., Poros M. Geoparks and its importance in environmental education and in geotourism in the context of planned post-mining sites reclamation. SCHOLA 2018. Open Online Journal for Research and Education Special Issue Dec. 2018, s. 1-11.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Sobczyk W.: Evaluation of harvest of energetic basket willow, TEKA Commission for the Automotive and Power Industry of Agriculture PAN 2011, vol. XI, p. 343-352.
Sobczyk W., Kowalska A.: The techniques of producing energy from biomass. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN 2012, vol. 12,p. 257-261.
Ostrowska A., Sobczyk W., Pawul M.: Evaluation of economic and ecological effects of solar energy use on the example of a single-family home. Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2013. ISSN 1506-218X, p. 2697–2710.
Sobczyk W., Kowalska A., Sobczyk E.J., 2014: The use of multi-criteria AHP and Leopold’s matrix to assess the impact of gravel-sand deposits on the natural environment of the Jasiołki Valley. Mineral Resources Management, vol. 2, pp. 157-172.
Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga H.: Evaluation of yielding of willow fertilized with sewage sludge. Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2015, p. 1113-1124.
Sobczyk W., Gałka P., Nawrocka M.: Performance of sustainable development indexes in alternative power generation as exemplified by biomass. Scientific Papers of the Institute for Mineral Resources and Energy PAN, 2018, 104, pp. 119–130.
Sobczyk W., Poros M. Geoparks and its importance in environmental education and in geotourism in the context of planned post-mining sites reclamation. SCHOLA 2018. Open Online Journal for Research and Education Special Issue Dec. 2018, s. 1-11.
Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, p. 51-62.Sobczyk W., Gałka P., Nawrocka M.: Realizacja wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce alternatywnej na przykładzie biomasy. Performance of sustainable development indexes in alternative power generation as exemplified by biomass. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018 nr 104, s. 119–130.
Sobczyk W., Poros M. Geoparks and its importance in environmental education and in geotourism in the context of planned post-mining sites reclamation. SCHOLA 2018. Open Online Journal for Research and Education Special Issue Dec. 2018, s. 1-11.

Informacje dodatkowe:

Lack