Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie ryzyka środowiskowego w energetyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0007-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rodzaje ryzyka w energetyce. Modele stosowane w ocenie ryzyka. Realizacja filarów i wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej oraz alternatywnej. Przeprowadzenie modelowania na wybranym przykładzie

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma rozeznanie w zakresie międzynarodowej polityki na rzecz rozwiązywania problemów ekologicznych w kontekście problematyki rozwoju zrównoważonego SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student wie, w jaki sposób energetyka konwencjonalna oddziałuje na środowisko SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować metody oceny wpływu energetyki na środowisko. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U04
M_U002 Student potrafi zastosować zasady modelowania ryzyka w układach energetycznych SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Egzamin
M_U003 Student potrafi wymienić trendy i strategie w nowoczesnej energetyce SDA3A_U03, SDA3A_U02 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami wynikłymi z potrzeb kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Student ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia w zakresie procesów zachodzących w środowisku SDA3A_K01, SDA3A_W03, SDA3A_W04, SDA3A_K02, SDA3A_W01
M_K002 Student ma świadomość etycznego traktowania przyrody oraz skutków nadmiernej eksploatacji zasobów Ziemi SDA3A_K01, SDA3A_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma rozeznanie w zakresie międzynarodowej polityki na rzecz rozwiązywania problemów ekologicznych w kontekście problematyki rozwoju zrównoważonego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student wie, w jaki sposób energetyka konwencjonalna oddziałuje na środowisko + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować metody oceny wpływu energetyki na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować zasady modelowania ryzyka w układach energetycznych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wymienić trendy i strategie w nowoczesnej energetyce + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami wynikłymi z potrzeb kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Student ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia w zakresie procesów zachodzących w środowisku + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość etycznego traktowania przyrody oraz skutków nadmiernej eksploatacji zasobów Ziemi + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 124 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Proces kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój wyznacznikiem dla prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska. Kompleksowe postrzeganie problematyki środowiskowej
  Ogólna charakterystyka koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne i cywilizacyjne postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważoność wewnątrzsystemowa – filary (łady) zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, ekologiczny, społeczny, instytucjonalny.
  Wskaźniki filarów zrównoważonego rozwoju i ich charakterystyka
  Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
  Pojęcie analizy ryzyka. Ryzyko ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne
  Metody i procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego
  Systemy wspomagania decyzji do oceny ryzyka
  Praca, energia, ciepło. Definicje i jednostki SI
  Ślad węglowy. Odniesienie do śladu ekologicznego. Ekwiwalent dwutlenku węgla
  Bezpośrednie i pośrednie źródła emisji dwutlenku węgla. Jak zmniejszyć emisję dwutlenku węgla? Kompensowanie emisji dwutlenku węgla. Pomiar śladów węglowych
  Jak można zmniejszyć ślad węglowy. Jak można kontrolować zmiany klimatu. Osobisty kalkulator emisji CO2.
  Odporność składników środowiska na wpływ energetyki

 2. Proces kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój wyznacznikiem dla prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska. Kompleksowe postrzeganie problematyki środowiskowej
  Ogólna charakterystyka koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne i cywilizacyjne postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważoność wewnątrzsystemowa – filary (łady) zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, ekologiczny, społeczny, instytucjonalny.
  Wskaźniki filarów zrównoważonego rozwoju i ich charakterystyka
  Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
  Pojęcie analizy ryzyka. Ryzyko ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne
  Metody i procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego
  Systemy wspomagania decyzji do oceny ryzyka
  Praca, energia, ciepło. Definicje i jednostki SI
  Ślad węglowy. Odniesienie do śladu ekologicznego. Ekwiwalent dwutlenku węgla
  Bezpośrednie i pośrednie źródła emisji dwutlenku węgla. Jak zmniejszyć emisję dwutlenku węgla? Kompensowanie emisji dwutlenku węgla. Pomiar śladów węglowych
  Jak można zmniejszyć ślad węglowy. Jak można kontrolować zmiany klimatu. Osobisty kalkulator emisji CO2.
  Odporność składników środowiska na wpływ energetyki

Ćwiczenia projektowe (20h):
 1. Omówienie metodyki wykonania projektu.
  Wyjaśnienie przeprowadzenia bilansu energetycznego.
  Wyjaśnienie przeprowadzenia korzyści i strat środowiskowych.
  Omówienie analizy SWOT. Analiza SWOT dla energetyki konwencjonalnej i alternatywnej.
  Omówienie sposobu realizacji filarów (ładów) i wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
  Omówienie analizy SWOT
  Omówienie metody AHP
  Omówienie modelu Leopold`s matrix.
  Wykonanie projektu dotyczącego jednego z wybranych tematów.

 2. Omówienie metodyki wykonania projektu.
  Wyjaśnienie przeprowadzenia bilansu energetycznego.
  Wyjaśnienie przeprowadzenia korzyści i strat środowiskowych.
  Omówienie analizy SWOT. Analiza SWOT dla energetyki konwencjonalnej i alternatywnej.
  Omówienie sposobu realizacji filarów (ładów) i wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
  Omówienie analizy SWOT
  Omówienie metody AHP
  Omówienie modelu Leopold`s matrix.
  Wykonanie projektu dotyczącego jednego z wybranych tematów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: prelekcja i dyskusja panelowa
 • Ćwiczenia projektowe: projektowanie, dyskusja panelowa, burza mózgów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, jednak aktywność na wykładach może wpłynąć na podwyższenie końcowej oceny. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie prowadzącemu sprawozdania z obowiązkowego projektu. Zaliczenie projektu należy uzyskać w terminie podstawowym (jeden termin) do końca danego semestru.
Dopuszcza się zaliczenie ćwiczeń w jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzącego.
Egzamin z przedmiotu odbywa się w formie pisemnej i obejmuje treści podane na wykładach. Egzamin odbywa się w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.
Studenci będą zobowiązani do przygotowania prezentacji na temat projektowania systemu oceny wpływu energetyki na środowisko. Większość przykładów będzie studiami przypadku z całego świata w celu zilustrowania zastosowania metod stosowanych w inżynierii środowiskowej. Student będzie również uczestniczył w otwartej sesji dyskusyjnej. 60% zajęć projektowych w formie e-learningu. Ocena projektu uwzględnia: aktywność, wartość merytoryczną oraz jakość i sposób jego prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, jednak aktywność na wykładach może wpłynąć na podwyższenie końcowej oceny.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zaliczeniowa jest średnią ważoną ocen z wykładów (waga 0,4), ćwiczeń projektowych (waga 0,6). Oceną końcową za przedmiot jest ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych praw fizyki. Znajomość matematyki na poziomie technicznej szkoły wyższej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Deklaracja z Rio de Janeiro. w: Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych ,,Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r., Szczyt Ziemi, Warszawa 1993, s. 13 i nast.;
2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku
3. Malada A., Sobczyk W. Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, zeszyt II, Opole. 2005, s. 92-98.
4. Sobczyk W.: Uprawa wierzby energetycznej w województwie małopolskim. Rozdział w monografii Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji (red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka). Wyd. Akademii Pedagogicznej 2005, s. 253-257.
5. Sobczyk W.: Plonowanie wierzby wiciowej – w świetle badań. „Polityka Energetyczna”, tom 10, zeszyt specjalny 2, Kraków 2007, s. 547-556.
6. Sobczyk W.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Zawoi Przysłopie (Małopolska). Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis nr 252, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 47; 2008, s. 457-463.
7. Sobczyk W.: Evaluation of harvest of energetic basket willow, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 2011, vol. XI, s. 343-352.
8. Sobczyk W., Kowalska A.: The techniques of producing energy from biomass. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN 2012, vol. 12, s. 257-261.
9. Ostrowska A., Sobczyk W., Pawul M.: Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2013. ISSN 1506-218X, s. 2697–2710.
10. Sobczyk W.: Uprawa roślin energetycznych na terenach wiejskich – rolnictwo alternatywne. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej “Realizacja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Teoria a praktyka”. Grudziądz 30 VII 2013.
11. Sobczyk W.: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ss. 355.
12. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.
13. Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
14. Sternik K., Sobczyk W.: Zalety biomasy jako alternatywnego źródła energii. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2015, nr 3 (136), s. 19-22.
15. Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga H.: Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2015, s. 1113-1124.
16. Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, s. 51-62.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Deklaracja z Rio de Janeiro. w: Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych ,,Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r., Szczyt Ziemi, Warszawa 1993, s. 13 i nast.;
2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku
3. Malada A., Sobczyk W. Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, zeszyt II, Opole. 2005, s. 92-98.
4. Sobczyk W.: Uprawa wierzby energetycznej w województwie małopolskim. Rozdział w monografii Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji (red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka). Wyd. Akademii Pedagogicznej 2005, s. 253-257.
5. Sobczyk W.: Plonowanie wierzby wiciowej – w świetle badań. „Polityka Energetyczna”, tom 10, zeszyt specjalny 2, Kraków 2007, s. 547-556.
6. Sobczyk W.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Zawoi Przysłopie (Małopolska). Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis nr 252, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 47; 2008, s. 457-463.
7. Sobczyk W.: Evaluation of harvest of energetic basket willow, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 2011, vol. XI, s. 343-352.
8. Sobczyk W., Kowalska A.: The techniques of producing energy from biomass. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN 2012, vol. 12, s. 257-261.
9. Ostrowska A., Sobczyk W., Pawul M.: Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2013. ISSN 1506-218X, s. 2697–2710.
10. Sobczyk W.: Uprawa roślin energetycznych na terenach wiejskich – rolnictwo alternatywne. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej “Realizacja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Teoria a praktyka”. Grudziądz 30 VII 2013.
11. Sobczyk W.: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ss. 355.
12. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.
13. Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
14. Sternik K., Sobczyk W.: Zalety biomasy jako alternatywnego źródła energii. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2015, nr 3 (136), s. 19-22.
15. Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga H.: Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2015, s. 1113-1124.
16. Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, s. 51-62.

Informacje dodatkowe:

Brak