Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Antyoksydanty: zastosowania profilaktyczne i zdrowotne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0012-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Szymańska Renata (Renata.Szymanska@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie wykładu i zajęć seminaryjnych zostanie przedstawiona charakterystyka naturalnych i syntetycznych antyutleniaczy – ich źródła, aktywność oraz wpływ na zdrowie człowieka.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna naturalne endo- i egzogenne antyutleniacze. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student omawia wpływ wybranych antyutleniaczy na zdrowie człowieka. SDA3A_W03, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wyjaśnić wpływ związków o charakterze antyutleniającym na organizm człowieka. Zna normy dobowe antyutleniaczy i umie przewidzieć skutki ich przekroczenia. SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant posiada podstawową wiedzę do oceny bezpieczeństwa stosowanych subhastacji (np. suplementów diety). SDA3A_K01, SDA3A_K02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
35 20 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna naturalne endo- i egzogenne antyutleniacze. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student omawia wpływ wybranych antyutleniaczy na zdrowie człowieka. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wyjaśnić wpływ związków o charakterze antyutleniającym na organizm człowieka. Zna normy dobowe antyutleniaczy i umie przewidzieć skutki ich przekroczenia. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada podstawową wiedzę do oceny bezpieczeństwa stosowanych subhastacji (np. suplementów diety). + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 35 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1. Informacje wprowadzające (biochemia tlenu, stres oksydacyjny, reakcje redoks).
2. Wolne rodniki i stres oksydacyjny; powstawanie, rodzaje ich oddziaływanie na organizm.
3. Rodzaje antyoksydantów i ich udział w eliminacji reaktywnych form tlenu;
4. Endogenne antyutleniacze (m.in. glutation, koenzym Q10, enzymy antyutleniające);
5. Egzogenne antyutleniacze (m.in. witamina C, witamina E, karotenoidy, polifenole, flawonoidy).
6. Naturalne źródła antyutleniaczy.
7. Syntetyczne antyutleniacze – zastosowania i bezpieczeństwo.
8. Wykorzystanie antyutleniaczy w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i neurodegeneracyjnych.
9. Antyutleniacze a nowotwory.
10. Antyutleniacze w nutrigenomice, farmakogenomice i starzeniu się organizmu.
11. Antyutleniacze a GMO i inżynieria genetyczna.

Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Nowe, naturalne źródła antyoksydantów.
2. Bionanotechnologiczne metody uzyskiwania związków antyoksydacyjnych.
3. Żywność funkcjonalna.
5. Aktywność syntetycznych antyoksydantów. Suplementy.
6. Paradoks tlenowy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia seminaryjne. W ramach zaliczenia uczestnik zajęć jest zobowiązany do przygotowania prezentacji na zadany temat. Dodatkowo, ocenie podlega aktywność w dyskusji dotyczącej wystąpień innych uczestników zajęć.
Wykład. Przed przystąpieniem do zaliczenie treści prezentowanych na wykładzie konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć seminaryjnych. Zaliczenie ma formę testową. Zaliczenie poprawkowe odbywa się w sesji poprawkowej.
Skala ocen zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: tudenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z zajęć seminaryjnych i oceny z wiedzy w wykładu kończącego się zaliczeniem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Podstawy biochemii/biologii/fizjologii.
2. Dobra znajomość języka angielskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Berg J, Tymoczko J, Stryer L, “Biochemia”, PWN 2016
Le Cren F., “PRZECIWUTLENIACZE – rewolucja w medycynie XXI wieku”, Wydawnictwo KDC 2006
Grajek W., “Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne”, WNT Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kruk J, Szymańska R, Cela J, Munne-Bosch S. 2014. Plastochromanol-8: Fifty years of research. Phytochemistry 108: 9-16
2. Szymańska R, Nowicka B, Gabruk M, Glińska S, Michlewska S, Dłużewska J, Sawicka A, Kruk J, Laitinen R. 2015. Physiological and antioxidant responses of two accessions of Arabidopsis thaliana in different light and temperature conditions. Physiologia Plantarum 154: 194-209
3. Szymańska R, Nowicka B, Kruk J. 2017. Vitamin E – Occurrence, Biosynthesis and Functions in Human Nutrition. Mini Reviews in Medicinal Chemistry 17(12): 1039-1052
4. Szymańska R, Pospisil P, Kruk J. 2016. Plant-derived antioxidants in disease prevention. Oxidative Medicine and Cellular Longevity e1920208.
5. Szymańska R, Kruk J. 2018. Novel and rare prenyllipids – Occurrence and biological activity. Plant Physiology and Biochemistry
6. Szymańska R, Kruk J. 2007. „Występowanie oraz funkcja tokochromanoli u roślin, zwierząt i u człowieka”. Postępy Biochemii 53(2), 174-182.
7. Szymańska R, Kruk J. 2007. „Fitosterole – występowanie i znaczenie dla człowieka”. Kosmos 56(1-2), 107-114.
8. Szymańska R, Kruk J. 2007. „Przeciwutleniacze kontra wolne rodniki”. Wiedza i Życie 7, 20-25.
9. Szymańska R. 2009. „Witamina E leczy wszystko oprócz złamanego serca”. Wszechświat 110(1-3), 54-57.
10. Szymańska R, Nowicka B, Kruk J. 2009. „Witamina E – metabolizm i transport”. Kosmos 58(1-2), 199-210.
11. Nowicka B, Szymańska R, Kruk J. 2009. „Chinony prenylowe – występowanie i funkcja”. Postępy Biochemii 55(3), 307-315.
12. Szymańska R. 2010. „Tlenowy paradoks”. Wiedza i Życie 3, 46-50.
13. Szymańska R, Strzałka Kazimierz. 2010. „Reaktywne formy tlenu w roślinach: powstawanie, dezaktywacja i rola w przekazywaniu sygnału”. Postępy Biochemii 56(2), 182-201.
14.Trela A, Szymańska R. Żywność funkcjonalna w profilaktyce zdrowotnej. Wszechświat 4, 2017.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.