Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkło i szkło-ceramika - materiały funkcjonalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0013-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć przekazane zostaną informacje zarówno teoretyczne jak i praktyczne dotyczące wytwarzania szkła i materiałów szkło-krystalicznych. Omówione zostaną przykłady zastosowań tych materiałów z uwzględnieniem ich zalet i wad. Ich funkcjonalność będzie analizowana w porównaniu do innych materiałów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą warunków otrzymywania szkła i materiałów szkło-krystalicznych. SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W04 Kolokwium
M_W002 Zna właściwości szkła i szkło-ceramiki, i umie wskazać potencjalne zastosowania. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać najlepsze rozwiązanie dla danego zastosowania w obrębie branży szkła i ceramiki SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności rzetelne analizy właściwości materiałów przy projektowaniu rozwiązań komercyjnych. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą warunków otrzymywania szkła i materiałów szkło-krystalicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna właściwości szkła i szkło-ceramiki, i umie wskazać potencjalne zastosowania. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać najlepsze rozwiązanie dla danego zastosowania w obrębie branży szkła i ceramiki + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności rzetelne analizy właściwości materiałów przy projektowaniu rozwiązań komercyjnych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu o następujących treściach.
1) Problem opisu stanu szklistego – aspekt kinetyczny i termodynamiczny
2) Metody otrzymywania i produkcji szkła
3) Szkło-ceramika jak sterować ich strukturą i teksturą
4) Wpływ składu chemicznego szkła na właściwości funkcjonalne
5) Materiały szkliste w układach optoelektronicznych
6) Szkła porowate – szkliste materiały filtracyjne i izolacyjne
7) Szkło i szkło-ceramiczne materiały konstrukcyjne – jak sterować ich wytrzymałością mechaniczną
8) Szkło-ceramika o właściwościach biozgodnych i bioaktywnych
9) Rola szkła w ochronie środowiska
10) Aspekty wykorzystania szkła w budownictwie – szyby zespolone, szkło laminowane
11) Metody badań w aspekcie obowiązujących norm

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Prezentacja multimedialna i dyskusja przy eksponatach
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność i merytoryczny udział studenta w zajęciach.
Przygotowanie referatu lub test 20 pytań. Do każdego pytania 4 propozycje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Aktywna obecność i dyskusja na wybrany temat
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,5x(aktywność na zajęciach) + 0,5x(wynik testu)
lub
0,5x(aktywność na zajęciach) + 0,5x(ocena z przygotowanego referatu).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne przepracowanie tematu zajęć i przygotowanie konspektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czasopismo Szkło i Ceramika
Czasopismo Materiały Ceramiczne
Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 1. Ceramika/Ceramics, vol. 73, 2012
Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 2. Ceramika/Ceramics, vol. 113, 2012
Technologia Szkła, Wyd. Arkady, Warszawa 1987

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The effect of CeO2 on the thermal stability, structure and thermoluminescence and optically stimulated luminescence properties of barium borate glass / Marcin ŚRODA, Szymon ŚWIONTEK, Wojciech Gieszczyk, Paweł Bilski // Journal of Non-Crystalline Solids ; ISSN 0022-3093. — 2019 vol. 517, s. 61–69

Study of spectroscopic and thermal characterization of TeO2-Ga2O3 oxyfluoride (TGOF) glasses and glass-ceramics activated by Pr3+ ions : the role of phonons / Czeslaw Koepke, Marcin ŚRODA, Krzysztof Wisniewski, Agnieszka Marczewska // Journal of Luminescence ; ISSN 0022-2313. — 2018 vol. 198, s. 171–177

Spectroscopic and thermal study of a new glass from TeO2-Ga2O3-GeO2 system / Agnieszka Marczewska, Marcin ŚRODA // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2018 vol. 1164, s. 100–108.

Influence of Gd2O3 on thermal and spectroscopic properties of aluminosilicate glasses / Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2018 vol. 1161, s. 536–543

Application of DTA/DSC and dilatometry for optimization of Ba-Ce-Y-P-Si-O glass phase for composite protonic conductors based on BaCe0.9Y0.1O3-delta / Katarzyna SILARSKA, Marcin ŚRODA, Paweł PASIERB // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2018 vol. 133 iss. 1, s. 87–93

Thermal and spectroscopic characterization of gallium-tellurite glasses doped BaF2 and PbO / Agnieszka Marczewska, Marcin ŚRODA, Marek NOCUŃ // Journal of Non-Crystalline Solids ; ISSN 0022-3093. — 2017 vol. 464, s. 104–114.

Studies of the spectroscopic properties of lead-gallium oxyfluoride (LGOF) glasses and glass-ceramics activated by Pr3+ ions / Czeslaw Koepke, Marcin ŚRODA, Agnieszka Marczewska, Krzysztof Wisniewski, Paweł Pichniarczyk // Journal of Luminescence ; ISSN 0022-2313. — 2016 vol. 179, s. 139–145

Informacje dodatkowe:

Brak