Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne metody badania i zabezpieczania dóbr kultury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0015-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Łojewski Tomasz (lojewski@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course presents an overview of instrumental analysis methods applied to cultural heritage artefacts and some topics characteristic for CH studies, including degradation mechanisms for selected classes of materials (paper, metal, glass), methodology of accelerated ageing, dating of ancient materials and advanced imaging techniques. Lectures are illustrated with numerous examples and supported by laboratory excercises in which students will have an opportunity to perform measurements for heritage objects with the use of a state-of-the-art equippment.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student could describe degradation mechanisms for selected classes of materials in heritage collections SDA3A_W03, SDA3A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student has a working knowledge concerning key analytical techniques applied in the field of conservation science SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student could identify treaths to the stability and visual appearance of museum objects SDA3A_U02, SDA3A_U01
M_U003 Student can formulate a study plan of physicochemical analyses for historical artefacts and art objects SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to recognize the role of material science and analytical chemistry in protection of cultural heritage SDA3A_K01, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student understands risks coming from inproper conservation and exhibition practises as well as poorly designed physicochemical studies to the stability and visual appearance of artefacts in heritage/art collections SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K003 Student could characterize analytical methods suitable for nondestructive studies of heritage objects SDA3A_K01, SDA3A_K03
M_K004 Student is able to choose appropriate analytical methods to solve problem related to active and passive conservation of artworks and heritage objects SDA3A_K03, SDA3A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student could describe degradation mechanisms for selected classes of materials in heritage collections - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student has a working knowledge concerning key analytical techniques applied in the field of conservation science - - - - - - - - - - -
M_U002 Student could identify treaths to the stability and visual appearance of museum objects - - - - - - - - - - -
M_U003 Student can formulate a study plan of physicochemical analyses for historical artefacts and art objects - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to recognize the role of material science and analytical chemistry in protection of cultural heritage + - - - - - - - - - -
M_K002 Student understands risks coming from inproper conservation and exhibition practises as well as poorly designed physicochemical studies to the stability and visual appearance of artefacts in heritage/art collections + - - - - - - - - - -
M_K003 Student could characterize analytical methods suitable for nondestructive studies of heritage objects + - + - - - - - - - -
M_K004 Student is able to choose appropriate analytical methods to solve problem related to active and passive conservation of artworks and heritage objects + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Lectures presenting an overview of instrumental analysis methods applied to cultural heritage (CH) artefacts and selected topics characteristic for CH studies:

Introduction to conservation science
Degradation mechanisms for selected classes of materials in collections
Separation techniques (chromatography, electrophoresis)
Spectroscopic analysis (infrared, Raman and mass spectroscopy)
Accelerated aging
Microbial corrosion and disinfection
Dating of historical materials
Theory and practice of color measurement
Imaging techniques in CH studies

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Laboratory excercises:
1. Accelerated light aging
2. Colour measurement
3. Multispectral imaging and reflectance transformation imaging
4. Nondestructive elemental analysis for CH objects with XRF spectrometer
5. Visit to a museum laboratory

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Lectures: participations in lectures
Laboratory classes: participation and preparation of the written work on one selected topic from the presented list.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

no grades, pass/no pass only

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

It is expected that student enrolling for this course will:
- have at least basic knowledge in chemistry and physics,
- show interest in humanities (archeology, museology, history of art and art conservation),
- have good command of English.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Evangelia A. Varella, Conservation Science for the Cultural Heritage: Applications of Instrumental Analysis, Springer 2013
2. E. Ciliberto, G. Spoto, Modern Analytical Methods in Art and Archaeology, Wiley-Interscience 2000
3. Barbara H. Stuart, Analytical Techniques in Materials Conservation, John Wiley & Sons 2007
4. H.M. Szczepanowska, Conservation of Cultural Heritage: Key Principles and Approaches, Routledge 2013
……

publications from the Getty Conservation Institute, many of which are available on-line in full text (some examples below):
5. Ruth Johnston-Feller, Color Science in the Examination of Museum Objects: Nondestructive Procedures, GCI 2001
6. Robert L. Feller, Accelerated Aging: Photochemical and Thermal Aspects, GCI 1994
7. Michele R. Derrick, Dusan Stulik, and James M. Landry, Infrared Spectroscopy in Conservation Science, GCI 1999
8. Terry J. Reedy and Chandra L. Reedy, Principles of Experimental Design for Art Conservation Research, GCI 1992

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Chlebda, D.K., Majda, A., Łojewski, T., Łojewska, J. Hyperspectral imaging coupled with chemometric analysis for non-invasive differentiation of black pens (2016) Applied Physics A: Materials Science and Processing, 122 (11)
2. Pawcenis, D., Smoleń, M., Aksamit-Koperska, M.A., Łojewski, T., Łojewska, J., Evaluating the impact of different exogenous factors on silk textiles deterioration with use of size exclusion chromatography
(2016) Applied Physics A: Materials Science and Processing, 122 (6)
3. Pawcenis, D., Syrek, M., Aksamit-Koperska, M.A., Łojewski, T., Łojewska, J., Mark-Houwink-Sakurada coefficients determination for molar mass of silk fibroin from viscometric results. SEC-MALLS approach
(2016) RSC Advances, 6 (44)
4. Koperska MA, Lojewski T, Lojewska J, Evaluating degradation of silk’s fibroin by attenuated total reflectance infrared spectroscopy: Case study of ancient banners from Polish collections, Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2015, 135, 576-582
5. Koperska MA, Pawcenis D, Milczarek JM, Blachecki A, Łojewski T, Łojewska J, Fibroin degradation – Critical evaluation of conventional analytical methods, Polymer Degradation and Stability 2015, 120 357-36
6. Pawcenis D, Thomas JL, Łojewski T, Milczarek JM, Łojewska J, Towards determination of absolute molar mass of cellulose polymer by size exclusion chromatography with mulitple angle laser light scattering detection, J Chromatogr A. 2015, 1409:53-9
7. Pawcenis, D., Koperska, M.A., Milczarek, J.M., Łojewski, T., Łojewska, J., Size exclusion chromatography for analyses of fibroin in silk: Optimization of sampling and separation conditions, 2014, Applied Physics A: Materials Science and Processing, 114(2), s. 301-308
8. Koperska, M.A., Pawcenis, D., Bagniuk, J., Zaitz, M.M., Missori, M., Łojewski, T., Łojewska, J., Degradation markers of fibroin in silk through infrared spectroscopy, 2014, Polymer Degradation and Stability, 105(1), s. 185-196
9. T. Łojewski, La désacidification de masse en Pologne, Bibliothèque nationale de France, Actualités de la conservation 2012, 31, p. 1-2
10. T. Łojewski, J. Bagniuk, A. Kołodziej, J. Łojewska, Reflective and photoacustic infrared spectroscopic techniques in assessment of binding media in paintings, Appl. Physics A: Materials 105(3) (2011)753-761
11. T. Łojewski, J. Thomas, R. Gołąb, J. Kawałko, J. Łojewska, Light ageing with simultaneous colorimetry via fiber optics reflection spectrometry, Rev. Sci. Instrum. 82(7) (2011) 076102-1 – 076102-3
12. T. Łojewski, K. Zięba, A. Kołodziej, J. Łojewska, Following cellulose depolymerization in paper: comparison of size exclusion chromatography techniques, Cellulose 18 (2011) 1349–1363
13.Koperska. T. Łojewski, J. Łojewska, Vibrational spectroscopy techniques to study degradation of natural dyes. Assessment of oxygen free cassette for safe exposition of artifacts, Analytical Bioanalytical Chemistry 399 (2011) 3271-3283
14. T. Łojewski, P. Miśkowiec, M. Missori, A. Lubańska, L.M. Proniewicz, J. Łojewska, FTIR and UV/VIS as methods for evaluation of oxidative degradation of cellulose. DFT approach to carbonyl vibrations, Carbohydrate Pol. 82(2) (2010) 370-375
15. 11. T. Łojewski, K. Zięba. J. Łojewska, Size exclusion chromatography and viscometry in paper degradation studies. New Mark-Houwink coefficients for cellulose in cupriethylenediamine, J. Chromatogr. A 1217(42) (2010) 6462-6468

Informacje dodatkowe:

Brak