Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0016-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ten pozwala poznać od strony teoretycznej jak i praktycznej zagadnienia związane z prowadzeniem rożnego rodzaju projektów. Daje też możliwość ubiegania się o certyfikację w tej dziedzinie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. SDA3A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi formułować problemy dabawcze SDA3A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi komunikować się. SDA3A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. SDA3A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi formułować problemy dabawcze + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi komunikować się. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 70 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
 2. Przegląd metodyk prowadzenia projektów
  Waterfall
  PMBok
  ITIL
  eXtreme programming
  Agile
  Scrum
 3. Wprowadzenie do metodyki Prince2
  Cel i zakres
  Struktura
 4. Pryncypia Prince2
  Ciągła zasadność biznesowa
  Korzystanie z doświadczeń
  Zdefiniowane role i obowiązki
  Zarządzanie etapowe
  Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji
  Koncentracja na produktach
  Dostosowanie do warunków projektu
 5. Tematy Prince2
  Uzasadnienie biznesowe
  Organizacja
  Jakość
  Plany
  Ryzyko
  Zmiana
  Postęp
 6. Procesy Prince2
  Przygotowanie projektu
  Zarządzanie strategiczne projektu
  Inicjowanie projektu
  Sterowanie etapem
  Zarządzanie dostarczaniem produktów
  Zarządzanie końcem etapu
  Zamykanie projektu
 7. Dokumenty spotykane w Prince2
  Dokument opisujący podejście do zarządzania korzyściami
  Dokument opisujący uzasadnienie biznesowe
  Dokument opisujący podejście do sterowania zmianami
  Raport z punktu kontrolnego
  Dokument opisujący podejście do zarządzania komunikacją
  Zapis obiektu konfiguracji
  Dziennik projektu
  Raport końcowy projektu
  Raport końcowy etapu
  Raport nadzwyczajny
  Raport okresowy
  Rejestr zagadnień
  Raport o zagadnieniu
  Dziennik doświadczeń
  Raport doświadczeń
  Plan projektu
  Plan etapu
  Plan zespołu
  Plan nadzwyczajny
  Opis projektu
  Zestawienie statusu produktów
  Założenia projektu
  Dokumentacja inicjowania projektu
  Opis produktu końcowego projektu
  Dokument opisujący podejście do zarządzania jakością
  Rejestr jakości
  Dokument opisujący podejście do zarządzania ryzykiem
  Rejestr ryzyk
  Dokument opisujący grupę zadań
 8. Oprogramowanie wspomagające prowadzenie projektów
  Microsoft Project
  ProjectLibre
  P2Ware
  Inne programy i portale
 9. Przykładowy projekt
 10. Certyfikacja

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt będzie polegał na zaplanowaniu i hipotetycznym zrealizowaniu określonego projektu przy pomocy metodyki Prince2. Pozwoli na ugruntowanie teoretycznej wiedzy oraz przećwiczenie jej na rzeczywistym przykładzie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie projektu i uzyskanie pozytywnej oceny

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie oceny z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nadrobi prace nad projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólne wiadomości związane z tematyką zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Robert K. Wysocki, Rudd McGary: “Efektywne zarządzanie projektami”, Wydawnictwo Helion 2005
 • Materiały firmy AXELOS: “PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami”, Wydawnictwo Axelos 2018
 • Materiały firmy AXELOS: “PRINCE2 Handbook”, Wydawnictwo Axelos 2017
 • Adam Koszlajda: “Zarządzanie projektami IT przewodnik po metodykach”, Wydawnictwo Helion 2010
 • Piotr Wróblewski: “Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania” Wydawnictwo Helion 2009
 • Marc Loeffler: “Agile, retrospektywy w zarządzaniu standardami”, Wydawnictwo Helion 2018
 • Ken Schwaber, Jeff Sutherland: “Tworzenie oprogramowania w 30 dni. Programuj zwinnie i szybko!”, Wydawnictwo Helion 2013
 • Ken Schwaber, Jeff Sutherland: “Scrum Guide™,Przewodnik po Scrumie: Reguły gry” (https://www.scrum.org/resources/scrum-guide)
 • Andrew Stellman, Jennifer Greene: “Rusz głową! AGILE”, Wydawnictwo Helion 2017
 • Robert C. Martin: "Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki, Wydawnictwo Helion 2015
 • Michał Kopczewski: “Alfabet zarządzania projektami”, Wydawnictwo Helion 2015
 • Scott Daley: “Project 2013. Opanuj każdy projekt”, Wydawnictwo Helion 2014
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak