Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka czasu rzeczywistego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0017-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ten prezentuje wiedzę z zakresu Informatyki czasu rzeczywistego, która stanowi bazę dla pisania oprogramowania systemów wbudowanych, IoT, IIoT oraz wszelkiego rodzaju systemów automatyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. SDA3A_W01 Wykonanie projektu
M_W002 Potrafi formułować problemy badawcze SDA3A_U01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi komunikować się. SDA3A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. SDA3A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi formułować problemy badawcze + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi komunikować się. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 60 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wprowadzenie do informatyki czasu rzeczywistego
Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego.
Przegląd współczesnych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego.
Omówienie środowiska Tornado formy Wind River System.
Wielozadaniowość, inwersja priorytetów.
Komunikacja między zadaniami.
Wyjątki i przerwania, budziki, opóźnienia.
System wejścia/wyjścia, system plików oraz sieć.
Standard POSIX.
Programowanie systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych*

Ćwiczenia projektowe (15h):

W przedmiocie prowadzone są projekty z zakresu informatyki czasu rzeczywistego , w tym z systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Projekty: opracowania dotyczące nowych systemów, opracowania dotyczące nowych technologii, wykorzystanie mechanizmów systemowych (wielozadaniowość, semafory, komunikacja między zadaniami, pamięci, wyjątki, przerwania, budziki, system we/wy, system plików oraz sieć), testy porównawcze różnych systemów, implementacje systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie projektu i uzyskanie pozytywnej oceny

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie oceny z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nadrobi prace nad projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza z zakresu informatyki i automatyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Szymczyk P.: Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2003
Ułasiewicz J.: Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino, BTC, Warszawa 2007
Cottet F., Delacroix J., Kaiser C., Mammeri Z.: Scheduling in Real-Time Systems, Wiley, NY, 2002
Lak K., Rak T., Orkisz K.: RTLinux system czasu rzeczywistego. Helion, Gliwice 2003
Sacha K.: Systemy czasu rzeczywistego. Warszawa, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak