Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Środowiskowa ocena cyklu życia produktów i procesów technologicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0021-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Grzesik Katarzyna (grzesikk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Life Cycle Assessment (LCA) addresses the environmental aspects and potential impacts throughout a product’s life cycle from raw material acquisition through production, use, recycling, waste disposal. LCA is a “cradle to grave” approach. Student gathers the needed data and conducts screening LCA of a product or technological process with dedicated software, identifies significant issues, explains limitation and gives recommendation for improvements of the environmental performance.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 the purpose and principles of life cycle assessment (LCA), structure and stages of conducting LCA study as well as methodology of Life Cycle Impact Assessment LCIA SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 discuss possible applications and limitiations of LCA SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 develop a complete LCA of a product including: 1) identify and delimit the system, 2) identify and use relevant data from LCA databases, 3) collect and use data from other sources, 4) implement and use a computer model of the system in the LCA software, 5) analyse, explain, and interpret results SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 write a detailed report of the performed LCA study and make and shown a brief presentation of the study SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U04 Sprawozdanie,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 critical evaluation of his/her current knowledge in life cycle assessment and recognition of the importance of knowledge in solving problems of sustainable consumption and production SDA3A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 fulfilling the social obligations of a researcher of technical university and providing the public with information and opinions on the life cycle assessment SDA3A_K02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 the purpose and principles of life cycle assessment (LCA), structure and stages of conducting LCA study as well as methodology of Life Cycle Impact Assessment LCIA + - - - - - - - - - -
M_W002 discuss possible applications and limitiations of LCA + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 develop a complete LCA of a product including: 1) identify and delimit the system, 2) identify and use relevant data from LCA databases, 3) collect and use data from other sources, 4) implement and use a computer model of the system in the LCA software, 5) analyse, explain, and interpret results - - - + - - - - - - -
M_U002 write a detailed report of the performed LCA study and make and shown a brief presentation of the study - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 critical evaluation of his/her current knowledge in life cycle assessment and recognition of the importance of knowledge in solving problems of sustainable consumption and production - - - + - - - - - - -
M_K002 fulfilling the social obligations of a researcher of technical university and providing the public with information and opinions on the life cycle assessment - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 114 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 36 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Introduction to Life Cycle Assessment

  Definition, standards, structure and stages of LCA

 2. Goal and scope

  System of a product, system boundary, unit process, functional unit.

 3. Life Cycle Inventory

  Data collection, databases, allocation procedures

 4. Life Cycle Impact Assessment

  impact categories, classification, characterisation, normalization, weighting

 5. Life cycle interpretation

  Identification of significant issues, evaluation, reporting, critical review.
  Limitation of LCA

 6. Life cycle management

  LCA and life cycle management, life cycle thinking, sustainability

Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. Overview of LCA software
 2. Defining the product

  Defining the product, identifying the system, system boundaries, functional unit.

 3. Data collection

  Data collection of a product, processes, components and materials, databases. Searching the databases.

 4. Life cycle impact assessment

  Performing Life cycle impact assessment: impact categories characterisation,
  normalisation, weighting, single score

 5. Interpretation

  Interpreting the result of LCA, explaining limitations.

 6. Reporting

  Writing a report of the performed LCA.

 7. Presentation

  Presentation or a poster of LCA study.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content of the lecture is presented in the form of a multimedia presentation enriched with shows related to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students perform a given project independently, without much intervention of the teacher. This is to develop a sense of responsibility for group work and responsibility for decisions made.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

For passing the project classes it is required:
- execution and passing a project report for a positive grade
- performance and passing a presentation or poster for a positive grade
- presence at least 80% of project classes
If a project report and a presentation/poster are not passed till the last day of the project classes (the
end of a semester) the grade is failed in the first run. A student who failed, has two more chances to
pass in the second and third run.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in lectures learning the content of teaching according to the syllabus of the course. Students should keep asking questions and clarifying doubts. Audiovisual registration of the lecture requires the teacher's agreement.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The method of project implementation and the final result are assessed.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade FG is calculating according to the following formula:
FG = PG
where:
PG – project grade
PG is calculating according to the following formula:
PG= 0,7• R + 0,3• Pres
where:
R – report grade
Pres – presentation grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence from the project classes the student makes up the scope of material in
consultation with the teacher and supplements the relevant content in the project

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Baumann H and Tillman A-M, The Hitch Hiker’s Guide to LCA: An Orientation in Life Cycle Assessment
Methodology and Application, Studentlitteratur, 2004.
2. Life Cycle Assessment. Training Kit material. UNEP-SETAC Life cycle initiative:
http://www.lifecycleinitiative.org/resources/training/lca-life-cycle-assessment-training-kit-material/
3.Lifecycle Assessment: Principles and Practice. US Environmental Protection Agency Report
‐EPA/600/R‐06/060 May 2006 Available for download at http://www.epa.gov/nrmrl/std/lca/lca.html
4.European Platform on Life Cycle Assessment. ILCD Handbook. General guide for Life cycle
assessment. Provisions and action steps. EU DG JRC IES, 2010,
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/?page_id=86
5.Guinée, et al. (2002), Handbook on life cycle assessment. Operational guide to the ISO standards. I:
LCA in perspective. IIa: Guide. IIb: Operational annex. III: Scientific background. Kluwer Academic
Publishers, ISBN 1-4020-0228-9, Dordrecht, 2002, 692 pp.
http://cml.leiden.edu/research/industrialecology/researchprojects/finished/new-dutch-lca-guide.html
/RecipeHandbook%20on%20Life%20Cycle%20Assessment.pdf
6.Rebitzer et al. (2004) Life cycle assessment. Part 1: Framework, goal and scope definition, inventory
analysis, and applications. Environment International 30 (2004) 701 – 720. AGH library electronic
scientific journals.
7.Pennington et al. (2004) Life cycle assessment Part 2: Current impact assessment practice, section 7.
Environment International 30 (2004) 721– 739 AGH library electronic scientific journals.
8.Introduction to LCA with SimaPro PRé Mark Goedkoop, Michiel Oele, Jorrit Leijting, Tommie Ponsioen,
Ellen Meijer. November 2013 available at http://www.pre-sustainability.com/introduction-to-lca
9.SimaPro Tutorial PRé Mark Goedkoop, Michiel Oele, Marisa Vieira, Jorrit Leijting, Tommie Ponsioen,
Ellen Meijer May 2014 http://www.pre-sustainability.com/download/SimaPro8Tutorial.pdf

Some major journals for papers on LCA:
Journal of Industrial Ecology,
International Journal of Lifecycle Assessment,
Environmental Science and Technology,
Journal of Cleaner Production,
Journal of Environmental Management, Ecological Economics, Energy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Grzesik K.: Wprowadzenie do oceny cyklu życia (LCA) – nowej techniki w ochronie środowiska.
Inżynieria Środowiska, 2006, t. 11, z. 1, 111-113.
2. Grzesik K., Guca K.: Screening study of Life Cycle Assessment (LCA) of the electric kettle with
SimaPro
software — Wstepna analiza cyklu zycia czajnika elektrycznego z wykorzystaniem programu SimaPro.
Geomatics and Environmental Engineering,, 2011, vol. 5, no. 3, pp. 57-68.
3. Grzesik K., Terefeńko T.: Life Cycle Assessment of an Inkjet Printer. Polish Journal of Environmental
Studies. Hard Olsztyn Vol. 21, 2012, No. 5A, pp 95-1052.
4. Grzesik-Wojtysiak K., Kukliński G.: Screening life cycle assessment of a laptop used in Poland.
Environment Protection Engineering, Vol. 39, 2013, No. 3, pp. 43-55.
5. Grzesik K. Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste
management in Kraków. Part 2. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 7, 2013, No. 4, pp. 43-58.
6. Grzesik K.: Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste
management in Kraków. Part 1. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 7, 2013, No. 3 , pp. 35-55.
7. Bieda B., Sala D., Grzesik-Wojtysiak K.: Stochastic approach for Life Cycle Inventory (LCI) modeling
used to energy production by integrated steel plant in Poland – power plant energy production: a case
study. HKICEAS ; EECS : Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science;
International Conference on Electrical Engineering and Computer Science: Hong Kong, December 2013:
conference proceedings.
8. Grzesik-Wojtysiak K.: Ocena modelu IWM-PL – polskiej aplikacji do przeprowadzania LCA (analizy
cyklu życia) systemów gospodarki odpadami. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury;
2013 t. 30 z. 60 nr 3, 101-115.
9. Grzesik K., Kozakiewicz R., Bieda B., Life cycle assessment for landfilling, incineration and
mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland), SGEM2014 : GeoConference
on Energy and clean technologies : International multidisciplinary scientific geoconference: 17–26, June,
2014, Albena, Bulgaria: conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution
and
climate change, pp. 143-150.
10. Grzesik K., Jakubiak M., Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle
Assessment (LCA) methodology — Wybór scenariusza gospodarki odpadami komunalnymi z
zastosowaniem metodyki analizy cyklu życia (LCA), Logistyka ; ISSN 1231-5478, 2014 No 4, pp. 4303-4309.
11. Bieda B., Grzesik K., Sala D., Gaweł B., Life cycle inventory processes of the integrated steel plant
(ISP) in Krakow, Poland – coke production, a case study, International Journal of Life Cycle Assessment;
2015, vol. 20, iss. 8, 1089-1101. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11367-015-0904-9.pdf.

Informacje dodatkowe:

Brak