Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Physiological measurements and data interpretation
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0022-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria biomedyczna
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnych zagadnień rozwijanych naukowo w ramach zastosowania metod algorytmicznych do interpretacji pomiarów fizjologicznych. Studenci uczestniczą w wykładzie, samodzielnie analizują i rozwiązują postawiony problem, a następnie przedstawiają rozwiązanie do dyskusji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Przegląd aktualnych tendencji rozwojowych związanych z automatyzacją interpretacji diagnostyki medycznej. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Samodzielne studia związane systemami do automatycznej interpretacji sygnałów i obrazów medycznych i proponowanie rozwiązań. SDA3A_W02, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie jej na forum SDA3A_U03, SDA3A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Aktywne uczestnictwo w dyskusji, ocena własnych propozycji i rozwiązań zaproponowanych przez innych studentów SDA3A_K01, SDA3A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Przegląd aktualnych tendencji rozwojowych związanych z automatyzacją interpretacji diagnostyki medycznej. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Samodzielne studia związane systemami do automatycznej interpretacji sygnałów i obrazów medycznych i proponowanie rozwiązań. - - - - - - - - - - -
M_U002 Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie jej na forum - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Aktywne uczestnictwo w dyskusji, ocena własnych propozycji i rozwiązań zaproponowanych przez innych studentów - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 72 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):
 1. algorytmy i programy do interpretacji wyników elektrodiagnostyki medycznej

  Prezentacja przedstawia wybrane zagadnienia algorytmiczne związane z elektrodiagnostyką medyczną, wskazuje problemy metodologiczne i konstrukcyjne oraz perspektywy rozwoju.

 2. algorytmy i programy do interpretacji wyników medycznej diagnostyki obrazowej

  Prezentacja przedstawia wybrane zagadnienia algorytmiczne związane z medyczną diagnostyką obrazową, wskazuje problemy metodologiczne i konstrukcyjne oraz perspektywy rozwoju.

 3. algorytmy i programy związane z zarządzaniem rekordem pacjenta

  Prezentacja przedstawia wybrane algorytmy i programy związane z zarządzaniem rekordem pacjenta, wskazuje problemy metodologiczne i konstrukcyjne oraz perspektywy rozwoju.

Zajęcia seminaryjne (18h):
 1. algorytmy i programy do interpretacji wyników elektrodiagnostyki medycznej

  Studenci otrzymują tematy zadań (związanych z algorytmami i programami do interpretacji wyników elektrodiagnostyki medycznej) realizowanych w małych grupach lub samodzielnie. W ustalonym terminie spotykają się z prowadzącym w trybie telekonferencji i raportują postępy prac (po pierwszym tygodniu – studia literaturowe, po drugim tygodniu – proponowana koncepcja rozwiązania). Po dwóch spotkaniach telekonferencyjnych następuje spotkanie rzeczywiste, podczas którego rozwiązania studentów są przedstawiane w formie prezentacji i oceniane.

 2. algorytmy i programy do interpretacji wyników medycznej diagnostyki obrazowej

  Studenci otrzymują tematy zadań (związanych z algorytmami i programami do interpretacji wyników medycznej diagnostyki obrazowej) realizowanych w małych grupach lub samodzielnie. W ustalonym terminie spotykają się z prowadzącym w trybie telekonferencji i raportują postępy prac (po pierwszym tygodniu – studia literaturowe, po drugim tygodniu – proponowana koncepcja rozwiązania). Po dwóch spotkaniach telekonferencyjnych następuje spotkanie rzeczywiste, podczas którego rozwiązania studentów są przedstawiane w formie prezentacji i oceniane.

 3. algorytmy i programy związane z zarządzaniem rekordem pacjenta

  Studenci otrzymują tematy zadań (związanych z zarządzaniem rekordem pacjenta) realizowanych w małych grupach lub samodzielnie. W ustalonym terminie spotykają się z prowadzącym w trybie telekonferencji i raportują postępy prac (po pierwszym tygodniu – studia literaturowe, po drugim tygodniu – proponowana koncepcja rozwiązania). Po dwóch spotkaniach telekonferencyjnych następuje spotkanie rzeczywiste, podczas którego rozwiązania studentów są przedstawiane w formie prezentacji i oceniane.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: prezentacja przeglądowa
 • Zajęcia seminaryjne: prezentacja samodzielna, zdalna praca grupowa,
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem koniecznym zaliczenia jest łączne spełnienie następujących kryteriów:
1. obecność na 2 z 3 wykładach i 2 z 3 seminariach związanych z prezentacją prac.
2. uzyskanie oceny pozytywnej wszystkich 3 prezentacji przygotowywanych w ramach projektu.

Zaliczenia poprawkowe:
Studenci nieobecni na seminariach związanych z prezentacją prac, których prace nie zostały zaprezentowane mogą przesłać prezentację w wersji elektronicznej i przedstawić ją w ustalonym terminie poprawkowym za pomocą telekonferencji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: osobisty udział w wykładach jest wymagany
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: 12 godzin - praca zdalna (w tym sześciokrotnie uczestnictwo w telekonferencji) 6 godzin - obecność na zajęciach, przedstawienie prezentacji
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyznaczana jako średnia otrzymanych ocen prezentacji. Osoby nieuczestniczące w wykładzie albo w spotkaniu telekonferencyjnym otrzymają ocenę za daną prezentację obniżoną o pół stopnia za każdą nieobecność.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na wykładzie i jedna na seminarium związanym z prezentacją prac. W przypadku większej liczby nieobecności nie ma możliwości wyrównywania zaległości.
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest zmiana terminu spotkania telekonferencyjnego nie przekraczająca 3 dni.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej,
Podstawy elektroniki i przetwarzania sygnałów,
Podstawy anatomii i fizjologii (z uwzględnieniem elektrofizjologii komórki),

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zostanie podana odrębnie w związku z każdym przedstawionym tematem.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Jaromir Przybyło, Eliasz Kańtoch, Piotr Augustyniak, Eyetracking-based assessment of affectrelated decay of human performance in visual tasks, Future Generation Computer Systems vol. 92, s. 504–515, 2019
  DOI 10.1016/j.future.2018.02 .012
 • Piotr Augustyniak, Grażyna Ślusarczyk , Graph-based representation of behavior in detection and
  prediction of daily living activities, Computers in Biology and Medicine, 2018 vol. 95, s. 261–270 DOI 10.1016/j.compbiomed.2017.11.007
 • Agnieszka Swierkosz, Piotr Augustyniak , Optimizing Wavelet ECG Watermarking to Maintain
  Measurement Performance According to Industrial Standard, Sensors, 2018 vol. 18 art. no. 3401, s. 1–18 DOI 10.3390/s18103401
 • Tomasz Moszkowski, Daniel W. Kauff, Celine Wegner, Roman Ruff, Karin H. Somerlik- Fuchs, Thilo B.
  Krüger, Piotr Augustyniak, Klaus-Peter Hoffmann, Werner Kneist , Extracorporeal Stimulation of Sacral
  Nerve Roots for Observation of Pelvic Autonomic Nerve Integrity: Description of a Novel Methodological
  Setup, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2018 vol. 65 no. 3, s. 550–555, DOI 10.1109/TBME.2017.2703951
 • Jaromir Przybyło, Eliasz Kańtoch, Miroslaw Jabloński, Piotr Augustyniak, Distant measurement of plethysmographic signal in various lighting conditions using configurable frame-rate camera, Metrology and Measuring Systems, 2016 23(4), pp. 579-592, DOI 10.1515/mms-2016-0052
 • Piotr Augustyniak , Remotely Programmable Architecture of a Multi- Purpose Physiological Recorder Microprocessors and Microsystems, 2016 vol. 46, pt. A, s. 55–66, DOI 10.1016/j.micpro.2016.07.007
 • Piotr Augustyniak, Eliasz Kantoch , Turning Domestic Appliances Into a Sensor Network for Monitoring of
  Activities of Daily Living, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015 vol. 5 no. 8, s. 1662–1667, DOI 10.1166/jmihi.2015.1627
 • Piotr Augustyniak, Magdalena Smolen, Zbigniew Mikrut, Eliasz Kańtoch , Seamless Tracing of Human
  Behavior Using Complementary Wearable and House- Embedded Sensors, Sensors, 2014 vol. 14 iss. 5, s. 7831–7856,
 • Piotr Augustyniak, Wearable wireless heart rate monitor for continuous long-term variability studies, Journal of Electrocardiology, Volume 44, Issue 2, March–April 2011, Pages 195-200,
 • Piotr Augustyniak , Autoadaptivity and optimization in distributed ECG interpretation, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 2010 vol. 14 no. 2, s. 394–400, DOI 10.1109/TITB.2009.2038151
Informacje dodatkowe:

Brak