Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Strategie przygotowywania i rewizji artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism z Listy Filadelfijskiej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0023-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Paszyński Maciej (paszynsk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktyczymi metodami przygotowywania artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism z Listy Filadelfijskiej, klasy Q1, Q2 i Q3, metodami przygotowywania odpowiedzi na uwagi recenzentów, oraz rewizji artykułów. W trakcie zajęć przedstawionych zostanie szereg praktycznych przykładów artykułów naukowych, recenzji i rewizji listów z odpowiedziami na uwagi recenzentów wybranych z ponad 50 różnych publikacji z ponad 20 różnych czasopism klasy Q1, Q2 i Q3.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie klasyfikacje czasopism naukowych wysokiej jakości z kwartli Q1, Q2, Q3, zasady indeksowania czasopism w różnych bazach, przypisywania impact factor, oraz metody obliczania punktacji za publikacje w czasopiśmie SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W01 Prezentacja
M_W002 Zna i rozumie istniejące metody i narzędzia odszukiwania aktualnych, ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki, prac naukowych dla wybranej dziedziny naukowej SDA3A_W03, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować czasopisma z Listy Filadelfijskiej z kwartyli Q1, Q2, Q3 dla danej dziedziny naukowej SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U05 Referat
M_U002 Potrafi prowadzić krytyczną dyskusję naukową na temat dziedziny naukowej w której się specjalizuje, z uwaględnieniem aktualnych wyników badań, z zachowaniem najwyższych standardów naukowych i etyki prowadzenia badań naukowych. SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja
M_U003 Potrafi napisać rzetelny list z odpowiedziami na uwagi recenzentów krytykujących artykuł naukowy do czasopism klasy Q1, Q2, Q3, z uwaględnieniem zasad etyki naukowej, używając argumentów naukowych i aktualnego stanu wiedzy, pracując w zespole współautorów artykułu naukowego. SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja
M_U004 Potrafi napisać artykuł naukowy do czasopism klasy Q1, Q2, Q3, posiadający poprawną strukturę, włączając w to wprowadzenie, przegląd stanu badań naukowych, główną hipotezę badawczą, metodologię oraz wyniki numeryczne / eksperymenty. SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U05
M_U005 Potrafi napisać recenzję artykułu naukowego uwzględniającą aktualny stan badań naukowych, sprawdzającą wymagania stawiane artykułom naukowym w czasopismach klasy Q1, Q2, Q3, używając argumentów naukowych. SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do prowadzenia dyskusji naukowej ze współautorami artykułu do czasopisma klasy Q1, Q2, Q3 używając argumentów naukowych w celu poprawienia jakości publikacji. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest gotów do prowadzenia dyskusji merytorycznej z recenzentami artykułu naukowego do czasopisma klasy Q1, Q2, Q3 koncentrując się na argumentach naukowych i etycznych ponad emocjami. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie klasyfikacje czasopism naukowych wysokiej jakości z kwartli Q1, Q2, Q3, zasady indeksowania czasopism w różnych bazach, przypisywania impact factor, oraz metody obliczania punktacji za publikacje w czasopiśmie + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie istniejące metody i narzędzia odszukiwania aktualnych, ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki, prac naukowych dla wybranej dziedziny naukowej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować czasopisma z Listy Filadelfijskiej z kwartyli Q1, Q2, Q3 dla danej dziedziny naukowej + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prowadzić krytyczną dyskusję naukową na temat dziedziny naukowej w której się specjalizuje, z uwaględnieniem aktualnych wyników badań, z zachowaniem najwyższych standardów naukowych i etyki prowadzenia badań naukowych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi napisać rzetelny list z odpowiedziami na uwagi recenzentów krytykujących artykuł naukowy do czasopism klasy Q1, Q2, Q3, z uwaględnieniem zasad etyki naukowej, używając argumentów naukowych i aktualnego stanu wiedzy, pracując w zespole współautorów artykułu naukowego. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi napisać artykuł naukowy do czasopism klasy Q1, Q2, Q3, posiadający poprawną strukturę, włączając w to wprowadzenie, przegląd stanu badań naukowych, główną hipotezę badawczą, metodologię oraz wyniki numeryczne / eksperymenty. + - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi napisać recenzję artykułu naukowego uwzględniającą aktualny stan badań naukowych, sprawdzającą wymagania stawiane artykułom naukowym w czasopismach klasy Q1, Q2, Q3, używając argumentów naukowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do prowadzenia dyskusji naukowej ze współautorami artykułu do czasopisma klasy Q1, Q2, Q3 używając argumentów naukowych w celu poprawienia jakości publikacji. - - + - - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do prowadzenia dyskusji merytorycznej z recenzentami artykułu naukowego do czasopisma klasy Q1, Q2, Q3 koncentrując się na argumentach naukowych i etycznych ponad emocjami. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Ewalucja czasopism naukowych

  Lista Fildelfijska, Kwartyle, czasopisma Q1, Q2, Q3, Web of Science, Impact Factor, Scimago, h-index, SCOPUS, Google Schoolar, Listy czasopism naukowych i punktacje czasopism naukowych w Polsce, Wpływ punktacji dorobku naukowego na karierę naukową, wysoko cytowani naukowcy (Highly Cited Researchers), publikowanie a opłaty, Predatory journals

 2. Przygotowanie i rewizja artykułu naukowego do czasopism z kwartyla Q3

  Przykład przygotowania i rewizji artykułu do czasopism naukowego Q3 (wybrane przykłady z czasopism Parallel Computing, Concurrency and Computations: Practise and Experience, Computational Geosciences, Scientiffic Programming)

 3. Przygotowanie i rewizja artykułu naukowego do czasopism z kwartyla Q2

  Przykład przygotowania i rewizji artykułu naukowego do czasopism Q2 (wybrane przykłady z czasopism Computer & Physics Communications, Journal of Parallel and Distributed Computing, Fundamenta Informaticae, SIAM Journal on Applied Mathematics, Journal of Computational Science, Engineering with Computers, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering)

 4. Wytyczne do przygotowywanie artykułu do czasopisma naukowego z Q1

  Główny cel naukowy artykułu, stan badań, przejście od prezentacji do planu artykułu naukowego, zasady pisania tekstu w artykułach naukowych, zasady tworzenia rysunków do artykułów naukowych, zasady wyboru cytowań do innych publikacji i podziękowań do grantów, zasady interakcji z współautorami, etyka pisania artykułów naukowych, etyka wyboru cytowań i podziękowań do grantów. Przykłady na podstawie artykułów naukowych z czasopism Q1

 5. Zasady pisania listów z odpowiedziami na uwagi recenzentów, zasady poprawiania artykułów

  Tworzenie listów z odpowiedziami dla recenzentów, planowanie zmian w artykule, polityka odpowiedzi na uwagi recenzentów, rozróżnienie pomiędzy argumentami naukowymi i emocjami w dyskusji naukowej, etyka pisania odpowiedzi na uwagi recenzentów. Przykłady na podstawie odpowiedzi na uwagi recenzentów dla artykułów naukowych zgłaszanych i poprawianych do czasopism Q1.

 6. Przykłady listów z odpowiedziami na uwagi recenzentów i poprawiania artykułów na przykładzie artykułów do czasopism z kwartyla Q1

  Przykłady listów z odpowiedziami na uwagi recenzentów i poprawiania artykułów na przykładzie artykułów naukowych do czasopism Q1 (wybrane przykłady z czasopism Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Computers and Mathematics with Applications, Applied Soft Computing, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems)

 7. Zasady pisania recenzji artykułów naukowych

  Polityka pisania recenzji artykułów naukowych. Identyfikacja głównego celu naukowego artykułu, identyfikacja poprawnego odwołania do stanu badań w danej dziedzinie, ocenianie poprawności metodologii naukowej, ocenianie poprawności wyników symulacji i eksperymentów. Etyka pisania recenzji. Przykłady recenzji artykułów z czasopism Q1.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Lokalizowanie czasopism naukowych ze swojej dziedziny naukowej z kwartyli Q1, Q2, Q3

  Metody wyszukiwania czasopism naukowych w wybranych dziedzinach badań. Ocenianie jakości czasopism. Dobór czasopisma do jakości artykułu i specyfiki badań. Polityka wyboru czasopisma dla artykułu naukowego.

 2. Otwarta dyskusja na podstawie dokumentów opisujących ogólne zasady tworzenia artykułów

  Otwarta dyskusja na podstawie dokumentów: a) lista punktów do sprawdzenia podczas pisania tekstu artykułu naukowego b) wskazówki tworzenia wysokiej jakości rysunków do artykułów naukowych c) lista punktów do sprawdzenia podczas pisania rewizji artykułu d) metody przygotowania i przedstawiania prezentacji e) ogólne zasady komunikacji z innymi naukowcami. Dyskusja nad przykladami artykułów i listów z odpowiedziami na uwagi recenzentów.

 3. Identyfikacja stanu badań naukowych w danej dziedzinie

  Identyfikacja state of the art. Jak umieścić swój artykuł naukowy w kontekście innych artykułów w dziedzinie. Metody wyszukiwania referencji. Metody opisywania state-of-the-art. Etyka cytowań naukowych. Dyskusja nad przykladami state of the art w artykułach.

 4. Identyfikacji głównego celu naukowego artykułu.

  Identyfikacji głównego celu naukowego artykułu. Opracowanie abstractu i planu artykułu naukowego. Od prezentacji do artykułu. Przygotowanie prezentacji opisującej plan artykułu. Polityka wybierania zespołu współautorów. Dyskusja nad przykladami artykułów.

 5. Przygotowywanie wybranych fragmentów artykułów

  Przygotowanie wybranych fragmentów artykułów (e.g. introduction, conclusions, methodology). Sposoby przygotowywania rysunków do artykułów naukowych. Dyskusja nad przykladami artykułów.

 6. Polityka rewizji artykułu.

  Polityka rewizji artykułu. Przygotowanie listu z odpowiedzimi na uwagi recenzentów. Metody podejmowania decyzji dotyczących polityki odpowiedzi na uwagi recenzentów. Rozróżnienie pomiędzy argumentami naukowymi a emocjami w dyskusji naukowej. Dyskusja nad przykladami artykułów i listów z odpowiedziami na uwagi recenzentów.

 7. Przygotowywanie recenzji artykułu

  Znajdowanie słabych punktów w artykule naukowym. Przygotowanie recenzji wybranego artykułu naukowego. Rozróżnienie pomiędzy argumentami naukowymi a emocjami. Etyka pisania recenzji. Dyskusja nad przykladami recenzji artykułów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z otwartą dyskusją z uczestnikami wykładu odnośnie prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne obejmują przygotowywanie i prezentacje wybranych fragementów artykułów naukowych, recenzji i elementów komunikacji z edytorem i recenzentami, wraz otwartą dyskusją z uczestnikami na poruszane tematy.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu uzyskane będzie na podstawie materiałów przygotowanych przez studentów na ćwiczeniach, w tym 1. Listy czasopism naukowych z kwartyli Q1, Q2, Q3 odpowiadających tematyce badań naukowej wybranej przez studenta 2. Przygotowaniu listy prac naukowych które należało by zacytować podczas pisania artykułu naukowego w dziedzinie wybranej przez studenta 3. Przedstawieniu abstractu artykułu naukowego w tematyce wybranej przez studenta 4. Przedstawieniu prezentacji opisującej plan pracy naukowej o tematyce wybranej przez studenta 5. Przedstawieniu szkicu recenzji wybranego artykułu naukowego 6. Przedstawieniu szkicu odpowiedzi na uwagi recenzentów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: obecność zgodnie z obowiązującymi standardami nie jest obowiązkowa ale gorąco zalecana.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia: udział obowiązkowy, zaliczenie wystawiane jest na podstawie przygotowywanych opracowań i aktywności w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń
2. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie średniej ocen cząstkowych z ćwiczeń
3. Wyznaczmy ocenę z ćwiczeń na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium uzyskano w pierwszym terminie oraz ocena końcowa jest mniejsza niż 5.0 to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe na wskutek nieobecności studentów na zajęciach mogą być odrabiane podczas indywidualnych kosultacji z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Chęć napisania artykułu do wysoko punktowanego czasopisma z Listy Filadelfijskiej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://www.webofknowledge.com/
https://scholar.google.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scimagojr.com/
https://hcr.clarivate.com/
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/wykaz-czasopism
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-21-list-dyrektora-ncn-predatory-journals

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

2019:
1 Isogeometric Residual Minimization Method (iGRM) with direction splitting for non-stationary advection-diffusion problems, Marcin Łoś, Judit Muñoz-Matute, Ignacio Muga, Maciej Paszyński, Computers and Mathematics with Applications, https://doi.org/10.1016/j.camwa.2019.06.023, journal Q1, IF: 2.81
2 Parallel fast isogeometric L2 projection solver with GALOIS system for 3D tumor growth simulations / Marcin Łoś, Adrian Kłusek, Muhammad Amber Hassaan, Keshav Pingali, Witold Dzwinel, Maciej Paszyński, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 343 (2019) 1-22, journal Q1, IF: 4.17
3 Object-oriented implementation of the Alternating Directions Implicit Solver for Isogeometric Analysis / Grzegorz Gurgul, Maciej Paszyński, Advances in Engineering Software 128 (2019) 187-220, journal Q1, IF: 4,194
4 Parallel refind isogeometric analysis in 3D, Leszek Siwik, Maciej Woźniak, Victor Trujijo, David Pardo, Victor Calo, Maciej Paszyński, IEEE Transaction on Parallel and Distributed Systems, 30(5) (2019) 1134-1142, Q1 journal, IF: 3.402
5 Fast and Green Parallel Isogeometric Finite Element Method Computations for Multi-objective
Optimization of Liquid Fossil Fuel Reserve Exploitation with Minimal Groundwater Contamination,
Leszek Siwik, Maciej Wozniak, Marcin Łos, Maciej Paszynski, Journal of Parallel and Distributed Computing (2019) in press., journal Q2, IF: 1.819
2018:
6 Parallel space-time hp-adaptive discretization scheme for parabolic problems, Marcin Łoś, Robert Schaefer, Maciej Paszyński, Journal of Computational and Applied Mathematics, 344 (2018) 819–835, journal Q2 IF: 1:883
7 Concurrency of three-dimensional refined isogeometric analysis, Maciej Paszyński, Leszek Siwik, Maciej Woźniak, Parallel Computing, 80 (2018) 1–22, journal Q2, IF: 1.281
8 Heuristic algorithm to predict the location of C0 separators for efficient isogeometric analysis simulations with direct solvers, Anna Paszyńska, Konrad Jopek, Maciej Woźniak, Maciej Paszyński, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 66(6) (2018) 907–917, journal Q2, IF 1:361
2017:
9 Agent-based simulations, adaptive algorithms, and solvers, Maciej Paszyński, Journal of Computational Science, 18 (2017) 57–58, journal Q2, IF: 2:502
10 Application of fast isogeometric L2 projection solver for tumor growth simulations, Marcin Łoś, Maciej Paszyński, Adrian Kłusek, Witold Dzwinel, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 316 (2017) spec. iss.: Isogeometric Analysis: Progress and Challenges, 1257–1269. journal Q1, IF: 4.17
11 Element partition trees for h-refined meshes to optimize direct solver performance. P. 1, Dynamic programming, Hassan AbouEisha, Victor Manuel Calo, Konrad Jopek, Mikhail Moshkov, Anna Paszyńska, Maciej Paszyński, Marcin Skotniczny, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 27(2) (2017) 351–365, journal Q2, IF: 1.694
12 IGA-ADS: isogeometric analysis FEM using ADS solver, Marcin Łoś, Maciej Woźniak, Maciej Paszyński, Andrew Lenharth, Muhamm Amber Hassaan, Keshav Pingali, Computer Physics Communications, 217 (2017) 99–116, journal Q1, IF: 3,97
13 The value of continuity: refined isogeometric analysis and fast direct solvers, Daniel Garcia, David Pardo, Lisandro Dalcin, Maciej Paszyński, Nathan Collier, Victor M. Calo, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 316 (2017) 586–605, journal Q1, IF: 4,17
14 Mesh-Based Multi-Frontal Solver with Reuse of Partial LU Factorizations for Antenna Array, Ignacio Martinez-Fernandez, Maciej Wozniak, L.E. Garcia-Castillo, Maciej Paszynski, Journal of Computational Science, 18 (2017) 132-142, journal Q2, IF: 2:502
15 Parallel fast isogeometric solvers for explicit dynamics, Maciej Woźniak, Marcin Łoś, Maciej Paszyński, Lisandro Dalcin, Victor Manuel Calo, Computing and Informatics, 36(2) (2017) 423–448, journal Q3, IF: 0.524
2015:
16 Agent-based simulations, adaptive algorithms, and solvers, Maciej Paszyński, Journal of Computational Science, 11 (2015) 121–122, journal Q2, IF: 2:502
17 An agent-oriented hierarchic strategy for solving inverse problems, Maciej Smołka, Robert Schaefer, Maciej Paszyński, David Pardo, Julen Álvarez-Aramberri, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 25(3) (2015)483–498, journal Q2, IF: 1.694
18 A hybrid method for inversion of 3D AC resistivity logging measurements, Maciej Smołka, Ewa Gajda-Zagórska, Robert Schaefer, Maciej Paszyński, David Pardo, Applied Soft Computing, 36 (2015)442–456, journal Q1, IF: 4:873
19 A hybrid method for inversion of 3D DC resistivity logging measurements, Ewa Gajda-Zagórska, Robert Schaefer, Maciej Smołka, Maciej Paszyński, David Pardo, Natural Computing, 14(3) (2015) spec. iss. Pt. 1 Algorithms and models for complex natural systems; Pt. 2 Optical parallel supercomputing, 355–374, journal Q2, IF: 1:330
20 Computational cost of isogeometric multi-frontal solvers on parallel distributed memory machines, Maciej Wozniak, Maciej Paszynski, David Pardo, Lisandro Dalcin, Victor Calo, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 284 (2016) 971-987, journal Q1, IF:4,17
21 Direct solvers performance on h-adapted grids, Maciej Paszyński, David Pardo, Victor Calo, Computers and Mathematics with Applications 70 (3) (2015) 282–295, journal Q1, IF: 2.81
22 Graph transformation systems for modeling three-dimensional finite element method, Pt. 1, Iwona Ryszka, Anna Paszyńska, Ewa Grabska, Marcin Sieniek, Maciej Paszyński, Fundamenta Informaticae, 140(2) (2015) 129–172, journal Q2, IF: 0:658
23 Graph transformation systems for modeling three-dimensional finite element method, Pt. 2, Iwona Ryszka, Anna Paszyńska, Ewa Grabska, Marcin Sieniek, Maciej Paszyński, Fundamenta Informaticae140(2) (2015) 173–203, journal Q2, IF: 0:658
24 Impact of element-level static condensation on iterative solver performance, David Pardo, Julen Álvarez-Aramberri, Maciej Paszyński, Lisandro Dalcin, Victor Calo, Computers and Mathematics with Applications, 70(10) (2015) 2331–2341, journal Q1, IF: 2.81
25 Petri nets modeling of dead-end refinement problems in a 3D anisotropic hp-adaptive finite element method, Arkadiusz Szymczak, Maciej Paszynski, David Pardo, Anna Paszynska, Computing and Informatics 34(2) (2015) 425-457 journal Q3, IF: 0.524
26 Quasi-linear computational cost adaptive solvers for three-dimensional modeling of heating of a human head induced by cell phone, Robert Schaefer, Marcin Łoś, Marcin Sieniek, Leszek Demkowicz, Maciej Paszyński, Journal of Computational Science, 11 (2015) 163–174, journal Q2, IF: 2:502
27 Quasi-Optimal Elimination Trees for 2D Grids with singularities, // Anna Paszynska, Maciej Paszynski, Konrad Jopek, Maciej Wozniak, Damian Goik, Piotr Gurgul, Hassan AbouEisha, Mikhail Moshkov, Victor Calo, Andrew Lenharth, Donald Nguyen, Keshav Pingalli, Scientiffic Programming (2015), journal Q3, IF:0.667
2014:
28 A hybrid algorithm for solving inverse problems in elasticity accepted to International – Barbara Barabsz, Ewa Gajda-Zagorska, Stanislaw Migorski, Maciej Paszynski, Robert Schaefer, Maciej Smolka, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 24(4) (2014) 865-886 , journal Q2, IF: 1.694
29 Computational cost estimates for parallel shared memory isogeometric multi-frontal solvers // Maciej Wozniak, Krzysztof Kuznik, Maciej Paszynski, Victor Calo, David Pardo Computers and Mathematics with Applications, 67(10) (2014) 1864-1883, journal Q1, IF:2.81
30 Adaptive Projection-Based Interpolation as a preprocessing tool in the Finite Element workflow for elasticity simulations of the dual phase microstructures, Marcin Sieniek, Maciej Paszynski, Lukasz Madej, Damian Goik, Steel Research International (2014) 85 (6) 1109-1119, journal Q2, IF: 1:021
31 Subtree reuse in multi-frontal solvers for regular grids in Step-and-Flash Imprint Nanolithography Modeling, Marcin Sieniek, Maciej Paszynski, Advanced Engineering Materials (2014), journal Q1, IF:2:391
2013:
32 Using the system of graph grammar in finite element method, Barbara Strug, Anna Paszynska, Maciej Paszynski, Ewa Grabska, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 23(4) (2013) 839-853, journal Q2, IF: 1.694
33 A direct solver with reutilization of previously-computed LU factorizations for h-adaptive finite element grids with point singularities, Maciej Paszynski, Victor Calo, David Pardo, Computers and Mathematics with Applications, 65, 8 (2013) 1140-1151, journal Q1, IF: 2.81
34 A graph grammar model of the hp-adaptive three-dimensional Finite Element Method. P. 2, Anna Paszyńska, Ewa Grabska, Maciej Paszyński, Fundamenta Informaticae, 114(2) (2012) 183–201, journal Q2, IF: 0:658
35 Preventing deadlock during anisotropic 2D mesh adaptation in hp-adaptive FEM, Arkadiusz Szymczak, Anna Paszyńska, Maciej Paszyński, David Pardo, Journal of Computational Science, 4(3) (2013) 170–179, , journal Q2, IF: 2:502
2012:
36 The cost of continuity: A study of the performance of isogeometric finite elements using direct solvers, Nathan Collier, David Pardo, Lisandro Dalcin, Maciej Paszyński, Victor Calo, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 212-216 (2012), 353-361, journal Q1, IF: 4,17
37 A Graph Grammar Model of the hp Adaptive Three Dimensional Finite Element Method. Part I, Anna Paszyńska, Ewa Grabska, Maciej Paszyński, Fundamenta Informaticae, 114 (2012) journal Q2, IF: 0:658
38 A Graph Grammar Model of the hp Adaptive Three Dimensional Finite Element Method. Part II / A. Paszyńska, E. Grabska, M. Paszyński, Fundamenta Informaticae,114 (2012) journal Q2, IF: 0:658
2011:
39 Multi-deme, twin adaptive strategy hp-HGS, Barbara Barabasz, Stansiław Migórski, Robert Schaefer, Inverse Problems in Science and Engineering, 19(1) (2011) , journal Q2, IF: 2:502
40 Modeling of bone conduction of sound in the human head using hp-finite elements: code design and verification, Leszek Demkowicz, Paulo Gatto, Jason Kurtz, Maciej Paszyński, Waldemar Rachowicz, Ewa Bleszyński, Marek Bleszyński, Mark Hamilton, Chris Champlin, David Pardo, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 (21-22) (2011) 1757–1773, journal Q1, IF: 4,17
2010:
41 A parallel direct solver for the self-adaptive hp Finite Element Method, Maciej Paszyński, David Pardo, Carlos Torres-Verdín, Leszek Demkowicz, Victor Calo, Journal of Parallel and Distributed Computing,70(3) (2010) 270–281, journal Q2, IF: 1.819
42 Graph grammar-driven parallel partial differential equation solver / Maciej Paszyński, Robert Schaefer // Concurrency and Computation : Practice and Experience ; 22(9) (2010) 1063–1097, journal Q3, IF: 1.004
2009:
43 On the parallelization of self-adaptive hp-Finite Element Methods. Part 1, Composite programmable graph grammar model / Maciej Paszyński, Fundamenta Informaticae 93 (2009) 411–434. journal Q2, IF: 0:658
44 On the parallelization of self-adaptive hp-Finite Element Methods. Part 2, Partitioning Communication Agglomeration Mapping (PCAM) analysis, Maciej Paszyński, Fundamenta Informaticae 93 (2009) 435–457. journal Q2, IF: 0:658
45 Application of a hierarchical chromosome based genetic algorithm to the problem of finding optimal initial meshes for the self-adaptive hp-FEM, Anna Paszyńska, Maciej Paszyński, Computing and Informatics, 28(2) (2009) 209-223 journal Q3, IF: 0.524
2008:
46 Fourier series expansion in a non-orthogonal system of coordinates for the simulation of 3D alternating current borehole resistivity measurements, David Pardo, Carlos Torres-Verdín, M. J. Nam, Maciej Paszynski, Victor Calo, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 197 (2008)3836–3849, journal Q1, IF: 4,17
47 Simulations of 3D DC borehole resistivity measurements with a goal-oriented hp finite-element method. Pt. 2, Through-casing resistivity instruments, David Pardo, Carlos Torres-Verdín, Maciej Paszyński, Computational Geosciences 12 (2008) 83–89. journal Q3, IF: 1.306
48 Cellular automata coupled with hp-adaptive Finite Element Method applied to the simulation of austenite-ferrite phase transformation with a moving interface, Jerzy Gawąd, Maciej Paszyński, Paweł Matuszyk, Łukasz Madej, Steel Research International, 79 (2008) 579-586. journal Q2, IF: 1:021
49 Fully automatic hp-adaptive finite element method for the Stokes problem in two dimensions, Pawel Matuszyk, Maciej Paszynski, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 197 (2008) 4549-4558, journal Q1, IF: 4,17
2007:
50 A self-adaptive goal-oriented hp finite element method with electromagnetic applications. Pt. 2, Electrodynamics, David Pardo, Leszek Demkowicz, Carlos Torres-Verdín, Maciej Paszyński, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 196 (2007) 3585–3597, journal Q1, IF: 4,17
2006:
51 Parallel, fully automatic hp-adaptive 3d finite element package, Maciej Paszyński, Leszek Demkowicz, Engineering with Computers 22 (2006) 255-276. journal Q2, IF: 1.806
52 Parallel, fully automatic hp-adaptive 2d finite element package, Maciej Paszyński, Jason Kurtz, Leszek Demkowicz, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 196 (2006) 711–741, journal Q1, IF: 4,17
53 Two-dimensional high-accuracy simulation of resistivity logging-while-drilling (LWD) measurements using a self-adaptive goal-oriented hp finite element method, David Pardo, Leszek Demkowicz, Carlos Torres-Verdín, Maciej Paszyński, SIAM Journal on Applied Mathematics 66 (6) (2006) 2085–2106, journal Q2, IF: 1.698
54 Application of the fully automatic 3D hp-adaptive code to orthotropic heat transfer in structurally graded material properties, Maciej Paszyński, Piotr Macioł, Journal of Materials Processing Technology 177(1) (2006) 68-71, journal Q2, IF: 1.726
2005:
55 The Modified Fluid-Particle Model for non-linear Casson Fluid and its parallel distributed implementation, Maciej Paszynski, Robert Schaefer, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 194 (2005) 4386-4410, journal Q1, IF: 4,17
56 Verification of goal-oriented HP adaptivity, Maciej Paszyński, Leszek Demkowicz, David Pardo, Computers and Mathematics with Applications, 50 (2005) 1395-1404, journal Q1, IF: 2.81

Informacje dodatkowe:

Zalecane jest przynoszenie własnych artykułów naukowych w celu uzyskania porad i wskazówek odnośnie poprawiania artykułów / przygotowywania rewizji / przygotowywania listów z odpowiedziami dla recenzentów