Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rozwój zrównoważony i gospodarka o obiegu zamkniętym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0024-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Grzesik Katarzyna (grzesikk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Developing knowledge of the circular economy concept, models and principles as well as strategies
towards implementing circular economy. Developing the ability to prepare case studies on a closed loop
value chain for a chosen product or an industrial symbiosis.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 concept goals and principles of circular economy, describe the initiatives, strategies towards circular economy and opportunities of circular economy SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 limits to growth, world mega trends and problems of currect economic development; concept, principles and goals of sustainable development SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 write a detailed report on a case study of industrial symbiosis or closed loop value chain as well as prepare and shown a brief presentation on the developed case study SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 search and present examples of industrial symbiosis or closed loop value chain and develop a case study of industrial symbiosis or closed loop value chain SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 critical evaluation of his/her current knowledge in the field of circular economy and recognition of the importance of knowledge in solving modern problems of economic development and management of natural resources SDA3A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_K002 fulfilling the social obligations of a researcher of technical university and providing the public with information and opinions on the opportunities of a circular economy SDA3A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 concept goals and principles of circular economy, describe the initiatives, strategies towards circular economy and opportunities of circular economy + - - - - - - - - - -
M_W002 limits to growth, world mega trends and problems of currect economic development; concept, principles and goals of sustainable development + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 write a detailed report on a case study of industrial symbiosis or closed loop value chain as well as prepare and shown a brief presentation on the developed case study - - - + - - - - - - -
M_U002 search and present examples of industrial symbiosis or closed loop value chain and develop a case study of industrial symbiosis or closed loop value chain - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 critical evaluation of his/her current knowledge in the field of circular economy and recognition of the importance of knowledge in solving modern problems of economic development and management of natural resources - - - + - - - - - - -
M_K002 fulfilling the social obligations of a researcher of technical university and providing the public with information and opinions on the opportunities of a circular economy - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 36 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Sustainability

  Ancient civilisations collapse and climate change, what is sustainability, nature principles of sustainability, three pillars of sustainable development, sustainable development goals,

 2. Limits to growth

  Exponential world population and consumption, modern lifestyles – are they sustainable?, resources availability and depletion.
  Limits to linear economy, material and value losses, Linear vs circular economy.

 3. Limits to growth

  Exponential world population and consumption, modern lifestyles – are they sustainable?, resources availability and depletion.
  Limits to linear economy, material and value losses, Linear vs circular economy.

 4. Concepts and models of circular economy (CE)

  Key principles of circular economy, inspirations from nature – fundamental characteristics of CE, ReSolve and multi R framework, building blocks of CE.
  Business models in circular economy

 5. Strategies towards circular economy

  European Union Action plan towards Circular economy, EU new targets for waste recycling, Strategy for plastics , Ecodesign and EU product policy, Monitoring framework for CE

 6. Opportunities for circular economy

  Economic and Environmental, Opportunities for companies, Opportunities for citizens

 7. Closed loop chain

  Reverse logistics, closed loop supply chain

 8. Life cycle thinking

  Life cycle thinking and Life Cycle Assessment

 9. Implementation of circular economy

  Examples od implemented circular economy model

Ćwiczenia projektowe (30h):

Students are required to develop and deliver a case study of an industrial symbiosis
or a closed loop value chain, based on literature, report, studies or based on their own
knowledge and observations. It is necessary to prepare a detailed report on the case
study and brief presentation, which needs to be shown to all students.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content of the lecture is presented in the form of a multimedia presentation enriched with shows related to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students perform a given project independently, without much intervention of the teacher.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

For passing the project classes it is required:
- execution and passing a project report for a positive grade
- performance and passing a presentation or poster for a positive grade
- presence at least 80% of project classes
If a project report and a presentation/poster are not passed till the last day of the project classes (the
end of a semester) the grade is failed in the first run. A student who failed, has two more chances to
pass in the second and third run.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in lectures learning the teaching content according to the course syllabus. Students should keep asking questions and clarifying doubts. Audiovisual registration of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The method of project implementation and the final result are assessed.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade FG is calculating according to the following formula:
FG = 0,7• R + 0,3• Pres
where:
R – report grade
Pres – presentation grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence from the project classes the student makes up the scope of material in
consultation with the teacher and supplements the relevant content in the project.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. European Circular Economy Stakeholder Platform http://circulareconomy.europa.eu/platform/
2. European Commission. Sustainability and circular economy Webpage
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability_en
3. United Nations. Sustainable development goals webpage.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
4. Ellen MacArthur Foundation Web page https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
Environmental Science webpage. https://www.environmentalscience.org/sustainability
5. Ellen MacArthur Foundation Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe.
2015
6. Ellen MacArthur Foundation.Towards the circular economy: business rationale for an accelerated
transition. 2015
7. Ellen MacArthur Foundation.Towards the circular economy: Accelerating the scale-up across global
supply chains. 2014
8. Ellen MacArthur Foundation. Towards the circular economy: Economic and business rationale for an
accelerated transition. 2013
9. Material Economics 2018. The circular economy – a powerful force for climate mitigation (2018)
10. European Investment Bank, 2018. Circular Economy Guide. Supporting the circular transition
11. Working Group FINANCE, 2016. Money makes the world go round
12. European Environment Agency, 2017. Circular by design. Products in the circular economy. EEA
report No 6/2017
13. European Environment Agency, 2016. Circular economy in Europe Developing the knowledge base.
EEA report No 2/2016
14. European Environmental Bureau Towards an EU product policy framework contributing to the
circular economy 2018.
15. Journal of Cleaner Production
16. Sustainability Science Journal
17. Journal of Industrial Ecology

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Grzesik K., 2005. The waste management plans – tools of sustainable development. Polish Journal of
Environmental Studies. vol. 14, No. 5, 2005
2.Grzesik K., 2008. The realization of the commune waste management plans – a step towards
sustainable development. Polish Journal of Environmental Studies. Vol 17, No. 3A, 2008
3.Grzesik K., Guca K., 2011. Screening study of Life Cycle Assessment (LCA) of the electric kettle with
SimaPro software. Geomatics and Environmental Engineering; vol. 5 no. 3 pp. 57–68.
4.Grzesik K., Terefeńko T., 2012. Life Cycle Assessment of an Inkjet Printer. Polish Journal of
Environmental Studies. Vol. 21, No. 5A, pp. 95-105
5.Grzesik-Wojtysiak K., Kukliński G., 2013 Screening life cycle assessment of a laptop used in Poland.
Environment Protection Engineering, Vol. 39, 2013, No. 3, pp. 43-55
6.Grzesik K., Kozakiewicz R., Bieda B., 2014. Life cycle assessment for landfilling, incineration and
mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland). SGEM2014 : GeoConference
on Energy and clean technologies: International multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June,
2014, Albena, Bulgaria, conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution
and climate change.
7.Bieda B., Grzesik K., Sala D., Gaweł B., 2015. Life cycle inventory processes of the integrated steel
plant (ISP) in Krakow, Poland – coke production, a case study, International Journal of Life Cycle
Assessment; vol. 20 iss. 8, pp. 1089–1101.
8.Grzesik K., Usarz M., 2016. A life cycle assessment of the municipal waste management system in
Tarnów, Geomatics and Environmental Engineering, vol. 10 no. 2, pp. 29–38.
9.Grzesik, K., Malinowski M., 2016. Life cycle assessment of refuse-derived fuel production from mixed
municipal waste, Energy Sources. Part A, Recovery, utilization, and environmental effects, vol. 38 no.
21, pp. 3150–3157
10.Bieda B., Skalna I, Gaweł B., Grzesik K., Henclik A., Sala D., 2017. Life cycle inventory processes of
the integrated steel plant (ISP) in Krakow, Poland-continuous casting of steel (CCS): a case study.
International Journal of Life Cycle Assessment DOI 10.1007/s11367-017-1365-0.
11.Grzesik K., Bieda B., Kozakiewicz R., Kossakowska K., 2017. Prospects of rare earth elements (REEs)
recovery from tailings and mining waste. International Conference on Raw Materials and Energy in a
Circular and Low-Carbon Economy, Kraków 14-15 September, 2017.
12.Grzesik K., Bieda B., Kozakiewicz R. Kossakowska K. 2017. Goal and scope and its evolution for Life
Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources. SGEM 2017 SGEM 2017 –
17th international multidisciplinary scientific geoconference, 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria
conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate
change. pp. 107–114
13.Kossakowska K., Grzesik K., 2017 A review of Life Cycle Assessment studies of Rare Earth Elements
industry SGEM 2017 – 17th international multidisciplinary scientific geoconference, 29 June–5 July,
2017, Albena, Bulgaria conference proceedings. Vol. 17 iss. 52, Ecology and environmental protection
pp. 19–25
14.Bieda B., Grzesik K., 2017. Uncertainty analysis of the life cycle inventory of rare earth elements
from secondary flotation of rare earth elements in beneficiation rare earth waste from the gold
processing: case study. SGEM 2017 – 17th international multidisciplinary scientific geoconference, 29
June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies
recycling air pollution and climate change. pp. 269–275
15.Grzesik K., Malinowski M., 2017. Life Cycle Assessment of Mechanical -Biological Treatment of Mixed
Municipal Waste, Environmental Engineering Science vol 34 no 2 pp. 207-220

Informacje dodatkowe:

Brak